Sa­ta­kun­nas­sa oli hel­mi­kuun lo­pus­sa 9 990 työ­tön­tä työn­ha­ki­jaa, mikä on noin 740 hen­keä ja 8,0 pro­sent­tia enem­män kuin vuot­ta ai­kai­sem­min. Koko maas­sa työt­tö­myys nou­si sel­väs­ti enem­män, eli 12,2 pro­sent­tia. Hel­mi­kuun ai­ka­na työt­tö­mien mää­rä las­ki Sa­ta­kun­nas­sa 140 hen­gel­lä. Työt­tö­mien työn­ha­ki­joi­den osuus työ­voi­mas­ta oli 10,4 pro­sent­tia. Tie­dot il­me­ne­vät Sa­ta­kun­nan ELY-kes­kuk­sen työl­li­syys­kat­sauk­ses­ta.

Työt­tö­mien työn­ha­ki­joi­den mää­rä on vuo­den ta­kai­seen ver­rat­tu­na nous­sut kol­mes­sa­tois­ta Sa­ta­kun­nan kuu­des­ta­tois­ta kun­nas­ta. Mää­räl­li­ses­ti eni­ten työt­tö­mien mää­rä on vuo­den ai­ka­na kas­va­nut Po­ris­sa, jos­sa li­säys­tä oli 486 hen­keä. Suh­teel­li­ses­ti eni­ten työt­tö­myys on kas­va­nut Har­ja­val­las­sa, 21 pro­sent­tia.

Hel­mi­kuus­sa kor­kein työt­tö­myys oli Po­ris­sa, jos­sa työt­tö­mien työn­ha­ki­joi­den osuus työ­voi­mas­ta oli 13,0 pro­sent­tia. Alin työt­tö­myys oli Eu­ra­jo­el­la ja Jä­mi­jär­vel­lä, jois­sa kum­mas­sa­kin työt­tö­myy­sas­te oli 6,5 pro­sent­tia.

Työt­tö­mis­tä työn­ha­ki­jois­ta oli hel­mi­kuun lo­pus­sa mie­hiä 63 pro­sent­tia ja nai­sia 37 pro­sent­tia. Vuo­den ta­kai­seen ver­rat­tu­na työt­tö­mien mies­ten mää­rä on kas­va­nut 11 pro­sent­tia. Nais­ten työt­tö­myys on nous­sut va­jaat 4 pro­sent­tia.

Al­le 25-vuo­ti­ai­ta työt­tö­miä työn­ha­ki­joi­ta oli hel­mi­kuun lo­pus­sa noin 16 pro­sent­tia enem­män kuin vuot­ta ai­kai­sem­min. Yli 50-vuo­ti­ais­sa työt­tö­mis­sä oli nou­sua vuo­den ta­kai­ses­ta va­jaat 3 pro­sent­tia.

Hel­mi­kuun lo­pus­sa yli vuo­den yh­tä­jak­soi­ses­ti työt­tö­mä­nä ol­lei­ta pit­kä­ai­kais­työt­tö­miä oli 2 880. Se on noin 16 pro­sent­tia enem­män kuin vuot­ta ai­kai­sem­min.

Ul­ko­mai­den kan­sa­lai­sia oli työt­tö­mi­nä työn­ha­ki­joi­na 1 030, mikä on 15 pro­sent­tia enem­män kuin vuot­ta ai­kai­sem­min.

Kou­lu­tu­sas­teen mu­kaan tar­kas­tel­tu­na hel­mi­kuun lo­pus­sa oli eni­ten toi­sen as­teen kou­lu­tuk­sen suo­rit­ta­nei­ta työt­tö­miä (sis. eri­koi­sam­mat­ti­tut­kin­non suo­rit­ta­neet), joi­ta oli 5 410. Näi­den työt­tö­mien työn­ha­ki­joi­den mää­rä nou­si vuo­den ta­kai­ses­ta va­jaat 10 pro­sent­tia.

Työ­voi­man ky­syn­nän heik­ke­ne­mi­nen nä­kyy työt­tö­mien työn­ha­ki­joi­den mää­rän kas­vu­na useim­mis­sa pää­am­mat­ti­ryh­mis­sä. Vuo­den ta­kai­seen ver­rat­tu­na eni­ten työt­tö­mien mää­rä on kas­va­nut ra­ken­nus-, kor­jaus- ja val­mis­tus­työn­te­ki­jöi­den am­mat­ti­ryh­mäs­sä, jos­sa kas­vua oli lä­hes 300 hen­keä. Täs­sä ryh­mäs­sä oli hel­mi­kuun lo­pus­sa noin 2 350 työ­tön­tä, mikä on myös am­mat­ti­ryh­mit­täin tar­kas­tel­tu­na eni­ten.

Sa­ta­kun­nas­sa il­moi­tet­tiin työ- ja elin­kei­no­toi­mis­toon hel­mi­kuun ai­ka­na 2 164 uut­ta avoin­ta työ­paik­kaa. Se on 280 vä­hem­män kuin vuo­si sit­ten hel­mi­kuus­sa. Kaik­ki­aan hel­mi­kuus­sa oli avoin­na noin 6 400 työ­paik­kaa.

Eni­ten uu­sia työ­paik­ko­ja tuli hel­mi­kuus­sa ha­kuun pal­ve­lu- ja myyn­ti­työn­te­ki­jöi­den pää­am­mat­ti­ryh­mäs­sä, jos­sa avau­tui 554 työ­paik­kaa. Hel­mi­kuus­sa ha­kuun tuli edel­leen pal­jon eri alo­jen ke­sä­työ­paik­ko­ja.

Hel­mi­kuun lo­pus­sa eri­lais­ten ak­tii­vis­ten työ­voi­ma­po­liit­tis­ten pal­ve­lui­den pii­ris­sä oli Sa­ta­kun­nas­sa 3 966 hen­ki­löä, mikä oli 10 pro­sent­tia vä­hem­män kuin vuot­ta ai­kai­sem­min. Lu­ku­mää­räi­ses­ti eni­ten vä­hen­nys­tä on ol­lut kun­tout­ta­vas­sa työ­toi­min­nas­sa.