Ee­tu Ha­lo­nen / STT

Eu­ra­jo­el­la si­jait­se­van Ol­ki­luo­don ydin­voi­ma­lan kol­mos­re­ak­to­rin en­sim­mäi­nen vuo­si­huol­to ve­nyy jäl­leen. Ydin­voi­ma­yh­tiö Te­ol­li­suu­den Voi­man (TVO) tie­dot­teen mu­kaan kol­mos­re­ak­to­rin huol­to pit­kit­tyy nel­jäl­lä päi­väl­lä tur­bii­ni­ge­ne­raat­to­rin li­sä­tut­ki­mus­ten vuok­si.

Huol­lon oli­si mää­rä ol­la val­mis en­si tiis­tai­na. Ai­em­man vii­mei­sim­män ai­ka­tau­lun mu­kaan huol­lon piti val­mis­tua ku­lu­van vii­kon per­jan­tai­na.

Ol­ki­luo­don kol­mos­re­ak­to­rin vuo­si­huol­to al­koi maa­lis­kuun alus­sa, ja se on pit­kit­ty­nyt use­aan ot­tee­seen.

Ih­ka al­ku­pe­räi­sen ai­ka­tau­lun mu­kaan huol­lon ar­vi­oi­tiin kes­tä­vän noin 37 päi­vää. Näin ol­len huol­lon oli­si pi­tä­nyt ol­la val­mis huh­ti­kuun al­ku­puo­lel­la.

TVO:n vies­tin­tä­pääl­lik­kö Jo­han­na Aho sa­noo, et­tä uu­den re­ak­to­rin en­sim­mäi­ses­sä vuo­si­huol­los­sa on tul­lut eteen yl­lät­tä­viä asi­oi­ta. Re­ak­to­ri aloit­ti sään­nöl­li­sen säh­kön­tuo­tan­non noin vuo­si sit­ten.

– Huol­lon vii­väs­tyk­set ovat joh­tu­neet use­am­mas­ta pie­nem­mäs­tä on­gel­mas­ta, jot­ka ovat tuo­neet ai­ka­tau­luun ai­na muu­ta­mia vuo­ro­kau­sia li­sää ker­ral­laan, Aho ker­too STT:lle.

– Mi­tään yh­tä isoa on­gel­maa ei siis ole ol­lut, vaan ky­sees­sä ovat tie­tyt tek­ni­set asi­at, joi­ta em­me ole pys­ty­neet etu­kä­teen en­na­koi­maan.

Ahon mu­kaan yl­lä­tyk­se­nä on tul­lut esi­mer­kik­si se, et­tä re­ak­to­rin jääh­ty­mi­nen huol­to­töi­tä var­ten kes­ti en­na­koi­tua pi­dem­pään. Li­säk­si huol­los­sa re­ak­to­rin polt­to­ai­ne­tar­kis­tuk­set piti teh­dä tar­kem­min kuin alun pe­rin oli suun­ni­tel­tu.

– Sit­ten on tul­lut eri­lai­sia pie­nem­piä tek­ni­siä haas­tei­ta, Aho sum­maa.

Ahon mu­kaan Ol­ki­luo­don kak­kos­re­ak­to­rin on mää­rä pa­la­ta rei­lun vii­kon kes­tä­nees­tä huol­los­ta ta­kai­sin käyt­töön huo­men­na. Ydin­voi­ma­lan yk­kös­re­ak­to­ri puo­les­taan me­nee huol­toon sun­nun­tai­na.

Näin ol­len ei pi­täi­si pääs­tä syn­ty­män ti­lan­net­ta, jos­sa kaik­ki Ol­ki­luo­don ydin­voi­ma­lan re­ak­to­rit oli­si­vat yh­tä ai­kaa pois pe­lis­tä.

– Ol­ki­luo­don kak­kos­re­ak­to­rin ylö­sa­joon liit­ty­vät toi­men­pi­teet ovat käyn­nis­sä. On tar­koi­tus, et­tä re­ak­to­ri tu­li­si tors­tai­na ta­kai­sin tuo­tan­toon, Aho sa­noo.

Hä­nen mu­kaan­sa Ol­ki­luo­don yk­kös- ja kak­kos­re­ak­to­rit ovat TVO:lle jo tut­tu­ja, sil­lä niis­tä on eh­ti­nyt ker­tyä yli 40 vuo­den käyt­tö­ko­ke­mus. Yl­lä­tyk­siä ei pi­täi­si juu­ri tul­la.

– Kol­mos­re­ak­to­rin ta­pauk­ses­sa taas teh­dään isol­le ja uu­den­tyyp­pi­sel­le lai­tok­sel­le en­sim­mäis­tä ker­taa huol­toa, Aho to­te­aa.

– Saam­me vas­ta en­sim­mäis­tä ker­taa tiet­ty­jä käyt­tö­ko­ke­muk­sia asi­ois­ta, joi­ta huol­los­sa voi tul­la esiin.

TVO:n mu­kaan Ol­ki­luo­don ydin­voi­ma­la tuot­ti vii­me vuon­na lä­hes kol­man­nek­sen Suo­mes­sa ku­lu­te­tus­ta säh­kös­tä.