Ee­tu Ha­lo­nen / STT

Va­sem­mis­to­lii­ton Li An­ders­son on suo­ma­lais­ten mie­les­tä on­nis­tu­nut par­hai­ten puo­lu­een pu­heen­joh­ta­jan teh­tä­väs­sä. Asia il­me­nee Uu­tis­suo­ma­lai­sen (USU) teet­tä­mäs­tä ky­se­ly­tut­ki­muk­ses­ta.

Ky­se­lys­sä rei­lu nel­jän­nes vas­taa­jis­ta piti An­ders­so­nia par­hai­ten teh­tä­väs­sään on­nis­tu­nee­na edus­kun­ta­puo­lu­een pu­heen­joh­ta­ja­na.

Seu­raa­vak­si eni­ten mai­nin­to­ja sai ko­koo­muk­sen pu­heen­joh­ta­ja, pää­mi­nis­te­ri Pet­te­ri Or­po. Hän­tä piti par­hai­ten on­nis­tu­nee­na pu­heen­joh­ta­ja­na rei­lu kym­me­ne­so­sa vas­taa­jis­ta.

Kol­man­nek­si tuli pe­rus­suo­ma­lais­ten pu­heen­joh­ta­ja, val­ti­o­va­rain­mi­nis­te­ri Riik­ka Pur­ra, jota piti par­hai­ten on­nis­tu­nee­na pu­heen­joh­ta­ja­na kah­dek­san pro­sent­tia vas­taa­jis­ta.

Vä­hi­ten mai­nin­to­ja sai RKP:n pu­heen­joh­ta­ja, ope­tus­mi­nis­te­ri An­na-Maja Hen­riks­son. Hän­tä piti par­hai­ten on­nis­tu­nee­na pu­heen­joh­ta­ja­na vain joka sa­das vas­taa­ja.

Ky­se­lys­sä rei­lu kol­man­nes vas­taa­jis­ta ei osan­nut ni­me­tä lain­kaan hei­dän mie­les­tään par­hai­ten on­nis­tu­nut­ta edus­kun­ta­puo­lu­een pu­heen­joh­ta­jaa.

Tut­ki­mu­syh­tiö Tie­to­yk­kö­sen to­teut­ta­maan ky­se­lyyn vas­ta­si tu­hat suo­ma­lais­ta huh­ti­kuus­sa. Ko­ko­nais­tu­lok­sen vir­he­mar­gi­naa­li on enim­mil­lään 3,1 pro­sent­tiyk­sik­köä suun­taan­sa.