”Siel­lä on il­ma” aloit­ti eräs pik­ku­poi­ka small tal­kin naa­pu­rin tä­din kans­sa. Hän oli huo­man­nut, et­tä ai­kui­set aloit­ti­vat kes­kus­te­lun useim­mi­ten päi­vit­te­le­mäl­lä sää­tä ja sää­hän on ko­vas­ti pu­hu­tut­ta­nut tä­nä­kin tal­ve­na. Olem­me saa­neet ko­kea säi­den vaih­te­lun koko kir­jos­saan ve­si­sa­tees­ta lu­mi­sa­tee­seen, los­kas­ta jäi­seen pää­kal­lo­ke­liin, use­as­ta plu­sas­tees­ta pauk­ku­pak­ka­siin. Ku­lu­neen vii­kon lu­mi­sa­teet sai­vat mo­net huo­kai­le­maan, et­tä ei­kö tämä tal­vi kos­kaan lopu, sai­si ke­vät jo tul­la.

Vuo­det ei­vät to­del­la­kaan ole vel­jek­siä. Jou­lu­kuus­sa fa­ce­book muis­tut­ti mi­nua jou­lu­aa­tos­ta 2015, jol­loin tein me­lon­ta­ret­ken jou­lu­ruo­kien val­mis­te­lun lo­mas­sa. Tam­mi­kuun pauk­ku­pak­kas­ten ai­kaan some muis­tut­ti vii­me tal­ven tam­mi­kuus­ta, jol­loin ve­sis­tö­jen jää­pei­te oli heik­ko, jos sitä oli ol­len­kaan ja vet­tä oli joka pai­kas­sa. Vii­me vuo­si oli­kin sää­o­loil­taan hy­vin vaih­te­le­va. Ke­vät oli kyl­mä ja sen jäl­keen tuli hel­teet ja kui­vuus. Ju­han­nuk­sen tie­noil­la al­koi sa­teet, ve­sis­töt tul­vi­vat ja mär­kyyt­tä jat­kui­kin tal­ven tu­loon as­ti.

Il­ma­tie­teen lai­tok­sen ti­las­to­jen mu­kaan ter­mi­nen tal­vi al­koi mar­ras­kuun puo­li­vä­lis­sä, kun myö­häi­sim­mil­lään se on 2000-lu­vul­la al­ka­nut hel­mi­kuun lo­pul­la. Tal­vet ovat 2000-lu­vul­la ol­leet pää­o­sin hy­vin leu­to­ja, ly­hyi­tä ja vaih­te­le­via. Su­lan ja pak­ka­sen jat­ku­va vaih­te­lu li­sää maa-ai­nek­sen ja ra­vin­tei­den huuh­tou­tu­mis­ta mer­kit­tä­väs­ti. Kun maa on muu­toin rou­das­sa ja pin­ta­ker­ros su­laa, maa-ai­nes liu­kuu her­käs­ti ve­si­sa­teen mu­ka­na rou­dan pin­nal­ta ve­siin. Ve­sis­tö­kuor­mi­tus li­sään­tyy ja maa­pe­rän kas­vu­kun­to heik­ke­nee, kun tär­ke­ää elo­pe­räis­tä ai­nes­ta ja ra­vin­tei­ta huuh­tou­tuu pois.

Suo­men luon­to on so­peu­tu­nut tal­ven kyl­myy­teen ja lu­mi­peit­tee­seen. Niil­lä on po­si­tii­vi­sia vai­ku­tuk­sia niin kas­vien, eläin­ten kuin ih­mis­ten elä­mään. Tal­vi hil­lit­see ve­sien re­he­vöi­ty­mis­tä ja vai­kut­taa esi­mer­kik­si mus­tik­ka­sa­toon. Mi­kä­li Suo­men il­mas­to muut­tui­si py­sy­väs­ti sel­väs­ti läm­pi­mäm­mäk­si, oli­si sil­lä mo­nen­lai­sia epä­toi­vot­tu­ja vai­ku­tuk­sia luon­toon.

Tei­ja Kirk­ka­la

Py­hä­jär­vi-ins­ti­tuu­tin toi­min­nan­joh­ta­ja