– Ha­lu­am­me suo­jel­la Van­haa Rau­maa ja löy­tää kei­not, joil­la pi­tää se elä­vä­nä. Toi­set ha­lu­ai­si­vat mu­se­oi­da Van­han Rau­man, kri­ti­soi Van­ha Rau­ma Yh­dis­tyk­sen pu­heen­joh­ta­ja Kari Kal­lo­nen.

Rau­map­lus­san haas­tat­te­lus­sa Kal­lo­nen ker­toi neu­vot­te­lu­ja ole­van vie­lä edes­sä, jot­ta vuo­sia val­mis­tel­tuun Van­han Rau­man ase­ma­kaa­vaan saa­daan tar­vit­ta­vaa jous­ta­vuut­ta.

– Nor­maa­li­a­han on, et­tä ko­to­na vai­mo mää­rää. Nyt vir­ka­mie­het yrit­tä­vät ot­taa sii­nä tur­haan roo­lia, hän let­kaut­ti.

Kal­lo­nen viit­ta­si sii­hen, et­tä kaa­va­luon­nok­ses­sa suo­je­lu­mää­räyk­set ulot­tui­si­vat var­sin kat­ta­vas­ti myös si­sä­ti­loi­hin.

– Jos suo­jel­tai­siin 500 asun­non si­sä­ti­lat­kin, se oli­si mas­sii­vi­nen mää­rä jopa kan­sain­vä­li­ses­ti. Kau­pun­gin­val­tuus­to jou­tui­si myös mak­sa­maan mil­joo­na­luo­kan kor­vauk­set kiin­teis­tö­no­mis­ta­jil­le. Se ei ole tar­peen. Jak­san us­koa, et­tä rat­kai­su löy­tyy.

Kal­lo­sen mu­kaan kiin­teis­tö­jen omis­ta­jil­la ja asuk­kail­la on vah­va int­res­si pi­tää Van­han Rau­man ta­lot vas­ta­kin hy­väs­sä kun­nos­sa.

Van­han Rau­man ve­to­voi­man säi­ly­mi­sen avain­ky­sy­myk­se­nä hän pi­tää, et­tä alu­eel­la asuu tu­le­vai­suu­des­sa­kin ih­mi­siä, myös lap­si­per­hei­tä. Kuka tie­tää mil­lai­sia tar­pei­ta asuk­kail­la on 20–30 vuo­den pääs­tä?

Haas­tat­te­lus­sa tie­to­kir­jai­li­ja Kal­lo­nen ker­too myös mitä hä­nel­lä on par­hail­laan työn al­la ja mik­sei va­paa-ai­kaa tun­nu juu­ri jää­vän. Tam­pe­re­lais­mies pu­huu myös Rau­maan ra­kas­tu­mi­ses­taan.

Ris­to Lei­non ja Jan­ne Ran­ta­sen isän­nöi­mä Rau­map­lus-pod­cast löy­tyy Spo­ti­fy-pal­ve­lus­ta. Kuun­nel­ta­vis­sa ovat myös oh­jel­ma­sar­jan 23 ai­em­paa jak­soa.

Link­ki jak­soon