San­na Ran­ta­nen

Rau­man kah­vi­lois­sa en­ti­set eri­kois­kah­vit esp­res­sos­ta cap­puc­ci­noon ja lat­teen ovat nyt ar­ki­päi­vää. Tar­jol­la on muu­ta­kin, kuin kah­via ja pul­laa tai lei­piä ja lei­vok­sia – kaik­kea aa­mu­puu­ros­ta sa­laat­ti­lou­naa­seen, bruns­sis­ta an­ti­pas­toi­hin, voh­ve­leis­ta rans­ka­lai­siin sekä smoot­hie­is­ta vii­niin ja olui­siin.

Eri­kois­ruo­ka­va­li­oi­den huo­mi­oi­mi­nen on nii­ni­kään ny­ky­päi­vä­nä tui­ki ta­val­li­nen asia.

Yli­voi­mai­ses­ti suu­rim­mil­ta osil­taan kah­vi­loi­den tar­jon­ta on lä­hi­tuo­tan­toa, pai­kal­lis­ta ja jopa it­se teh­tyä, sekä mil­jööt per­soo­nal­li­sia ja oma­lei­mai­sia. It­se­näis­ten kah­vi­la­toi­mi­joi­den run­saan mää­rän pu­ris­tuk­sis­ta löy­tyy pari suu­ren ket­jun kah­vi­laa – ei­kä päin­vas­toin.

Kah­vi­lois­sa voi viet­tää ai­kaan­sa vaik­ka joka il­ta. Tun­nel­maa on tar­jol­la kai­ken­lai­seen fii­lik­seen, usei­siin eri­lai­siin kon­sep­tei­hin pa­ke­toi­tui­na.

Kai­ken kes­ki­ös­sä ovat koh­taa­mi­set. Kau­pun­ki­lai­set ikään ja su­ku­puo­leen kat­so­mat­ta ta­paa­vat kah­vi­lois­sa ys­tä­vi­ään ja ru­pat­te­le­vat myös tun­te­mat­to­mien kans­sa.

Ku­ten kau­pun­gin his­to­ri­aan ja pe­rin­tei­siin on kaut­ta ai­kain kuu­lu­nut, ovat suu­ren maa­il­man tren­dit ran­tau­tu­neet Rau­mal­le myös kah­vi­loi­hin – Pa­rii­si on saa­pu­nut kau­pun­kiin.

Eri­lai­sen, myös il­ta-ai­kaan kes­kit­ty­vän kah­vi­la­e­lä­män pi­o­nee­ri Rau­mal­la on ol­lut kau­pun­ki­lais­ten oma olo­huo­ne Café Sali, joka toi to­rin lai­dal­le myös pe­rin­tei­siin kon­di­to­ri­a­kah­vi­loi­hin ver­rat­tu­na hie­man eri­lai­sen tuo­te­va­li­koi­man.

Vuon­na 2008 pe­rus­te­tun Sa­lin yrit­tä­jä Ii­da Lam­pi ker­too, et­tä hä­nen vi­si­on­sa on ol­lut alus­ta as­ti tuo­da Pa­rii­si Rau­mal­le.

– On pal­jon hel­pom­paa läh­teä naut­ti­maan kan­sain­vä­li­ses­tä kah­vi­la­tun­nel­mas­ta ko­ti­kul­mil­le, ei­kä ai­na ihan Pa­rii­siin as­ti, Lam­pi nau­raa.

Lam­pi it­se yh­dis­tää kan­sain­vä­lis­hen­ki­sen kah­vi­la­kon­sep­tin me­nes­tyk­sen TVO:n ja Are­van Ol­ki­luo­to 3 -pro­jek­tiin.

– Tyy­lim­me oli kau­pun­kiin saa­pu­neil­le eu­roop­pa­lai­sil­le tut­tu, ja tila tar­peek­si iso ja ava­ra, jot­ta kah­vi­las­sa ei tun­te­nut it­se­ään muu­ka­lai­sek­si, to­te­aa Lam­pi.

Myös il­ta-au­ki­o­lo oli kes­kie­u­roop­pa­lai­sil­le tär­keä. Kan­sain­vä­li­set tuo­te­va­li­koi­ma, mil­jöö, tun­nel­ma ja hen­ki­lö­kun­ta sekä si­jain­ti help­po­jen kä­ve­ly-yh­teyk­sien pääs­sä vas­ta­si­vat ky­syn­tään – ja vei­vät mu­ka­naan myös rau­ma­lais­ten sy­dä­met.

Eu­roop­pa­lai­set toi­vat rau­ma­lais­kah­vi­loi­hin mo­nin ta­voin uut­ta kult­tuu­ria.

– Al­ku­ai­koi­nam­me rau­ma­lai­sil­le oli hie­man jän­nit­tä­vää naut­tia lasi vii­niä tai olut­ta jo al­kuil­ta­päi­väs­tä kah­vi­las­sa, mai­nit­see Lam­pi yh­te­nä esi­merk­ki­nä.

Nyt pa­rii­si­lai­nen ja rau­ma­lai­nen kah­vi­la­kult­tuu­ri niin tra­di­ti­oi­neen kuin tren­dei­neen ovat su­lau­tu­neet yh­teen.

– On erit­täin tär­ke­ää kun­ni­oit­taa pe­rin­tei­tä – ja sa­mal­la ke­hit­tää ja uu­dis­taa. Oma­lei­mai­suu­des­ta kan­nat­taa pi­tää kiin­ni, Lam­pi to­te­aa.

– Kah­vi­la­maa­il­mas­sa kaik­ki on mie­les­tä­ni kuu­min­ta hot­tia. Kai­ken­lais­ta ”söt­kö­tys­tä” ja va­ri­aa­ti­o­ta voi tul­la, mut­ta pe­rin­tei­nen hyvä pul­la on ai­na pul­la, ja Kon­ti­on kah­vi­lan sii­li-pe­ru­na­lei­vos on ai­na sii­li.

Lam­pi pu­huu mie­lel­lään Rau­man kah­vi­la­ken­täs­tä yli oman yri­tyk­sen­sä ra­jo­jen. Kah­vi­la­kult­tuu­rin laa­jen­tu­mi­nen on kaik­kien kah­vi­loi­den yh­tei­nen etu.

– Pe­ru­si­dea on kai­kil­la kah­vi­loil­la sama, mut­ta tyy­li eri. Mo­ni­muo­toi­suus tuo li­sää asi­ak­kai­ta kai­kil­le, huo­mi­oi Lam­pi.

Lam­pi tuo esiin myös, et­tä kah­vi­la­y­ri­tyk­sil­lä ja nii­den yrit­tä­jil­lä on Rau­mal­la kes­ke­nään hyvä hen­ki.

– Meil­lä on sa­mo­ja ko­ke­muk­sia ar­jes­ta va­loi­neen ja var­joi­neen, mai­nit­see Lam­pi, vii­ta­ten esi­mer­kik­si haas­ta­vaan ko­ro­na-ai­kaan ja sii­tä sel­viy­ty­mi­seen.

– Olen iloi­nen, et­tä jo­kai­nen kah­vi­la­y­rit­tä­jä on löy­tä­nyt oman tyy­lin­sä teh­dä unel­mis­taan tot­ta.

Cafe Sali

Cafe Sali

CAFÉ SALI

• Café Sa­lis­sa voi viet­tää ai­kaa aa­mus­ta il­taan joka päi­vä.

• Laa­jat ta­pah­tu­ma- ja ca­te­ring-pal­ve­lut ovat Café Sa­lin tar­jon­nan eri­tyi­syys.

• Sil­loin täl­löin Café Sa­lin pi­a­non ää­res­sä saat­taa mu­si­soi­da työn­te­ki­jä tai asi­a­kas.

• Asi­ak­kai­den toi­vei­den to­teut­ta­mi­nen ja vie­raan­va­rai­suus ovat Café Sa­lin käyn­ti­kort­te­ja.

• Lou­nas­lis­tal­ta löy­tyy muu­ta­kin ruo­ka­tar­jon­taa kuin sa­laat­ti­baa­ri.

• Tuot­tei­ta voi ti­la­ta myös ko­tiin­kul­je­tuk­sel­la tai nou­taa ta­ke­a­wa­y­nä.

• Kyl­mät ja läm­pi­mät lei­vät, eten­kin kana-au­ra­lei­pä, ovat Café Sa­lil­le omi­nai­sia löy­tö­jä kah­vi­la­tis­kin vit­rii­nis­tä.

• Ame­rik­ka­lais­tyy­li­set coo­kiet, man­te­lic­rois­san­tit ja so­ke­ri­kuor­ru­te­tut ka­ne­li­pul­lat Cin­na­bo­nit lu­keu­tu­vat Café Sa­lin tar­jon­nan ai­nut­laa­tui­suuk­siin.

Kontion kahvilan ylläpidettäviin perinteisiin kuuluvat perinteiset voipullat ja legendaariset siili-perunaleivokset sekä sisustusta täydentävät vanhat nallet.

Kontion kahvilan ylläpidettäviin perinteisiin kuuluvat perinteiset voipullat ja legendaariset siili-perunaleivokset sekä sisustusta täydentävät vanhat nallet.

Sanna Rantanen

KON­TI­ON KAH­VI­LA

• Kon­ti­on kah­vi­la on si­jain­nut sa­mal­la pai­kal­la Ku­nin­kaan­ka­dul­la jo 42 vuo­den ajan.

• Kon­ti­on kah­vi­la-lei­po­mo Lei­ka­ris­sa Kar­ja­lan­ka­dul­la viet­tää tänä vuon­na 50-vuo­tis­juh­la­vuot­taan.

• Kon­ti­on kah­vi­lan pe­ri­aat­tee­na on, et­tä kun ke­hi­te­tään uut­ta, myös van­ha ja pe­rin­tei­nen säi­ly­te­tään sen rin­nal­la.

• Suu­rim­mat muu­tok­set Kon­ti­on kah­vi­lan vuo­si­kym­me­nis­sä ovat lei­pä­kau­pan pai­not­tu­mi­nen vain Lei­ka­rin kah­vi­la­lei­po­moon sekä eri­kois­kah­vien ja lu­kuis­ten uu­sien kah­vi­loi­den saa­pu­mi­nen kau­pun­kiin.

• Muu­tok­set nä­ky­vät lä­hin­nä kah­vi­la­käyn­tien li­sään­ty­mi­se­nä Rau­mal­la – tra­di­ti­o­naa­li­sen Kon­ti­on kah­vi­la-kon­di­to­ri­on pit­kät pe­rin­teet pi­tä­vät edel­leen pin­tan­sa uu­sis­ta kah­vi­la­tuu­lis­ta huo­li­mat­ta.

• Van­han Rau­man kah­vi­lan si­sä­ti­lo­jen li­säk­si myös ke­säi­sin kah­vi­laa laa­jen­ta­va si­sä­pi­ha hen­kii van­han kau­pun­gin tun­nel­maa.

• Kon­ti­on kah­vi­lan kär­ki­tuot­tei­ta ovat esi­mer­kik­si le­gen­daa­ri­nen sii­li-pe­ru­na­lei­vos ja pe­rin­tei­set kon­di­to­ri­a­tuot­teet, ku­ten van­ha kun­non voi­pul­la.

• Va­nil­ja­munk­kien pais­ta­mi­nen ke­säi­sin si­sä­pi­hal­la on Kon­ti­on kah­vi­lan eri­koi­suus.

Wanhan Rauman Kaffebar

Wanhan Rauman Kaffebar

WAN­HAN RAU­MAN KAF­FE­BAR

• Rau­man kah­vi­la­pää­ka­dul­la Ku­nin­kaan­ka­dul­la si­jait­se­van Wan­han Rau­man Kaf­fe­ba­rin kär­ki­tuot­tei­ta ovat pel­ti­puus­tit ja kau­pun­gin par­haat mun­kit, jot­ka kah­vi­las­sa lei­vo­taan päi­vit­täin it­se.

• Myös kaik­ki muut kah­vi­lei­vät val­mis­te­taan Kaf­fe­ba­ris­sa it­se alus­ta al­ka­en.

• Run­sas sa­laat­ti­buf­fet ja smoot­hiet ovat suo­sit­tu­ja Kaf­fe­ba­ris­sa.

• Au­tent­tis­ta van­han kau­pun­gin tun­nel­maa tar­joi­le­van kah­vi­lan ke­sä­te­ras­si on Van­han Rau­man kah­vi­la­si­sä­pi­hois­ta suu­rin.

• Ma­ku­sii­ra­peil­la maus­tet­ta­vat Ita­li­an So­dat ovat Kaf­fe­ba­rin uniik­ki­tuot­tei­ta.

• Kaf­fe­ba­ris­sa voi naut­tia esi­mer­kik­si kyl­mä­nä tal­vi-il­ta­na rom­mi­to­tia, nou­taa kah­vi­lei­vät työ­pai­kal­le tai ti­la­ta sa­laat­ti­an­nok­sen ko­tiin­kul­je­tuk­sel­la.

Cafe Prassen

Cafe Prassen

CAFE PRAS­SEN

• Ku­nin­kaan­ka­dul­la si­jait­see myös Cafe Pras­sen, jon­ka kaik­ki kah­vi­la­tuot­teet tu­le­vat omas­ta Rau­mal­la si­jait­se­vas­ta lei­po­mos­ta – al­ka­en tryf­fe­leis­tä ja pää­ty­en it­se teh­tyyn ita­li­a­lais­tyyp­pi­seen peh­me­ään jää­te­löön Ge­la­toon.

• Pras­se­nin aa­mi­ai­nen on mal­lia All Day – saa­ta­vil­la koko päi­vän.

• Sa­laat­ti­buf­fe­tin tuot­teet voi ke­rä­tä it­se, ja hin­ta mää­räy­tyy an­nok­sen pai­non pe­rus­teel­la.

• Niin lou­naal­la kuin vaik­ka vii­kon­lop­pui­sin­kin voi naut­tia myös ruo­ka-an­nok­sis­ta, lo­hi­so­pas­ta uu­ni­pe­ru­noi­hin ja ta­co­bur­ge­rei­hin.

• Eri­lai­set suo­lai­set ja ma­ke­at voh­ve­lit ovat yk­si Pras­se­nin kär­ki­tuot­teis­ta.

Salaattibuffetin lisäksi Puistokahvilan asiakkaita houkuttavat lähileipomon gluteenittomat kakut.

Salaattibuffetin lisäksi Puistokahvilan asiakkaita houkuttavat lähileipomon gluteenittomat kakut.

Sanna Rantanen

RAU­MAN PUIS­TO­KAH­VI­LA

• Puis­to­kah­vi­lan suo­si­tuin­ta an­tia on eri­tyi­sen run­sas ja mo­ni­puo­li­nen sa­laat­ti­buf­fet, jos­ta voi nou­taa an­nok­sen myös mu­kaan.

• Pul­lat ja lei­vät teh­dään Puis­to­kah­vi­las­sa it­se, sa­moin sa­laa­tin­kas­tik­keet ja yrt­ti­öl­jyt.

• Puis­to­kah­vi­lan run­sas kak­ku­tar­jon­ta on läh­töi­sin lä­hi­lei­po­mos­ta. Kaik­ki ka­kut ovat glu­tee­nit­to­mia.

• Po­ri­lai­sen Kar­hu­lin­nan jää­te­löt löy­ty­vät kah­vi­las­ta ym­pä­ri vuo­den. Jää­te­löi­den maut ovat läh­töi­sin ai­dois­ta raa­ka-ai­neis­ta.

• Puis­to­kah­vi­lan kah­vi on rau­ma­lai­sen pien­paah­ti­mon Cap­ri Cof­feen tuot­ta­maa. Cap­rin kah­via voi os­taa myös ko­to­na kei­tet­tä­väk­si.

• Ke­säi­sin kah­vi­las­sa teh­dään Kar­hu­lin­nan ja Cap­rin tuot­teis­ta omia jää­te­lö­ma­ku­ja, joi­ta ei saa mis­tään muu­al­ta.

Marine Cafe

Marine Cafe

MA­RI­NE CAFE

• Sa­ta­ma­ri­nen Ma­ri­ne Cafe Kom­pis­sa te­lak­ka-alu­eel­la me­ren­ran­nas­sa on oi­va osoi­tus sii­tä, et­tei Rau­mal­la tar­vit­se läh­teä mer­ta edem­mäs kah­vi­laan.

• Ma­ri­ne Ca­fen au­ki­o­lo on kau­pun­gin pi­sin: kah­vi­la on au­ki joka päi­vä il­ta­kym­me­neen.

• Ma­ri­nes­sa kah­vi­la­käyn­tiin voi yh­dis­tää myös sau­no­mi­sen ja avan­tou­in­nin. Puu­ro­baa­rin tai lau­an­taib­runs­sin voi naut­tia me­ri­nä­kö­a­lan kera.

• Ke­säl­lä kah­vi­laan pää­see myös ve­neel­lä vie­ras­ve­ne­lai­tu­riin ran­tau­tu­en.

• Suo­lais­ten ja ma­kei­den kah­vi­lei­pien li­säk­si Ma­ri­nes­sa on saa­ta­vil­la esi­mer­kik­si lo­hi­keit­to­lou­nas­ta, fish & chip­se­jä ja ke­hut­tu­ja ka­na­ko­ri­an­nok­sia.

MUIS­TA MYÖS NÄMÄ:

• Pe­rin­tei­tä vaa­li­va Tii­ho­sen kah­vi­la-kon­di­to­rio. Per­hey­ri­tyk­sen ver­taan­sa vail­la ole­vas­ta va­li­koi­mas­ta löy­tyy kor­ke­a­laa­tui­sia tuot­tei­ta kris­tal­li­pul­lis­ta juh­la­pit­koi­hin. Her­kuis­ta voi naut­tia miel­lyt­tä­vän pal­ve­lun kera pie­nes­sä ja tun­nel­mal­li­ses­sa 16-paik­kai­ses­sa kah­vi­las­sa Sy­vä­rau­man­ka­dul­la ar­ki­päi­vi­sin.

• To­ri­kah­vi­la­ki­os­ki Öys­ti kaup­pa­to­ril­la.

• Lou­nas­kah­vi­la Wan­ha Su­vi­tuu­li kaup­pa­kes­kus Wän­nis­sä.

• Esp­res­so Hou­se kaup­pa­kes­kus Pot­ku­ris­sa.

• Kah­vi­la Pres­so Pris­mas­sa.

Mikä on si­nun lem­pi­kah­vi­la­si Rau­mal­la ja mik­si? Ker­ro suo­sik­ki­si kah­vi­la­ju­tun kom­men­teis­sa Uu­tis­Rau­man Fa­ce­book-si­vul­la: fb.com/uu­tis­rau­ma