Mar­ko Lep­pä­nen

Jo­han­na Pa­ku­lan elä­mäs­sä on ta­pah­tu­nut pal­jon hy­viä kään­tei­tä. Yk­si niis­tä on se, kun hän muut­ti vuon­na 2011 Po­ris­ta Rau­mal­le.

– Rau­mal­la on hyvä ener­gia. Jän­nää, et­tä kun siir­tyy poh­joi­sem­mak­si, tun­nel­ma muut­tuu ras­kaam­mak­si, Pa­ku­la sa­noo ja nau­rah­taa.

Toi­nen mer­kit­tä­vä kään­ne oli, kun hän pani si­sään vi­de­o­ha­ke­muk­sen uu­teen pod­cas­tiin, jon­ka tuot­ta­ja­na toi­mi­vat suo­si­tus­ta 23 Mi­nuut­tia -oh­jel­mas­ta tu­tut Jus­si Hei­ke­lä ja Ar­to Kos­ke­lo. Syn­tyi Kaf­fe­paus­si, jota hän ve­tää yh­des­sä Pat­rik Sig­mund­tin kans­sa.

Pa­ku­lal­la ei ol­lut min­kään­lais­ta ko­ke­mus­ta me­dia-alal­ta, mut­ta jut­tua on ai­na riit­tä­nyt, kär­ke­vil­lä mie­li­pi­teil­lä höys­tet­ty­nä.

– Ker­roin mi­nuu­tin mit­tai­ses­sa esit­te­ly­vi­de­os­sa ai­ka­moi­sel­la paa­tok­sel­la, et­tä mikä mi­nua maa­il­man­me­nos­sa ri­soo.

Kun pod­cast pyö­räh­ti käyn­tiin, Pa­ku­la pää­si pois­ta­maan var­mis­ti­men ko­ko­naan. Hän edus­taa ”maa­lais­ta” nä­kö­kul­maa, kun taas Sig­mundt kat­soo maa­il­maa kau­pun­ki­lai­sen vink­ke­lis­tä.

Pa­ku­la ei hä­pei­le tuo­da rau­ma­lais­taus­taan­sa esil­le. Hän on esi­mer­kik­si esi­tel­lyt rau­man­kie­li­siä sa­non­to­ja ja yl­peil­lyt Van­han Rau­man ka­tu­läm­mi­tyk­sel­lä.

– Kon­sep­ti on vä­hän ris­ti­rii­tai­nen ja se voi pa­hoit­taa ih­mis­ten mie­liä. Toi­set voi­vat aja­tel­la, et­tä joku rau­ma­lai­nen vään­tää tuol­la ihan kau­he­aa son­taa, mut­ta mie­les­tä­ni se ei ole ol­len­kaan huo­noa, et­tä Rau­ma mai­ni­taan.

Vaik­ka Pa­ku­la on asu­nut Rau­mal­la jo mel­ko pit­kään, pai­kal­li­nen kie­li ei ole tart­tu­nut ko­vin hy­vin. Sil­ti tan­go­lau­lu­ki­soi­hin­kin osal­lis­tu­nut Pa­ku­la läh­ti lau­la­maan Ruor­mie­hen te­ras­sil­le elä­ke­läi­sil­le rau­man­kie­li­siä vii­su­ja.

– Ylei­sö oli var­maan ai­ka pa­has­tu­nut­ta ja ajat­te­li, et­tä mi­nul­la on joku lu­ki­häi­riö. Jän­nää kui­ten­kin, et­tä sen kei­kan jäl­keen rau­man­gi­äl tart­tui het­kek­si vä­hän pa­rem­min.

Pa­ku­la on päi­vä­töis­sä Rau­man K-Rau­das­sa, jon­ka kaup­pi­aat ovat mah­dol­lis­ta­neet Kaf­fe­paus­sin nau­hoi­tus­mat­kat Hel­sin­kiin. Ai­hei­den ide­oin­ti on vä­lil­lä työ­läs­tä, mut­ta esi­mer­kik­si Pa­ku­lan mie­sys­tä­vä on tar­jon­nut ide­a­nik­ka­roin­tiin avuk­si omaa ver­baa­lis­ta va­sa­raan­sa.

Pa­ku­la on läh­te­nyt mu­kaan me­di­an si­vu­haa­raan, joka on ol­lut val­ta­vas­sa nou­sus­sa vii­me ai­koi­na. Erot­tu­mi­nen on han­ka­laa, kos­ka kil­pai­lu on ko­vaa.

Pa­ku­la us­koo kui­ten­kin, et­tä pod­cas­tien suo­sio li­sään­tyy en­ti­ses­tään ja tar­jon­ta laa­je­nee.

– Pod­cas­tit tar­jo­a­vat alus­tan vä­hän eri­lai­sil­le mie­li­pi­teil­le. Kaik­ki ei ole ai­na niin ruu­suis­ta ja iha­naa. Tar­vi­taan höy­ry­vent­tii­liä.

Pa­ku­la on saa­nut tot­tua pod­cas­tin myö­tä myös är­häk­kään so­me­kom­men­toin­tiin. Il­keyk­siä on tul­lut, mut­ta myös pal­jon po­si­tii­vis­ta.

– Oli siel­lä sel­lai­nen­kin vies­ti, et­tä ”Jo­han­na, mar­ry me”.