Uu­tis­Rau­ma

Win­no­vas­sa teh­tiin his­to­ri­aa, kun kol­me tuo­ret­ta kon­diit­to­ri­mes­ta­ria sai mes­ta­rin­kir­jan­sa. Kon­diit­to­ri­mes­ta­ri on lei­po­mo­a­lan eri­koi­sam­mat­ti­tut­kin­to, joka jär­jes­tet­tiin Win­no­vas­sa nyt en­sim­mäis­tä ker­taa.

– Meil­lä on Win­no­vas­sa elin­tar­vi­ke­a­lan kou­lu­tuk­sen ke­hit­tä­mi­nen ol­lut eri­tyi­sen pa­nos­tuk­sen koh­tee­na ja kou­lu­tuk­sia on ke­hi­tet­ty yh­des­sä yri­tys­ten kans­sa, kou­lu­tus­pääl­lik­kö Päi­vi Yli-Kar­ro ker­toi.

Leh­to­ri Nii­na Tuo­mo­la kiit­ti val­mis­tu­nei­den omis­tau­tu­mis­ta ja sin­nik­kyyt­tä.

– Eri­koi­sam­mat­ti­tut­kin­non suo­rit­ta­mi­nen vaa­tii sin­ni­käs­tä opis­ke­lua, kär­si­väl­li­syyt­tä, ide­a­rik­kaut­ta ja ajan her­mol­la py­sy­mis­tä. Saa­man­ne mes­ta­rin­kir­ja on py­sy­nyt vuo­si­kym­me­niä sa­man­nä­köi­se­nä, mikä ker­too myös sii­tä ar­vos­tuk­ses­ta, joka tut­kin­nol­la on, Tuo­mo­la sa­noi.

Kaik­ki kol­me val­mis­tu­nut­ta kon­diit­to­ri­mes­ta­ria ovat Rau­mal­ta. Pras­se­nin lei­po­mo­pääl­lik­kö­nä työs­ken­te­le­vä Jari Huh­ta­la suo­rit­ti nyt toi­sen mes­ta­rin­tut­kin­ton­sa.

– Myös kou­lut­ta­ja op­pii koko ajan kou­lu­tuk­sen ai­ka­na. Olen ää­rim­mäi­sen on­nel­li­nen, et­tä olen pääs­syt näi­den am­mat­ti­lais­ten kans­sa yh­tei­seen kou­lu­tuk­seen, leh­to­ri

Riit­ta Ala­mä­ki ke­hui.

Kon­diit­to­ri­mes­ta­rik­si val­mis­tu­nut Han­na Lauk­ka­nen ja vie­lä opin­to­ja vii­meis­te­le­vä Kat­ja Täh­ti­vuo­ri löy­si­vät kou­lu­tuk­sen myö­tä toi­sen­sa ja ovat nyt kump­pa­niy­rit­tä­jiä.

– Kun os­tin muu­ta­ma vuo­si sit­ten Rau­man Puis­to­kah­vi­lan lii­ke­toi­min­nan, niin pe­rus­tin oheen glu­tee­nit­to­mien tuot­tei­den lei­po­mon. Kat­ja tuli meil­le aluk­si Win­no­van kaut­ta har­joit­te­luun ja huo­ma­sin et­tä hän on to­del­lä kä­te­vä te­ke­mään ja tai­ta­va. Ky­syin sit­ten voi­si­ko hän tul­la töi­hin ja hän tuli suo­rit­ta­maan op­pi­so­pi­muk­sel­la am­mat­ti­tut­kin­toa.

Täh­ti­vuo­ri suo­rit­ti op­pi­so­pi­muk­sel­la ki­säl­lin eli am­mat­ti­tut­kin­non ja pää­si si­säl­le sa­mal­la lei­po­mon toi­min­taan ar­jes­sa.

– Ha­lu­sin luo­pua Hen­to-lei­po­mon toi­min­nas­ta ja tie­sin et­tä Kat­ja oli oi­kea ih­mi­nen jat­ka­maan sitä. Hän tun­tee ta­lon ta­va­ta ja tai­to jat­ka­mi­seen on.

Täh­ti­vuo­ri siir­tyi Hen­to-lei­po­mon yrit­tä­jäk­si ja toi­mit­taa nyt glu­tee­nit­to­mia lei­po­mo­tuot­tei­ta Puis­to­kah­vi­laan ja ti­lauk­ses­ta muu­al­le­kin.

– Yri­tyk­sen os­to vä­hän hi­das­ti val­mis­tu­mis­ta kon­diit­to­ri­mes­ta­rik­si, mut­ta yri­tän saa­da mes­ta­rin­tut­kin­non val­miik­si syk­syl­lä, Täh­ti­vuo­ri lu­paa nau­ra­en.