Heli Laak­ko­nen / STT

Nuo­rem­pien ikä­ryh­mien suh­tau­tu­mi­nen ra­ha­pe­laa­mi­seen on muut­tu­nut kiel­tei­sem­mäk­si, kun taas van­hem­pien ikä­ryh­mien myön­tei­sem­mäk­si. Asia il­me­nee Ter­vey­den ja hy­vin­voin­nin lai­tok­sen (THL) tuo­rees­ta vä­es­tö­tut­ki­muk­ses­ta, jon­ka tie­dot ke­rät­tiin vii­me vuon­na.

Edel­tä­vä vas­taa­va tut­ki­mus on vuo­del­ta 2019. Sii­hen ver­rat­tu­na van­hem­mil­la ikä­ryh­mil­lä eli 45–59- ja 60–74-vuo­ti­ail­la asen­teet ovat muut­tu­neet hie­man myön­tei­sem­mik­si ra­ha­pe­laa­mis­ta koh­taan. Nuo­rem­pien ikä­ryh­mis­sä asen­teet puo­les­taan muut­tui­vat kiel­tei­sem­mik­si sekä ly­hy­em­mäl­lä et­tä pi­dem­mäl­lä ajan­jak­sol­la.

Suo­ma­lai­set suh­tau­tu­vat ra­ha­pe­laa­mi­seen pää­o­sin kiel­tei­ses­ti. Vas­taa­jis­ta 90 pro­sent­tia kat­soi, et­tä ra­ha­pe­lien pe­laa­mi­seen ei pi­täi­si kan­nus­taa. Vain joka vii­des vas­taa­ja us­koi, et­tä ra­ha­pe­laa­mi­nen on kai­ken kaik­ki­aan hy­väk­si yh­teis­kun­nal­le.

Kui­ten­kin lä­hes 60 pro­sent­tia oli sitä miel­tä, et­tä ih­mi­sil­lä on oi­keus pe­la­ta ra­ha­pe­le­jä mil­loin vain.

THL:n tut­ki­muk­seen osal­lis­tui vii­me vuon­na noin 6 000 Man­ner-Suo­mes­sa asu­vaa 15–74-vuo­ti­as­ta.

THL:n tut­ki­muk­sen mu­kaan on­gel­ma­pe­laa­mi­sen mää­rä on kas­va­nut. Vii­me vuon­na nel­jä pro­sent­tia suo­ma­lai­sis­ta pe­la­si koh­ta­lai­sen ris­kin tai on­gel­ma­pe­laa­mi­sen ta­sol­la. Mää­rä on kas­va­nut ver­rat­tu­na vuo­sien 2019 ja 2011 tut­ki­muk­siin.

Tu­los tar­koit­taa, et­tä noin 150 000 man­ner­suo­ma­lai­sel­la on ra­ha­pe­li­on­gel­ma, joka ai­heut­taa pe­laa­jal­le joko yk­sit­täi­siä tai mer­kit­tä­viä hait­to­ja ja riip­pu­vuu­den oi­rei­ta. Ylei­sin on­gel­ma on mie­hil­lä ja nuo­ril­la ai­kui­sil­la.

– Py­säyt­tä­vää on, et­tä nuor­ten ai­kuis­ten pe­li­on­gel­ma ei ole vä­hen­ty­nyt ja mies­ten pe­li­on­gel­ma on jopa li­sään­ty­nyt, vaik­ka hei­dän ra­ha­pe­laa­mi­sen­sa on vä­hen­ty­nyt, sa­noo THL:n tut­ki­ja Tan­ja Grön­roos tie­dot­tees­sa.

Grön­roo­sin mu­kaan pe­li­on­gel­mien kas­vua saat­taa se­lit­tää se, et­tä mie­het ja nuo­ret ai­kui­set suo­si­vat hai­tal­li­sek­si tie­det­ty­jä no­pe­a­tem­poi­sia ja ne­tis­sä pe­lat­ta­via pe­le­jä, mu­kaan lu­kien Veik­kauk­sen yk­si­noi­keus­jär­jes­tel­män ul­ko­puo­li­sia net­ti­pe­le­jä.

Ra­ha­pe­le­jä pe­lan­nei­den mää­rä pie­ne­ni edel­li­seen tut­ki­muk­seen ver­rat­tu­na. Man­ner­suo­ma­lai­sis­ta 15–74-vuo­ti­ais­ta 70 pro­sent­tia oli pe­lan­nut ra­ha­pe­le­jä edel­tä­vän vuo­den ai­ka­na. Tämä tar­koit­taa vä­es­tö­ta­sol­la noin 2,5:tä mil­joo­naa ih­mis­tä. Ra­ha­pe­laa­mi­nen oli ylei­sin­tä mie­hil­lä ja 45–59-vuo­ti­ail­la.

Eri­tyi­sen yleis­tä on net­ti­pe­laa­mi­nen. Vii­me vuon­na 44 pro­sent­tia pe­la­si ra­ha­pe­le­jä in­ter­ne­tis­sä.

Veik­kauk­sen ul­ko­puo­li­sia net­ti­ra­ha­pe­le­jä pe­la­si seit­se­män pro­sent­tia suo­ma­lai­sis­ta. Tämä osuus si­säl­si Pa­fin (Ålands Pen­nin­gau­to­mat­fö­re­ning) ja ul­ko­mais­ten pe­lin­tar­jo­a­jien net­ti­pe­lit.

Tut­ki­muk­sen mu­kaan yli 70 pro­sent­tia vas­taa­jis­ta kat­soi, et­tä Veik­kauk­sen yk­si­noi­keus­jär­jes­tel­mä on hyvä tapa ra­joit­taa ra­ha­pe­laa­mi­sen hait­to­ja. Yk­si­noi­keus­jär­jes­tel­män kan­na­tus hait­to­jen eh­käi­si­jä­nä on kas­va­nut ly­hy­el­lä ja pit­käl­lä ai­ka­vä­lil­lä. Nai­sis­ta 82 pro­sent­tia ja mie­his­tä 65 kan­nat­ti yk­si­noi­keus­jär­jes­tel­mää.