Pet­te­ri Iko­nen / STT

Es­pan­ja ja Rans­ka koh­taa­vat myö­hään tänä il­ta­na jal­ka­pal­lon mies­ten EM-kil­pai­lu­jen vä­lie­räs­sä, mut­ta mai­den tur­nau­su­ra­kat Sak­sas­sa ovat su­ju­neet täy­sin eri ta­voin.

Es­pan­ja on tar­jon­nut näyt­tei­tä te­hok­kaas­ta hyök­käys­pe­lis­tä, mut­ta Rans­kaa ovat aut­ta­neet vas­tus­ta­jien omat maa­lit. Toki vä­lie­riin pääs­täk­seen mo­lem­mat maat ovat jou­tu­neet to­dis­ta­maan myös ve­ny­mis­ky­kyn­sä, eri­tyi­ses­ti puo­li­vä­lie­ris­sä. Es­pan­ja ku­kis­ti Sak­san vas­ta jat­ko-ot­te­lun päät­teek­si ja Rans­ka Por­tu­ga­lin ran­gais­tus­pot­ku­kil­pai­lus­sa.

Rans­ka on teh­nyt it­se vain yh­den maa­lin pe­li­a­jal­la, kun Ky­li­an Mbap­pe vii­meis­te­li ran­gais­tus­pil­kul­ta Puo­lan verk­koon. Rans­ka voit­ti al­ku­loh­kos­sa Itä­val­lan ja nel­jän­nes­vä­lie­räs­sä Bel­gi­an vas­tus­ta­jan omal­la maa­lil­la. Puo­li­vä­lie­räs­sä Por­tu­ga­lia vas­taan riit­ti tii­vis puo­lus­ta­mi­nen ja her­mo­jen hal­lin­ta ran­gais­tus­pot­ku­kil­pai­lus­sa.

Es­pan­jaa vas­taan te­ho­ja saa­te­taan tar­vi­ta näh­tyä enem­män, mut­ta Rans­ka luot­taa re­sep­tiin­sä.

– Hyök­käys­te­hok­kuus on tie­tys­ti tär­ke­äs­sä roo­lis­sa, mut­ta meil­lä on ai­na paik­ko­ja teh­dä maa­le­ja, Rans­kan kes­ki­kent­tä­pe­laa­ja Ad­rien Ra­bi­ot tuu­mi Eu­roo­pan jal­ka­pal­lo­liit­to Ue­fan verk­ko­si­vuil­la.

Vas­tus­ta­jien omat maa­lit­kin ovat toi­saal­ta ol­leet an­sait­tu­ja. Rans­ka on pai­na­nut pe­lin vas­tus­ta­jan pää­tyyn, luo­nut pai­net­ta maa­lil­le ja lau­ko­nut. Sil­ti on eri­kois­ta, mi­ten vä­hän Rans­ka on teh­nyt maa­le­ja. Tu­li­voi­maa riit­tää Mbap­pen li­säk­si­kin.

– Sil­lä ei ole vä­liä, tu­le­vat­ko maa­lit hyök­kää­jil­tä, kes­ki­kent­tä­pe­laa­jil­ta tai vaik­ka puo­lus­ta­jil­ta, Ra­bi­ot muis­tut­ti.

– Kaik­ki on hy­vin niin kau­an, kun teem­me yh­den maa­lin vas­tus­ta­jaa enem­män.

Tot­ta on tuo­kin. Rans­ka on pääs­tä­nyt pe­li­a­jal­la vain yh­den maa­lin, sen­kin ran­gais­tus­pot­kus­ta. Ala­ker­ran py­sy­es­sä tii­vii­nä ei hyök­käys­pe­lis­sä tar­vi­ta maa­li­kar­ke­loi­ta. Toi­saal­ta Es­pan­ja saat­taa sel­lai­set tar­jo­ta.

Es­pan­jal­le kir­jat­tiin al­ku­loh­kos­sa vii­si maa­lia, nel­jän­nes­vä­lie­räs­sä nel­jä ja puo­li­vä­lie­räs­sä kak­si. Es­pan­ja on teh­nyt it­se 10 kaik­ki­aan 11 täy­so­su­mas­taan. Ita­lia tar­joi­li sil­le yh­den oman maa­lin al­ku­loh­kos­sa.

Rai­lak­kaan hyök­käys­pe­lin li­säk­si Es­pan­ja on ol­lut hyvä myös puo­lus­tus­pe­lis­sään. Al­ku­loh­kos­sa Es­pan­jaa ei yl­lä­tet­ty ker­taa­kaan, nel­jän­nes­vä­lie­räs­sä Ge­or­gia teki yh­den ja puo­li­vä­lie­räs­sä Sak­sa yh­den maa­lin.

– Es­pan­ja on erit­täin lah­ja­kas jouk­kue. Hei­dän ki­sa­ru­pe­a­man­sa on ol­lut mah­ta­va tä­hän as­ti. Heil­lä riit­tää vah­vuuk­sia, mut­ta on heil­lä myös heik­kouk­sia. Nii­hin mei­dän on is­ket­tä­vä. Luo­tam­me tai­toi­him­me, Ra­bi­ot my­häi­li.

Rans­ka on kuu­lu­nut vii­me ar­vo­kil­pai­lu­jen me­nes­ty­jiin, kun se saa­vut­ti EM-ho­pe­aa 2016, MM-kul­taa 2018 ja MM-ho­pe­aa 2022. Edel­li­sis­sä EM-kil­pai­luis­sa vuon­na 2021 Rans­ka jäi nel­jän­nes­vä­lie­riin, mut­ta Es­pan­ja yl­si tuol­loin­kin vä­lie­riin.

Es­pan­ja hal­lit­si jal­ka­pal­lo­ken­til­lä rei­lu vuo­si­kym­men sit­ten. Se voit­ti Eu­roo­pan mes­ta­ruu­det vuo­si­na 2008 ja 2012 ja maa­il­man­mes­ta­ruu­den 2010.

Kes­ki­kent­tä­pe­laa­ja Rod­rin mu­kaan Es­pan­ja ete­nee as­kel ker­ral­laan koh­ti ta­voi­tet­taan Eu­roo­pan mes­ta­ruut­ta.

– Tär­kein­tä on py­syä kes­kit­ty­nee­nä koko 90-mi­nuut­ti­nen. Mo­lem­mat ovat hy­viä jouk­ku­ei­ta. Maa­lin­te­ko­paik­ko­ja ei tule mon­ta, jo­ten täy­tyy ol­la val­mii­na, hän sa­noi Ue­fan verk­ko­si­vuil­la.

– Rans­ka on näyt­tä­nyt jo vuo­sia vah­vuut­taan ja fyy­si­syyt­tään. Heil­lä riit­tää lah­jo­ja maa­lin­te­koon, puo­lus­ta­mi­seen ja tii­vii­nä pa­ket­ti­na pe­laa­mi­seen, mut­ta em­me ole pe­lois­sam­me. Olem­me tääl­lä voit­taak­sem­me tur­nauk­sen.