STT

Na­ton pää­sih­tee­ri Jens Stol­ten­berg jat­kaa tä­nään kak­si­päi­väis­tä vie­rai­lu­aan Suo­mes­sa. Päi­vän oh­jel­mas­sa on muun mu­as­sa vie­rai­lu pää­e­si­kun­nas­sa ja ta­paa­mi­nen Puo­lus­tus­voi­main ko­men­ta­jan ken­raa­li Jan­ne Jaak­ko­lan kans­sa.

Stol­ten­berg ja vie­rai­lua isän­nöi­vä pre­si­dent­ti Ale­xan­der Stubb pi­tä­vät tä­nään yh­tei­sen leh­dis­tö­ti­lai­suu­den Pre­si­den­tin­lin­nas­sa. Stubb isän­nöi li­säk­si työ­lou­naan, jo­hon osal­lis­tu­vat myös ul­ko­mi­nis­te­ri Eli­na Val­to­nen (kok.) ja puo­lus­tus­mi­nis­te­ri Ant­ti Häk­kä­nen (kok.).

Lou­naan jäl­keen lin­nas­sa pi­de­tään Suo­men At­lant­ti-Seu­ran jär­jes­tä­mä kes­kus­te­lu­ti­lai­suus ai­hees­ta Nato 75 vuot­ta ja Suo­men en­sim­mäi­nen vuo­si liit­to­kun­nan jä­se­ne­nä.

Pre­si­dent­ti Stubb ta­pa­si Stol­ten­ber­gin vii­mek­si huh­ti­kuus­sa Brys­se­lis­sä.