STT

Edus­kun­nan so­si­aa­li- ja ter­veys­va­li­o­kun­nas­sa ää­nes­te­tään tä­nään al­ko­ho­li­lain muu­tos­ta kos­ke­vas­ta esi­tyk­ses­tä. Va­li­o­kun­nan pu­heen­joh­ta­ja Kris­ta Kiu­ru (sd.) ker­toi kes­ki­viik­ko­na, et­tä tors­tai­aa­mun ko­kouk­ses­sa pää­te­tään, te­kee­kö va­li­o­kun­ta esi­tyk­ses­tä hyl­kää­vän vai hy­väk­sy­vän mie­tin­nön.

Va­li­o­kun­nan odo­te­taan te­ke­vän hal­li­tuk­sen esi­tyk­ses­tä hyl­kää­vän mie­tin­nön, kos­ka op­po­si­ti­on edus­ta­jien ohel­la hyl­kää­mi­sen puo­lel­la on hal­li­tus­puo­lue kris­til­lis­de­mok­raat­tien Päi­vi Rä­sä­nen.

Hal­li­tuk­sen esit­tä­mäl­lä la­ki­muu­tok­sel­la ruo­ka­kau­pois­sa myy­tä­vän al­ko­ho­lin pro­sent­ti­ra­ja nou­si­si käy­mis­teit­se val­mis­tet­tu­jen juo­mien koh­dal­la ny­kyi­ses­tä 5,5 pro­sen­tis­ta 8 pro­sent­tiin.

Vaik­ka va­li­o­kun­ta hyl­käi­si esi­tyk­sen, se voi­daan kui­ten­kin hy­väk­syä täy­sis­tun­nos­sa vas­ta­lau­se­me­net­te­lyn kaut­ta. Tämä tar­koit­taa sitä, et­tä en­sim­mäi­ses­sä kä­sit­te­lys­sä täy­sis­tun­nos­sa joku hal­li­tus­puo­lu­een edus­ta­ja te­kee vas­ta­e­si­tyk­sen hal­li­tuk­sen esi­tyk­sen hy­väk­sy­mi­ses­tä, jon­ka jäl­keen vas­ta­e­si­tyk­sen pi­täi­si käy­dä vie­lä suu­res­sa va­li­o­kun­nas­sa.

Ko­koo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män pu­heen­joh­ta­ja Ma­ti­as Mart­ti­nen ker­toi kes­ki­viik­ko­na De­mok­raa­til­le, et­tä hal­li­tus­puo­lu­ei­den ryh­mä­pu­heen­joh­ta­jat ovat käy­neet yh­des­sä läpi so­si­aa­li- ja ter­veys­va­li­o­kun­nan ti­lan­net­ta.

– Kyl­lä minä olen kes­kus­tel­lut kol­le­ga­ni kans­sa sii­tä, mit­kä ovat hal­li­tu­syh­teis­työn pe­li­sään­nöt ja mil­lä ta­paa va­li­o­kun­nas­sa edus­ta­jien kuu­luu toi­mia, Mart­ti­nen sa­noi.

Hä­nen mu­kaan­sa mui­den hal­li­tus­puo­lu­ei­den edus­kun­ta­ryh­mät ei­vät kat­so hy­väl­lä sitä, jos Rä­sä­nen ää­nes­täi­si hyl­kää­mis­tä.