San­na Ni­ku­la, Ii­ro-Mat­ti Nie­mi­nen / STT

Kään­ny­tys­laik­si kut­sut­tu poik­keus­la­ki on lop­pu­suo­ral­la, ja to­den­nä­köi­ses­ti se hy­väk­sy­tään edus­kun­nas­sa kii­reel­li­se­nä. Enem­mis­tö kan­sa­ne­dus­ta­jis­ta vai­kut­tai­si ole­van sil­lä kan­nal­la, et­tä laki on va­ro­toi­me­na tar­peen kan­sal­li­sen tur­val­li­suu­den ta­kia ja myös sik­si, et­tä itä­ra­ja on ol­lut pit­kään sul­jet­tu­na ja sitä ha­lu­taan ava­ta. Tois­tai­sek­si on kui­ten­kin epä­sel­vää, kuin­ka moni vaa'an­kie­li­a­se­mas­sa ole­van SDP:n edus­ta­jis­ta ei aio tu­kea la­kie­si­tys­tä.

Poik­keus­la­ki vaa­tii vii­den kuu­de­so­san enem­mis­tön, jot­ta se voi­daan sää­tää kii­reel­li­se­nä ja saa­tai­siin voi­maan täl­lä vaa­li­kau­del­la.

SDP:n edus­kun­ta­ryh­män pu­heen­joh­ta­ja Tyt­ti Tup­pu­rai­nen sa­noi ei­len, et­tä mo­net edus­ta­jis­ta odot­ta­vat pe­rus­tus­la­ki­va­li­o­kun­nan lau­sun­non en­nen kuin muo­dos­ta­vat lo­pul­li­sen kan­tan­sa. Hän kui­ten­kin pai­not­ti sel­ke­än enem­mis­tön ole­van hal­lin­to­va­li­o­kun­nan mie­tin­tö­luon­nok­sen ta­ka­na ja se on myös ryh­män lo­pul­li­nen kan­ta, jos – ja to­den­nä­köi­ses­ti kun – pe­rus­tus­la­ki­va­li­o­kun­ta an­taa asi­as­sa per­jan­tai­na vih­re­ää va­loa.

SDP:n va­ra­pu­heen­joh­ta­ja Na­si­ma Raz­my­ar ker­toi jo ei­len vies­ti­pal­ve­lu X:ssä, et­tei tule ää­nes­tä­mään lain puo­les­ta. Hä­nen mie­les­tään hal­lin­to­va­li­o­kun­nan te­ke­mät muu­tok­set ei­vät kor­jaa la­kie­si­tyk­sen pe­rus­ta­van­laa­tui­sia on­gel­mia suh­tees­sa pe­rus­tus­la­kiin ja kan­sain­vä­li­siin so­pi­muk­siin.

STT ei ole saa­nut Raz­my­a­ril­ta vas­taus­ta sii­hen, ai­koo­ko hän ää­nes­tää ei vai esi­mer­kik­si tyh­jää. Las­ku­sään­tö­jen vuok­si sil­lä on mer­ki­tys­tä, an­ta­vat­ko la­kiin kriit­ti­ses­ti suh­tau­tu­vat edus­ta­jat ei-ää­nen vai tyh­jän ää­nen tai ovat­ko pois­sa ää­nes­tyk­ses­tä.

Vii­den kuu­de­so­san enem­mis­tö las­ke­taan an­ne­tuis­ta ää­nis­tä, joi­hin ei lu­e­ta tyh­jiä tai hy­lät­ty­jä ää­niä. Se tar­koit­taa, et­tä ei-ää­niä saa ol­la kor­kein­taan 33, jot­ta poik­keus­la­ki voi­daan ju­lis­taa kii­reel­li­sek­si.

Jos va­sem­mis­to­lii­ton ja vih­rei­den kaik­ki 24 edus­ta­jaa ää­nes­täi­si­vät kii­reel­li­sek­si ju­lis­ta­mis­ta vas­taan, sai­si mui­ta ei-ää­niä ol­la enin­tään yh­dek­sän. Las­kel­mat voi­vat luon­nol­li­ses­ti muut­tua, jos jot­kut kään­ny­tys­la­kia kan­nat­ta­vis­ta edus­ta­jis­ta ovat syys­tä tai toi­ses­ta pois­sa ää­nes­tyk­ses­tä.

SDP:llä on asi­as­sa ryh­mä­ku­ri, jo­ten kriit­ti­set edus­ta­jat ää­nes­tä­vät to­den­nä­köi­ses­ti tyh­jää tai ovat pois­sa ää­nes­tyk­ses­tä. Esi­mer­kik­si hal­li­tus­puo­lu­ei­den kan­sa­ne­dus­ta­jis­ta RKP:n Eva Bi­au­det ja ko­koo­muk­sen Pih­la Keto-Huo­vi­nen ää­nes­ti­vät tyh­jää, kun edus­kun­ta ke­sä­kuus­sa ää­nes­ti elin­kei­no­mi­nis­te­ri Wil­le Ryd­ma­nin (ps.) luot­ta­muk­ses­ta. Bi­au­det on myös jo ker­to­nut, et­tei kan­na­ta kään­ny­tys­la­kia.

Tup­pu­rai­nen ei SDP:n edus­ta­jien toi­min­ta­ta­paa ei­len sen enem­pää avan­nut.

– Ryh­män sään­nöis­sä on me­net­te­lyt sil­le, mi­kä­li joku edus­ta­ja ha­lu­ai­si ha­kea ryh­mäl­tä lu­paa poik­ke­a­vaan ää­nes­tys­käyt­täy­ty­mi­seen, hän sa­noi ot­ta­mat­ta kan­taa mah­dol­li­siin ran­gais­tuk­siin.

Ai­em­min la­kia ovat SDP:ssä jul­ki­ses­ti ker­to­neet vas­tus­ta­van­sa Raz­my­a­rin li­säk­si Eli­sa Geb­hard ja Jo­han Kvarnst­röm. STT on yrit­tä­nyt ta­voi­tel­la hei­tä ky­sy­äk­seen, on­ko kan­ta yhä sama. Me­di­a­tie­to­jen mu­kaan muu­ta­mia mui­ta­kin kriit­ti­siä puo­lu­ees­sa on ai­na­kin ol­lut.

Pe­rus­tus­la­ki­va­li­o­kun­ta kuu­lee per­jan­tai­na en­nen lau­sun­toa vie­lä muu­ta­mia oi­keu­sop­pi­nei­ta. Kuul­ta­vi­na ovat edus­kun­nan oi­keu­sa­si­a­mies Pet­ri Jääs­ke­läi­nen sekä pro­fes­so­rit Mi­ka­el Hidén, Ol­li Mä­en­pää, Tuo­mas Oja­nen ja Jan­ne Sal­mi­nen.

Hal­lin­to­va­li­o­kun­ta puo­les­taan ko­koon­tuu to­den­nä­köi­ses­ti maa­nan­tai­na il­ta­päi­väl­lä vii­meis­te­le­mään mie­tin­tön­sä, ar­vi­oi va­li­o­kun­nan pu­heen­joh­ta­ja Mau­ri Pel­to­kan­gas (ps.) STT:lle.

Ko­kouk­sen jäl­keen hal­lin­to­va­li­o­kun­nan mie­tin­tö tu­lee jul­ki­sek­si. Sil­loin sel­vi­ää, mil­lai­sia muu­tok­sia edus­kun­ta on teh­nyt hal­li­tuk­sen esi­tyk­seen kään­ny­tys­lais­ta.

Hal­lin­to­va­li­o­kun­ta päät­ti ei­li­ses­sä ko­kouk­ses­saan, et­tä sen mie­tin­tö­luon­nos ei tule täs­sä vai­hees­sa jul­ki­sek­si. Vih­rei­den ja va­sem­mis­to­lii­ton edus­ta­jat oli­si­vat ha­lun­neet luon­nok­sen jul­ki­sek­si mut­ta jäi­vät ää­nes­tyk­ses­sä vä­hem­mis­töön. Va­li­o­kun­nan de­ma­ri­jä­se­net ää­nes­ti­vät asi­as­sa tyh­jää.

Vih­re­ät pi­tää vie­lä ryh­mä­ko­kouk­sen sen jäl­keen, kun pe­rus­tus­la­ki­va­li­o­kun­ta ja hal­lin­to­va­li­o­kun­ta ovat saa­neet työn­sä val­miik­si, ker­too edus­kun­ta­ryh­män pu­heen­joh­ta­ja At­te Har­jan­ne STT:lle.

Har­jan­teen mu­kaan vih­re­ät kui­ten­kin vas­tus­taa la­kia, joka on "on­gel­mal­li­nen to­del­la mo­nin ta­voin ja tus­kin edes te­ho­kas". Vih­reis­sä ei kui­ten­kaan ole sään­tö­jen mu­kaan ryh­mä­ku­ria.

Va­sem­mis­to­liit­to on ker­to­nut ää­nes­tä­vän­sä la­kia vas­taan.

Edus­kun­nan suu­reen sa­liin kään­ny­tys­la­ki voi­si tul­la en­sim­mäi­seen kä­sit­te­lyyn en­si vii­kon tiis­tai­na. Ää­nes­tys­ten vuo­ro oli­si to­den­nä­köi­ses­ti en­si vii­kon per­jan­tai­na.

Kään­ny­tys­la­ki on poik­keus­la­ki, jo­ten se pi­tää hy­väk­syä pe­rus­tus­lain sää­tä­mis­jär­jes­tyk­ses­sä. Täy­sis­tun­nos­sa ää­nes­tet­täi­siin en­sin lain ju­lis­ta­mi­ses­ta kii­reel­li­sek­si vii­den kuu­de­so­san enem­mis­töl­lä. Tä­män jäl­keen la­kie­si­tys voi­tai­siin hy­väk­syä kah­den kol­ma­so­san enem­mis­töl­lä.

Lail­la ha­lu­taan es­tää tie­tyis­sä ti­lan­teis­sa ih­mis­ten maa­han­pää­sy Suo­meen il­man oi­keut­ta tur­va­pai­kan­ha­kuun itä­ra­jal­la ja sen lä­hei­syy­des­sä, el­lei­vät he ole esi­mer­kik­si eri­tyi­sen haa­voit­tu­vas­sa ase­mas­sa. Ra­jan ylit­tä­neet kään­ny­tet­täi­siin pois Suo­mes­ta.

Lain so­vel­ta­mi­nen oli­si maan­tie­teel­li­ses­ti ja ajal­li­ses­ti ra­jat­tua sekä erit­täin kor­ke­an kyn­nyk­sen ta­ka­na esi­mer­kik­si ti­lan­teis­sa, jois­sa kan­sal­li­seen tur­val­li­suu­teen koh­dis­tuu va­ka­va uh­ka. Pää­tös lain so­vel­ta­mi­ses­ta voi­tai­siin teh­dä enin­tään kuu­kau­den ajak­si ker­ral­laan.