STT

Suo­ma­lai­sis­ta 52 pro­sent­tia hy­väk­syy hal­li­tuk­sen suun­nit­te­le­mia työ­e­lä­mä­hei­ken­nyk­siä vas­tus­ta­vat po­liit­ti­set la­kot, ker­too ky­se­lyn ti­lan­nut pal­kan­saa­jien kes­kus­jär­jes­tö SAK. Vas­taa­jis­ta 42 pro­sent­tia il­moit­ti, et­tei hy­väk­sy lak­ko­ja.

– Lak­ko­jen hy­väk­syt­tä­vyys on luon­nol­li­ses­ti kor­kein­ta nii­den kes­kuu­des­sa, joi­ta nämä työ­e­lä­mä­hei­ken­nyk­set kos­ket­tai­si­vat: nai­set, nuo­ret, työt­tö­mät ja työn­te­ki­jät. Täs­sä­kin mit­tauk­ses­sa SAK:lais­ten am­mat­ti­liit­to­jen jä­se­nis­tä 70 pro­sent­tia hy­väk­syy käyn­nis­sä ole­van po­liit­ti­sen la­kon, SAK:n pu­heen­joh­ta­ja Jark­ko Elo­ran­ta sa­noi tie­dot­tees­sa.

Uu­des­sa ky­se­lys­sä ero nais­ten ja mies­ten vä­lil­lä oli sel­vä. Nai­sis­ta 61 ja mie­his­tä 43 pro­sent­tia hy­väk­syi maa­nan­tai­na al­ka­neen la­kon. Elo­ran­ta ar­vi­oi syy­nä ole­van sen, et­tä moni hal­li­tuk­sen kaa­vai­le­ma hei­ken­nys osuu eten­kin nai­siin.

– Pe­rus­teet­to­mat mää­rä­ai­kai­suu­det, ai­kuis­kou­lu­tus­tu­en lak­kaut­ta­mi­nen sekä työt­tö­myys­tur­van lap­si­ko­ro­tuk­sen ja suo­ja­o­san pois­ta­mi­nen ovat vah­vas­ti su­ku­puo­lit­tu­nei­ta toi­mia. Nai­set ei­vät pidä näis­tä ja muis­ta hei­ken­nyk­sis­tä, Elo­ran­ta sa­noi.

Lak­ko­jen kan­na­tus on las­ke­nut ver­rat­tu­na ai­em­paan. Esi­mer­kik­si jou­lu­kuus­sa teh­dys­sä ky­se­lys­sä lak­ko­ja tuki 63 pro­sent­tia vas­tan­neis­ta.

Ky­se­ly­tut­ki­mus teh­tiin 8.–12. maa­lis­kuu­ta. Ve­ri­a­nin to­teut­ta­maan ky­se­lyyn vas­ta­si va­jaat 2 800 ih­mis­tä. Vir­he­mar­gi­naa­li on 1,9 pro­sent­tiyk­sik­köä suun­taan­sa.