Uu­tis­Rau­ma

Rau­ma­lai­nen tek­no­lo­gi­ay­ri­tys Rau­mas­ter on aloit­ta­nut uu­den toi­mi­tus­joh­ta­jan haun. Yri­tys­tä ne­li­sen vuot­ta luot­san­nut Kari Pa­sa­nen elä­köi­tyy vuo­den lo­pul­la.

– Asi­aan ei lii­ty dra­ma­tiik­kaa, yri­tys on hy­väs­sä kun­nos­sa ja ha­lu­am­me hoi­taa toi­mi­tus­joh­ta­jan vaih­dok­sen hal­li­tus­ti, sa­noo yh­ti­ön hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­ja Jark­ko Ruo­ho­la.

Rau­mas­ter päät­ti ha­kea uut­ta joh­ta­jaa jul­ki­sel­la haul­la, jot­ta teh­tä­vään löy­de­tään laa­jal­la skaa­lal­la pa­ras mah­dol­li­nen hen­ki­lö.

– Meil­lä ei ole suu­ria mul­lis­tuk­sia nä­kö­pii­ris­sä. Toki ylei­nen maa­il­man­ti­lan­ne on meil­lä­kin nä­ky­nyt, mut­ta nä­ky­mät ovat hy­vät. Met­sä­te­ol­li­suu­den puo­lel­la on hil­jai­sem­paa, mut­ta mei­dän voi­ma­lai­tos­puo­li tuo toi­min­taan laa­juut­ta. Uu­si toi­mi­tus­joh­ta­ja saa va­kaan yh­ti­ön luot­sat­ta­vak­seen, Ruo­ho­la jat­kaa.

Kari Pa­sa­nen aloit­ti Rau­mas­te­rin joh­dos­sa vuon­na 2020, pari kuu­kaut­ta en­nen ko­ro­na­pan­de­mi­an al­kua.

– Ko­ro­na mää­rit­ti al­kua vah­vas­ti, mut­ta sel­vi­sim­me sii­tä hy­vin. Olen tyy­ty­väi­nen, et­tä olen saa­nut täl­lai­sen mah­dol­li­suu­den.

Ma­te­ri­aa­lin­kä­sit­te­ly­jär­jes­tel­miä ener­gia-, sel­lu- ja pa­pe­ri­te­ol­li­suu­del­le val­mis­ta­van Rau­mas­te­rin lii­ke­vaih­to vuon­na 2023 oli 137,6 mil­joo­naa eu­roa ja sen lii­ke­toi­min­nan voit­to oli 10,8 mil­joo­naa. Rau­mas­ter työl­lis­tää noin 300 hen­ki­löä.