Pau­li Uu­si-Kil­po­nen, UR

Puu­tar­ha­pals­to­jen vil­je­ly on tuot­ta­nut iloa ja hyö­tyä vuok­raa­jil­le vuo­si­kym­me­niä.

Har­ras­tuk­sen­sa vii­me vuon­na lo­pet­ta­neet ei­vät iloit­se. Hei­dän har­mik­seen pos­ti toi kar­hu­las­kun myös ku­lu­vas­ta vuo­des­ta.

– Meil­le pe­rin­tä­toi­mis­to lä­het­ti kar­hu­las­kun pe­rin­tä­ku­lui­neen. Kun tuli uu­si las­ku, oli hin­ta jo kak­sin­ker­tai­nen, sa­noo Jou­ko Leh­to­nen, joka il­moit­ti vuok­raa­mi­sen lop­pu­mi­ses­ta jo vii­me elo­kuus­sa.

Ai­heet­to­man las­kun pe­ri­mi­sen pe­ru­mi­nen ei ol­lut ihan yk­sin­ker­tai­nen asia. Näin sik­si, et­tä Rau­man kau­pun­gin omis­ta­mat pals­tat ovat vuok­rat­tu eteen­päin Rau­man 4H-yh­dis­tyk­sel­le.

Ky­seis­tä yh­dis­tys­tä ei kui­ten­kaan löy­dy net­ti­si­vuil­ta, ei­kä pu­he­lin­tie­dus­te­luis­ta. Näin sik­si, et­tä yh­dis­tys fuu­si­oi­tiin Ete­lä-Sa­ta­kun­nan 4H-yh­dis­tyk­seen.

Leh­to­sen mu­kaan hän­tä her­mos­tut­ti se, et­tei hän saa­nut ke­nen­kään yh­teyt­tä. Pu­he­li­meen ei vas­tat­tu, ei­kä tah­to­nut edes löy­tyä osoi­tet­ta, jo­hon läh­teä asi­aan sel­vit­tä­mään.

Lo­pul­ta hän löy­si osoit­teen Ni­hat­tu­las­ta. Ta­lon pi­hal­la oli val­ta­va mää­rä eri­lai­sia ko­nei­ta ja ul­ko-ovi oli au­ki. Hän ei kui­ten­kaan us­kal­ta­nut si­säl­le as­ti, kun etei­ses­tä vil­kui­li iso koi­ra.

Leh­to­sel­la tuli jo mie­leen, me­nee­kö las­ku ulo­sot­toon, ku­ten kir­jees­sä uh­kail­tiin.

– Kyl­lä se­kin hä­mä­si, et­tä las­kun lä­het­tä­jän osoi­te oli Kuo­pi­os­sa.

Nyt las­ku on saa­tu mo­nen mut­kan kaut­ta pe­rut­tua. Leh­to­nen tyy­liin ei kuu­lu las­ku­jen mak­sa­mat­ta jät­tä­mi­nen. Pe­rin­tä­kir­je ja kar­hu­las­kut her­mos­tut­ti­vat­kin ta­val­lis­ta enem­män.

– Ihan kuin oli­si teh­nyt jo­tain vää­rin ja jopa ri­kol­lis­ta, Leh­to­nen ma­naa.

Mik­si sit­ten lä­he­tet­tiin ai­heet­to­mia las­ku­ja? Syy on sinä, et­tei Rau­man yh­dis­tyk­sen ar­kis­tois­ta löy­dy lis­taa vuok­raa­mi­sen pe­ruut­ta­neis­ta. Sik­si teh­tiin pää­tös lä­het­tää las­ku kai­kil­le, jot­ka oli­vat mak­sa­neet vuok­ran­sa 2023.

Ti­lan­net­ta vai­keut­ti pait­si yh­dis­tys­fuu­sio myös Rau­man yh­dis­tyk­sen asi­oi­ta hoi­ta­neen hen­ki­lön me­neh­ty­mi­nen vii­me vuo­den syk­syl­lä.

Ete­lä-Sa­ta­kun­nan 4H-yh­dis­tyk­ses­tä tun­nus­te­taan, et­tä soit­to­ja on tul­lut pal­jon ja soit­ta­jis­ta iso osa to­del­la vi­hai­sia ja tur­hau­tu­nei­ta.

Yh­dis­tys on nyt pal­kan­nut hen­ki­lön sel­vit­tä­mään vuok­ra­ti­lan­net­ta. Toi­min­nan­joh­ta­jan ai­ka ei oli­si tä­hän riit­tä­nyt.

Rau­man seu­dul­la on kaik­ki­aan kah­dek­san ky­sei­seen tar­koi­tuk­seen va­rat­tua alu­et­ta: Kin­no, Ruo­na­jär­vi, Uo­ti­la, Ve­si­niit­tu, Äy­hön­jär­vi 1 ja 2 sekä Luos­ta­ri, jos­sa Leh­to­sen­kin pals­ta si­jait­si.

Pals­to­jen koko vaih­te­lee ja pals­to­ja on yh­del­lä alu­eel­la kym­me­niä, jo­ten ko­ko­nais­mää­rä nou­see usei­siin sa­toi­hin.

Rau­man kau­pun­gil­la on epä­sel­vyyk­sis­tä tie­to. Par­hail­laan on sel­vi­tyk­sen al­la so­pi­mus Rau­man seu­dun 4H-yh­dis­tyk­sen kans­sa ja mi­ten se on siir­ty­nyt Ete­lä-Sa­ta­kun­nan yh­dis­tyk­sel­le.

Rau­man yh­dis­tyk­sen kans­sa on sol­mit­tu vuok­ra­so­pi­mus pals­to­jen val­vo­mi­ses­ta ja vuok­raa­mi­ses­ta eteen­päin asuk­kail­le 23 vuot­ta sit­ten.

Mika Pal­mu­laak­so Rau­man kau­pun­gil­ta to­te­si, et­tä heil­lä on par­hail­laan sel­vi­tyk­ses­sä so­pi­muk­seen liit­ty­vät yk­si­tyis­koh­dat.

Jou­ko Leh­to­sen mu­kaan pals­to­jen vil­je­lyä ei ole juu­ri val­vot­tu. Har­mia on ai­heut­ta­nut muun mu­as­sa se, et­tä osa pals­tois­ta on jä­tet­ty oman on­nen­sa no­jaan. Näin rik­ka­ruo­hot ja muut ei toi­vo­tut kas­vit laa­je­ne­vat hel­pos­ti myös hoi­de­tuil­le pals­toil­le. Myös Luos­ta­rin pals­toil­le joh­ta­va tie kai­pa­si ajoit­tain kun­nos­tus­ta.

Jol­la­kin pals­toil­la on kan­sain­vä­li­nen mei­nin­ki. On ve­nä­läi­siä, puo­la­lai­sia ja vi­ro­lai­sia.

– Kyl­lä puo­la­lai­set ovat to­del­la ah­ke­ria pals­to­jen käyt­tä­jiä. Mo­net heis­tä ovat vuok­ran­neet use­am­man pals­tan ja hoi­ta­neet nii­tä to­del­la hy­vin, Leh­to­nen ke­huu.