STT–AFP

Ve­nä­jäl­lä jat­ko­kau­ten­sa näy­tös­luon­tei­sis­sa vaa­leis­sa tur­van­nut pre­si­dent­ti Vla­di­mir Pu­tin mai­nit­si voi­ton­pu­hees­saan en­sim­mäis­tä ker­taa Alek­sei Na­val­nyin ni­men op­po­si­ti­o­po­lii­ti­kon kuo­le­man jäl­keen.

Pu­ti­nin mu­kaan Na­val­nyin kuo­le­ma oli "su­rul­li­nen ta­paus". Ve­nä­jän it­se­val­tai­nen joh­ta­ja sa­noi kan­nat­ta­neen­sa Na­val­nyin luo­vut­ta­mis­ta ul­ko­mail­le van­gin­vaih­dos­sa.

– Muu­ta­maa päi­vää en­nen her­ra Na­val­nyin pois­me­noa jot­kin työ­to­ve­reis­ta­ni ker­toi­vat mi­nul­le, et­tä oli ole­mas­sa suun­ni­tel­ma her­ra Na­val­nyin vaih­ta­mi­ses­ta joi­hin­kin ih­mi­siin, jot­ka ovat van­kei­na län­si­mais­sa, Pu­tin sa­noi.

– Sa­noin ole­va­ni sa­maa miel­tä, hän sa­noi kom­men­toi­neen­sa ai­kei­ta.

Na­val­nyi kuo­li hel­mi­kuun puo­li­vä­lis­sä epä­sel­vis­sä olo­suh­teis­sa van­ki­lei­ril­lä Si­pe­ri­as­sa. 47-vuo­ti­aa­na kuol­leen Na­val­nyin lä­hi­pii­ri on sa­no­nut Ve­nä­jän joh­don mää­rän­neen Na­val­nyin mur­han, ja län­si­mai­den joh­ta­jat ovat sa­no­neet Pu­ti­nin ole­van vas­tuus­sa Na­val­nyin kuo­le­mas­ta.

Jo en­nen Na­val­nyin kuo­le­maa op­po­si­ti­o­joh­ta­jan ni­meä kuul­tiin Pu­ti­nin it­sen­sä huu­lil­ta vain ani har­voin, ja edel­lis­ker­ras­ta on ku­lu­nut vuo­sia. Pu­tin on tyy­pil­li­ses­ti pu­hu­nut Na­val­nyis­ta jul­ki­suu­des­sa vain kier­toil­mauk­sil­la. Na­val­nyin kuo­le­mas­ta Kreml on tä­hän as­ti ol­lut vi­ral­li­sis­sa yh­teyk­sis­sä pää­o­sin vai­ti.

Val­ti­ol­li­sen VTsIOM-mie­li­pi­de­mit­taus­lai­tok­sen mu­kaan Pu­tin on saa­mas­sa 87 pro­sen­tin kan­na­tuk­sen näy­tös­luon­tei­sis­sa vaa­leis­sa.

Oven­suu­ky­se­ly­jen tu­los jul­kis­tet­tiin sen jäl­keen kun vii­mei­set­kin ää­nes­tys­pai­kat oli­vat sun­nun­tai­na sul­keu­tu­neet Ka­li­ning­ra­dis­sa maan län­ti­sim­mäs­sä osas­sa.

Vaa­li­vi­ra­no­mai­sia joh­ta­va El­la Pam­fi­lo­va oli sa­moil­la lin­joil­la oven­suu­ky­se­ly­jen kans­sa ja ker­toi Pu­ti­nin saa­neen 88 pro­sen­tin kan­na­tuk­sen, kun va­jaa nel­jän­nes ää­nis­tä oli las­ket­tu.

Pu­ti­nin mu­kaan vii­kon­lo­pun pre­si­den­tin­vaa­lien tu­los osoit­taa ve­nä­läis­ten tuen hä­nen joh­ta­juu­del­leen. To­del­li­suu­des­sa Ve­nä­jän vaa­leis­sa on kui­ten­kin kyse po­liit­ti­ses­ta näy­tel­mäs­tä, sil­lä Pu­ti­nil­la ei ol­lut to­del­li­sia vas­ta­eh­dok­kai­ta ja käy­tän­nös­sä kaik­ki op­po­si­ti­o­toi­min­ta on tu­kah­du­tet­tu.

Op­po­si­tio oli pe­rään­kuu­lut­ta­nut ve­nä­läi­siä saa­pu­maan ää­nes­tys­pai­koil­le osoit­ta­maan miel­tään sun­nun­tai­na puo­len­päi­vän ai­koi­hin. Pu­ti­nin mu­kaan näil­lä toi­mil­la ei ol­lut min­kään­lais­ta vai­ku­tus­ta.

Ve­nä­läis­joh­ta­ja kui­ten­kin sa­noi vi­ra­no­mais­ten ryh­ty­vän toi­miin ää­nes­tys­li­puk­kei­taan tär­vel­lei­tä vas­taan. Pu­ti­nin mu­kaan ää­nes­tys­li­puk­keen­sa pi­lan­neet ih­mi­set on "hoi­del­ta­va".

Uu­tis­toi­mis­to AFP:n toi­mit­ta­jat nä­ki­vät Na­val­nyin hau­dal­la mos­ko­va­lai­sel­la hau­taus­maal­la kuk­kien kes­kel­lä ää­nes­tys­lip­pu­ja, joi­hin oli kir­joi­tet­tu op­po­si­ti­o­po­lii­ti­kon nimi.

Ää­nes­tyk­sen en­sim­mäi­si­nä päi­vi­nä vi­ra­no­mai­set ot­ti­vat kiin­ni ih­mi­siä, joi­den syy­tet­tiin muun mu­as­sa kaa­ta­neen vä­ri­ai­net­ta vaa­liu­ur­niin.

Sun­nun­tai­na eri puo­lil­la Ve­nä­jää otet­tiin kan­sa­lais­jär­jes­tö OVD-In­fon mu­kaan kiin­ni ai­na­kin 85 ih­mis­tä.

Pu­ti­nin on kat­sot­tu ha­ke­van nä­en­näis­vaa­leil­ta pait­si ve­ru­ket­ta val­las­sa py­sy­mi­sel­leen, myös hy­väk­syn­tää Uk­rai­nan hyök­käys­so­dal­le, jon­ka an­ti Ve­nä­jäl­le on tois­tai­sek­si ol­lut lai­han­lai­nen ja hin­ta­lap­pu val­ta­va. Pu­hees­saan Pu­tin sa­noi, et­tei hä­nen maa­tan­sa voi­da pai­nos­taa ul­ko­mail­ta.

– Oli ky­sees­sä kuka ta­han­sa tai ha­lu­si­vat he kuin­ka pal­jon ta­han­sa pe­lo­tel­la mei­tä tai nu­jer­taa mei­dät, mei­dän tah­don­voi­mam­me ja tie­toi­suu­tem­me -- ku­kaan ei ole on­nis­tu­nut sel­lai­ses­sa kaut­ta his­to­ri­an. Se ei ole toi­mi­nut nyt ei­kä se tule toi­mi­maan jat­kos­sa­kaan. Ei kos­kaan, Pu­tin sa­noi te­le­vi­si­oi­dus­sa pu­hees­saan.

Pu­tin kiit­ti pu­hees­saan erik­seen Uk­rai­nas­sa tais­te­le­via ve­nä­läis­so­ti­lai­ta. Hän väit­ti, et­tä ve­nä­läis­jou­kot ovat nis­kan pääl­lä Uk­rai­nas­sa val­lat­tu­aan jou­kon kau­pun­ke­ja ja ky­liä maan itä­o­sas­sa.

Pu­tin väit­ti myös jou­koil­laan ole­van suu­ri etu tais­te­lu­ken­täl­lä. Näin sii­tä­kin huo­li­mat­ta, et­tä Uk­rai­na on teh­nyt edel­tä­vän vii­kon ai­ka­na mer­kit­tä­viä il­mais­ku­ja Ve­nä­jää vas­taan.

Näy­tös­vaa­lit jär­jes­tet­tiin myös Ve­nä­jän mie­hit­tä­mil­lä Uk­rai­nan alu­eil­la, jot­ka Ve­nä­jä on liit­tä­nyt lait­to­mas­ti it­seen­sä. Uk­rai­nan pre­si­dent­ti Vo­lo­dy­myr Ze­lens­kyi on kri­ti­soi­nut Pu­ti­nia dik­taat­to­rik­si, joka on hu­mal­tu­nut val­las­ta.

– Ei ole min­kään­lais­ta pa­huut­ta, jo­hon hän ei tur­vau­tui­si pit­kit­tääk­seen hen­ki­lö­koh­tais­ta val­taan­sa, Ze­lens­ky sa­noi.