Ii­ro-Mat­ti Nie­mi­nen / STT

Val­ti­o­va­rain­mi­nis­te­ri Riik­ka Pur­ran (ps.) mu­kaan läh­tö­a­se­tel­ma hal­li­tuk­sen ke­vään ke­hys­riih­tä aja­tel­len on hy­vin haas­ta­va. Val­ti­on ali­jää­mä ku­lu­val­ta vuo­del­ta on to­den­nä­köi­ses­ti yli 12 mil­jar­dia eu­roa, Pur­ra ker­toi pu­hees­saan Ve­ron­mak­sa­jain Kes­kus­lii­ton Vero2024-ta­pah­tu­mas­sa Hel­sin­gis­sä.

Hal­li­tus ai­koo teh­dä ke­hys­rii­hes­sä pää­tök­set mil­jar­di­luo­kan li­sä­so­peu­tuk­ses­ta, jot­ta ali­jää­miä saa­daan suit­sit­tua ja jul­ki­sen ta­lou­den vel­kaan­tu­mis­ta hil­lit­tyä.

Pur­ran mu­kaan "so­peu­tus on teh­tä­vä leik­kaus­pai­not­tei­ses­ti, piti niis­tä sak­sis­ta tai ei". Sa­mal­la Pur­ra sa­noi, et­tä myös ve­ron­ki­ris­tyk­siä tar­vi­taan.

Pur­ran sak­si­kom­ment­ti viit­taa so­si­aa­li­ses­sa me­di­as­sa jul­kais­tuun ku­vaan, jos­sa hän esiin­tyy kä­sis­sään sak­set ja kas­voil­laan hymy. Pur­ra on vii­me ai­koi­na vies­ti­nyt leik­kauk­sis­ta myös ja­ka­mal­la vies­ti­pal­ve­lu X:ssä ku­via leik­kuu­lau­dois­ta, jois­sa on hä­nen ku­van­sa.

Ta­lous- ja ve­ro­po­li­tiik­kaa kä­sit­te­le­väs­sä pu­hees­saan Pur­ra ei pal­jas­ta­nut tar­kem­min, mil­lai­sia me­no­leik­kauk­sia ja ve­ron­ko­ro­tuk­sia hal­li­tus kaa­vai­lee huh­ti­kuun ke­hys­rii­heen. Toi­mia val­mis­tel­laan par­hail­laan ko­koo­muk­sen ryh­män­joh­ta­jan Ma­ti­as Mart­ti­sen ve­tä­mäs­sä hal­li­tus­puo­lu­ei­den työ­ryh­mäs­sä.

Työn ve­ro­tuk­sen ki­ris­tä­mi­nen ei oli­si Pur­ran mie­les­tä jär­ke­vää. Hä­nen mu­kaan­sa työn ve­ro­tus on Suo­mes­sa ki­re­ää, ja var­sin­kin ylim­mät mar­gi­naa­li­ve­ro­as­teet ovat kor­kei­ta.

– Kos­ka tar­vit­sem­me Suo­meen työ­tä li­sää, ei vä­hem­män, en pidä ko­vin jär­ke­vä­nä po­li­tiik­ka­na ki­ris­tää työn ve­ro­tus­ta.

Sa­mal­la Pur­ra to­te­si, et­tä ar­von­li­sä­ve­ro­kan­to­jen nos­ta­mi­nen ko­hot­tai­si to­den­nä­köi­ses­ti ku­lu­tus­ta­va­roi­den ja ruo­an hin­taa.

– Täl­lä­kin on hai­tal­li­sia vai­ku­tuk­sia. Sik­si oli­si jär­ke­vää en­sin kar­sia ei-vält­tä­mät­tö­mis­tä me­nois­ta.

Pur­ran mu­kaan val­tio käyt­tää ny­kyi­sin ra­haa sel­lai­siin asi­oi­hin, jot­ka ei­vät ole val­ti­on ydin­teh­tä­viä. Ydin­teh­tä­viin kuu­lu­vat hä­nen mie­les­tään en­si­si­jai­ses­ti si­säi­nen ja ul­koi­nen tur­val­li­suus, kou­lu­tus, ter­vey­den­huol­to, pe­rus­tur­va ja inf­rast­ruk­tuu­ri.

– On ky­et­tä­vä te­ke­mään pri­o­ri­soin­te­ja ja ar­vo­va­lin­to­ja. On va­lit­ta­va, mi­hin ra­hat käy­te­tään, kun vä­hät ra­hat ovat lop­pu­mas­sa.

Pur­ra nos­ti pu­hees­saan esiin myös Suo­men ko­ko­nais­ve­ro­as­teen las­kun. Hä­nen mu­kaan­sa on re­a­lis­mia, et­tä ny­kyi­sil­lä ali­jää­mil­lä ve­ro­as­teen las­ku on syy­tä py­säyt­tää.

Yk­si syy ko­ko­nais­ve­ro­as­teen las­kuun on lii­ken­teen säh­köis­ty­mi­nen, jon­ka seu­rauk­se­na polt­to­ai­ne­ve­ro­jen ja au­to­ve­ron tuo­tot su­pis­tu­vat. Pur­ra to­te­si, et­tä säh­köis­ty­vän lii­ken­teen ve­rot­ta­mi­seen on ke­hi­tet­tä­vä uu­sia ta­po­ja.

– On sel­vää, et­tä jat­kos­sa säh­kö­au­toi­li­joi­den ve­ro­taak­ka nou­see ny­kyi­ses­tä, Pur­ra sa­noi.

Hän ei ot­ta­nut kan­taa sii­hen, mil­lä ta­val­la tämä käy­tän­nös­sä to­teu­tet­tai­siin. Lii­ken­teen ve­ro­tus on tar­koi­tus uu­dis­taa ku­lu­van vaa­li­kau­den ai­ka­na. Pur­ran mu­kaan uu­dis­tuk­ses­sa pi­tää var­mis­taa, et­tä elä­mi­sen kus­tan­nuk­set ei­vät kar­kaa kä­sis­tä maa­seu­dul­la.

Li­säk­si Pur­ra kat­soo, et­tä ter­vey­den edis­tä­mi­seen voi­tai­siin pyr­kiä myös uu­den­lai­sel­la ve­ro­po­li­tii­kal­la.

– Ot­ta­en huo­mi­oon, et­tä ih­mi­nen on käy­nyt kuus­sa, ei luu­li­si ter­veys­ve­ro­tuk­sen ole­van täy­sin mah­do­ton to­teu­tet­ta­va. Trans­ras­vat, suo­lat ja li­sä­tyt so­ke­rit ovat lii­al­li­ses­ti käy­tet­tyi­nä ver­rat­ta­vis­sa al­ko­ho­liin ja tu­pak­kaan.

Ve­ron­mak­sa­jain Kes­kus­lii­ton toi­mi­tus­joh­ta­ja Tee­mu Leh­ti­nen ker­toi pu­heen­vuo­ros­saan, et­tä pal­kan­saa­jan os­to­voi­ma kään­tyy vih­doin nou­suun tänä vuon­na. Os­to­voi­man kas­vun taus­tal­la ovat palk­ka­ve­ro­tuk­sen ke­ve­ne­mi­nen ja re­aa­li­palk­ko­jen nou­su. Ve­ron­mak­sa­jien ar­vi­on mu­kaan kes­ki­tu­loi­sen 3 821 eu­roa kuus­sa an­sait­se­van pal­kan­saa­jan os­to­voi­ma ko­he­nee 750 eu­rol­la vuo­si­ta­sol­la.

Leh­ti­sen mie­les­tä ke­vään ke­hys­rii­hes­sä ei sai­si ki­ris­tää ve­ro­ja ai­na­kaan palk­ka­ve­ro­tuk­ses­ta ja yri­tys­ten ve­ro­tuk­ses­ta. Sen si­jaan al­ko­ho­lin, tu­pa­kan ja vir­voi­tus­juo­mien ve­ro­tuk­ses­ta voi­si Leh­ti­sen mu­kaan et­siä koh­tei­ta li­sä­ko­ro­tuk­sil­le.

Leh­ti­nen vä­läyt­ti myös mah­dol­li­suut­ta säh­kön ve­ro­tuk­sen ki­ris­tä­mi­seen. Hän myön­tää, et­tä ky­sees­sä on herk­kä asia.

– Jos (säh­kö)mark­ki­nat rau­hoit­tu­vat py­sy­väm­mäl­lä ta­val­la, voi­daan aja­tel­la, et­tä tääl­lä­kin on mah­dol­li­suuk­sia ai­ka vä­hin vau­ri­oin teh­dä jo­kin pie­ni tar­kis­tus.

Ar­von­li­sä­ve­ro­kan­nat oli­si Leh­ti­sen mie­les­tä hyvä pi­tää ke­hys­rii­hes­sä en­nal­laan. Jos ar­von­li­sä­ve­ro­ja kui­ten­kin jat­kos­sa ko­ro­te­taan, kan­nat­tai­si Leh­ti­sen mu­kaan ko­rot­taa sekä yleis­tä 24 pro­sen­tin alv-kan­taa et­tä alen­net­tua 14 pro­sen­tin alv-kan­taa. Muun mu­as­sa ruo­ka on nyt 14 pro­sen­tin alen­ne­tun ve­ro­kan­nan pii­ris­sä.