Nina Tör­nudd / STT

Puo­lus­tus­voi­mil­le han­ki­taan Pat­ri­an mie­his­tön­kul­je­tus­vau­nu­ja. Puo­lus­tus­mi­nis­te­ri Ant­ti Häk­kä­nen (kok.) on val­tuut­ta­nut Puo­lus­tus­voi­mien lo­gis­tiik­ka­lai­tok­sen aloit­ta­maan ras­kai­den pans­sa­roi­tu­jen 6x6-mie­his­tön­kul­je­tu­sa­jo­neu­vo­jen han­kin­nan Pat­ri­al­ta.

Maa­voi­mil­le han­kit­ta­vat mie­his­tön­kul­je­tu­sa­jo­neu­vot on tar­koi­tet­tu krii­sin­hal­lin­ta­teh­tä­viin.

– Uu­det ajo­neu­vot ovat ny­ky­ai­kai­sia ja help­po­käyt­töi­siä ja tuo­vat jou­koil­le sekä suo­jaa et­tä tu­li­voi­maa ja pa­ran­ta­vat näin krii­sin­hal­lin­ta­jouk­ko­jem­me toi­min­ta­ky­kyä, Häk­kä­nen sa­noo tie­dot­tees­sa.

En­sim­mäi­ses­sä vai­hees­sa han­ki­taan yk­si esi­sar­jan ajo­neu­vo ja 20 ajo­neu­voon kiin­ni­tet­tä­vää Kongs­ber­gin etä­oh­jat­ta­vaa ase­jär­jes­tel­mää. Kaup­paan si­säl­tyy li­sä­han­kin­ta­va­raus 18 ajo­neu­von han­kin­nas­ta ja nii­den va­rus­te­lus­ta, huol­los­ta, va­ra­o­sis­ta ja kou­lu­tuk­sis­ta.

– Ras­kaas­ti pans­sa­roi­dut ajo­neu­vo­va­ri­an­tit poik­ke­a­vat Pat­ria 6x6 -pe­ru­sa­jo­neu­vo­va­ri­an­tis­ta muun mu­as­sa kor­ke­am­mal­la suo­jau­sas­teel­la sekä suu­rem­mal­la tu­li­voi­mal­la, joi­den an­si­ois­ta ne an­ta­vat pa­rem­paa suo­jaa esi­mer­kik­si krii­sin­hal­lin­ta­teh­tä­vis­sä. Ras­kaas­ti suo­jat­tu Pat­ria 6x6 -ajo­neu­vo etä­oh­ja­tul­la ase­jär­jes­tel­mäl­lä on use­am­man maan yh­tei­sen tuo­te­ke­hi­tys­tar­peen tu­los, sa­noo Pat­ri­an Suo­men toi­min­nois­ta vas­taa­va joh­ta­ja Jus­si Jär­vi­nen tie­dot­tees­sa.

Han­kin­nan ko­ko­nai­sar­vo li­sä­han­kin­ta­va­rauk­sen kans­sa on noin 60 mil­joo­naa eu­roa ja työl­lis­tä­vä vai­ku­tus ko­ti­maas­sa on noin 56 hen­ki­lö­työ­vuot­ta. Toi­mi­tuk­set al­ka­vat vuon­na 2026.

Kan­sain­vä­li­ses­sä CAVS-ni­mel­lä kul­ke­vas­sa yh­teis­hank­kees­sa (Com­mon Ar­mou­red Ve­hic­le Sys­tem) ovat Suo­men li­säk­si mu­ka­na Lat­via, Ruot­si ja Sak­sa. Vuon­na 2020 al­ka­neen hank­keen yh­teis­hank­keen ai­ka­na Pat­ri­al­ta on ti­lat­tu jo noin 700 6x6-ajo­neu­voa. Ruot­si on ti­lan­nut nii­tä yli 300, ja Sak­sa har­kit­see me­di­a­tie­to­jen mu­kaan liki tu­han­nen ajo­neu­von hank­ki­mis­ta Pat­ri­al­ta.

–  CAVS-hank­keen myö­tä muun mu­as­sa Ruot­si on jo ti­lan­nut huo­mat­ta­van mää­rän ky­seis­tä vau­nua ja ky­sei­nen vau­nu­tyyp­pi tul­lee käyt­töön vie­lä useil­le liit­to­lai­sil­le. Tämä pa­ran­taa niin Suo­men kuin liit­to­lais­ten so­ti­laal­lis­ta huol­to­var­muut­ta, Häk­kä­nen kiit­te­lee.

Puo­lus­tus­mi­nis­te­riö ker­toi sa­mal­la, et­tä Häk­kä­nen on hy­väk­sy­nyt C.P.E. Pro­duc­ti­on -yh­ti­ön kans­sa sol­mit­ta­van pui­te­so­pi­muk­sen bal­lis­ti­sis­ta li­sä­le­vyis­tä ja nii­den ke­hit­tä­mi­ses­tä. Li­sä­le­vy­jä käy­te­tään luo­ti­lii­veis­sä.

So­pi­mus kat­taa Puo­lus­tus­voi­mien kaik­kien puo­lus­tus­haa­ro­jen bal­lis­tis­ten li­sä­le­vy­jen tar­peet seu­raa­vik­si seit­se­mäk­si vuo­dek­si. So­pi­muk­sen ar­vo on enin­tään 56 mil­joo­naa eu­roa.