Karl Koli / STT

Suo­ma­lai­set so­ti­las­kou­lut­ta­jat ovat kou­lut­ta­neet jo tu­han­sia uk­rai­na­lai­sia täy­teen tais­te­lu­val­miu­teen, puo­lus­tus­mi­nis­te­ri Ant­ti Häk­kä­nen (kok.) ker­too STT:lle. Val­ta­o­sa kou­lu­tuk­ses­ta on jär­jes­tet­ty EU:n ja Bri­tan­ni­an joh­ta­mien ope­raa­ti­oi­den kaut­ta, mut­ta kou­lu­tus­ta on an­net­tu myös Suo­mes­sa.

– Meil­lä on Suo­mes­sa ol­lut pie­ni­muo­tois­ta kou­lu­tus­toi­min­taa. Se on käy­tän­nös­sä ol­lut tek­nis­tä tiet­tyyn ka­lus­toon liit­ty­vää kou­lu­tus­ta. Tämä on osa nor­maa­lia käyt­tö­kou­lu­tus­ta lah­joi­tet­tui­hin tais­te­lu­jär­jes­tel­miin, Häk­kä­nen to­te­aa.

Häk­kä­nen ker­too, et­tä Suo­mi on toi­mi­nut uk­rai­na­lais­jouk­ko­jen kou­lut­ta­ja­na esi­mer­kik­si Bri­tan­ni­as­sa. Hän ei ker­ro tar­kem­min, mis­sä muis­sa mais­sa Suo­mi on kou­lu­tus­ta an­ta­nut. Iso osa EU-ve­toi­sen EU­MAM-ope­raa­ti­on kou­lu­tuk­sis­ta on kui­ten­kin kes­ki­tet­ty Sak­saan ja Puo­laan.

Suo­mes­ta kou­lu­tu­so­pe­raa­ti­oi­hin ul­ko­mail­le on osal­lis­tu­nut kym­me­nien kou­lut­ta­jien jouk­ko. EU­MAM-ope­raa­ti­oon on osal­lis­tut­tu 50 kou­lut­ta­jal­la ja Bri­tan­ni­an joh­ta­maan In­terf­lex-ope­raa­ti­oon 20 kou­lut­ta­jal­la.

Häk­kä­sen mu­kaan mo­lem­mis­sa ope­raa­ti­ois­sa pää­o­sa kou­lut­ta­jis­ta on ol­lut Puo­lus­tus­voi­mien kan­ta­hen­ki­lö­kun­taa, mut­ta jou­kos­sa on ol­lut myös re­ser­vi­läi­siä.

– Mu­ka­na on ol­lut myös re­ser­vi­läi­siä, jot­ka ovat toi­mi­neet kou­lut­ta­ji­na so­pi­mus­so­ti­laik­si pal­kat­tui­na, Häk­kä­nen ker­too.

Suo­ma­lais­kou­lut­ta­jat ovat an­ta­neet uk­rai­na­lai­sil­le mo­nen­tyyp­pis­tä kou­lu­tus­ta ai­na pe­rus­kou­lu­tuk­ses­ta vaa­ti­vam­paan so­ti­las­kou­lu­tuk­seen.

– Uk­rai­nan ase­voi­mien kou­lu­tus­ko­ko­nai­suu­des­sa so­ti­lail­le on an­net­tu esi­mer­kik­si pe­rus­kou­lu­tus­ta, eri­kois­jouk­ko­jen kou­lu­tus­ta, lää­kin­tä­kou­lu­tus­ta, joh­ta­ja­kou­lu­tus­ta sekä jal­ka­vä­ki- ja pans­sa­rin­tor­jun­ta­kou­lu­tus­ta, Häk­kä­nen lu­et­te­lee.

Uk­rai­na­lais­jouk­ko­jen tark­ko­ja kou­lu­tus­ten kes­to­ja Häk­kä­nen ei ha­lua kom­men­toi­da. Hän ker­too kui­ten­kin, et­tä kou­lu­tuk­set ovat ol­leet ri­pe­äm­piä ja te­hok­kaam­pia ver­rat­tu­na suo­ma­lai­seen ase­vel­vol­lis­ten kou­lu­tus­mal­liin.

Häk­kä­nen ker­too, et­tä Suo­men tar­jo­a­ma kou­lu­tu­sa­pu on saa­nut ke­hu­ja ja ar­vos­tus­ta mo­lem­mis­sa kou­lu­tu­so­pe­raa­ti­ois­sa. Eri­tyi­ses­ti on ar­vos­tet­tu kou­lu­tuk­sen laa­tua sekä te­hok­kuut­ta.

Häk­kä­sen mu­kaan lä­hes kaik­ki kou­lu­tu­so­pe­raa­ti­ot, joi­hin Suo­mi on osal­lis­tu­nut, ovat yh­teis­hank­kei­ta mui­den län­si­mai­den kans­sa. Kou­lu­tus­ta on an­net­tu puo­lus­tus­mi­nis­te­ri­ön mää­rit­tä­mien nel­jän pi­la­rin alai­suu­des­sa.

Näis­tä kak­si en­sim­mäis­tä muo­dos­tu­vat EU­MAM- ja In­terf­lex -ope­raa­ti­ois­ta. Val­ta­o­sa Suo­men tar­jo­a­mas­ta kou­lu­tuk­ses­ta hoi­de­taan nii­den puit­teis­sa.

Kak­si muu­ta pi­la­ria ovat Häk­kä­sen mu­kaan sel­väs­ti pie­ni­muo­toi­sem­pia. Yk­si niis­tä liit­tyy Suo­mes­sa jär­jes­tet­tä­vään ka­lus­to­kou­lu­tuk­seen. Toi­nen kou­lu­tus­toi­min­ta liit­tyy laa­jaan kan­sain­vä­li­seen eri­tyis­teh­tä­vä­kou­lu­tus­ten jär­jes­tä­mi­seen, jota Häk­kä­sen mu­kaan ei voi jul­ki­suu­des­sa enem­pää kom­men­toi­da.

Suo­mi ei ole aset­ta­nut mi­tään kan­sal­lis­ta ta­voi­tet­ta sil­le, kuin­ka pal­jon uk­rai­na­lais­so­ti­lai­ta se pyr­kii kou­lut­ta­maan. Häk­kä­sen mu­kaan EU­MAM- ja In­terf­lex-ope­raa­ti­oi­den puit­teis­sa so­vi­tut ko­ko­nais­mää­rät rat­kai­se­vat.

EU­MAM-ope­raa­ti­on ai­ka­na on tä­hän men­nes­sä kou­lu­tet­tu yh­teen­sä 52 000 so­ti­las­ta, mikä vas­taa 15 pri­kaa­tia. Ta­voit­tee­na on, et­tä ke­sään men­nes­sä ope­raa­ti­os­sa oli­si yh­teen­sä kou­lu­tet­tu 60 000 so­ti­las­ta. Ope­raa­ti­on osal­lis­tuu 24 EU:n jä­sen­maa­ta.

Bri­tan­ni­an hal­li­tus tie­dot­ti vuo­den 2023 lo­pul­la, et­tä sen joh­ta­man In­terf­lex-ope­raa­ti­on ai­ka­na on kou­lu­tet­tu yli 30 000 so­ti­las­ta. Tä­män vuo­den ai­ka­na ta­voit­tee­na on kou­lut­taa 10 000 so­ti­las­ta li­sää vuo­den lop­puun men­nes­sä.

Häk­kä­sen mu­kaan uk­rai­na­lais­ten so­ti­lai­den kou­lu­tus on kas­va­vas­sa roo­lis­sa Uk­rai­nal­le an­net­ta­vas­sa tu­es­sa.

– Kes­kei­nen ta­voi­te kai­kis­sa kou­lu­tu­so­pe­raa­ti­ois­sa on se, et­tä kun Uk­rai­na jär­jes­tää lii­ke­kan­nal­le­pa­no­ja ai­em­paa use­am­min, niin län­si­maat kas­va­vas­sa mää­rin hoi­ta­vat myös hei­dän kou­lu­tus­taan.

Suo­men tar­jo­a­ma kou­lu­tu­sa­pu on ra­hoi­tet­tu puo­lus­tus­hal­lin­non bud­je­tis­ta. Häk­kä­nen ar­vi­oi, et­tä kaik­kien kou­lu­tus­ten kus­tan­nuk­set ovat yh­teen­sä noin 17–18 mil­joo­nan eu­ron luok­kaa.

Kou­lu­tus­toi­mi­nal­le ei ole ase­tet­tu min­kään­lais­ta mää­rä­ai­kaa. Häk­kä­sen mu­kaan apua on tar­koi­tus an­taa niin kau­an kuin tar­ve vaa­tii.

– Olem­me to­den­neet, et­tä Uk­rai­nal­le an­net­ta­va puo­lus­tus­ma­te­ri­aa­li­a­pu jat­kuu ja vah­vis­tuu. Sa­maan ta­paan myös kou­lu­tus­tu­ki tu­lee jat­ku­maan ja vah­vis­tu­maan.

Häk­kä­sen mu­kaan pää­vies­ti on kui­ten­kin edel­leen se, et­tä Suo­mi ei ole lä­het­tä­mäs­sä tai suun­nit­te­le lä­het­tä­vän­sä suo­ma­lai­sia so­ti­lai­ta tai kou­lut­ta­jia Uk­rai­naan.

Uk­rai­nal­le an­net­ta­van avun myö­tä maan ase­voi­mis­ta tu­lee Häk­kä­sen mu­kaan yk­si Eu­roo­pan ete­vim­mis­tä.

– Uk­rai­nan ase­voi­mien ase­jär­jes­tel­mät ja hen­ki­lös­tö ko­ko­nai­suu­des­saan kas­vaa koko ajan, ja niis­tä ke­hit­tyy Eu­roo­pan osaa­vin­ta ja tai­ta­vin­ta puo­lus­tus­voi­maa.

Myös Suo­men naa­pu­ri­maat ovat osal­lis­tu­neet uk­rai­na­lai­sil­le an­net­ta­vaan so­ti­las­kou­lu­tuk­seen. Kou­lu­tet­ta­vien so­ti­lai­den mää­rä vaih­te­lee mait­tain.

Uu­tis­toi­mis­to TT uu­ti­soi vii­me vuon­na, et­tä Ruot­sis­sa on kou­lu­tet­tu sa­to­ja uk­rai­na­lais­so­ti­lai­ta. Tuol­loin ker­rot­tiin, et­tä kou­lu­tus liit­tyi Ruot­sin Uk­rai­nal­le luo­vut­ta­mien ryn­näk­kö­pans­sa­ri­vau­nu­jen käy­tön kou­lut­ta­mi­seen.

Muis­ta Poh­jois­mais­ta myös esi­mer­kik­si Nor­ja on osal­lis­tu­nut uk­rai­na­lais­ten kou­lut­ta­mi­seen omal­la maa­pe­räl­lään. Asi­as­ta ker­toi Uk­rai­nan ase­voi­mien esi­kun­ta vii­me vuo­den tou­ko­kuus­sa. Sen mu­kaan Nor­ja lu­pau­tui kou­lut­ta­maan 3 200 uk­rai­na­lais­so­ti­las­ta omal­la maa­pe­räl­lään ja ul­ko­mail­la vuo­den 2023 ai­ka­na.

Mo­lem­mat maat ovat Suo­men ta­paan osal­lis­tu­neet myös sekä EU­MAM- et­tä In­terf­lex-ope­raa­ti­oon.

Vi­ros­sa uk­rai­na­lais­so­ti­lail­le on kah­den vuo­den ai­ka­na an­net­tu esi­mer­kik­si pe­rus­kou­lu­tus­ta sekä ty­kis­tö- ja ky­ber­kou­lu­tus­ta. Vi­ron puo­lus­tus­mi­nis­te­riö vah­vis­ti Vi­ron yleis­ra­dio ERR:lle vii­me vuo­den jou­lu­kuus­sa, et­tä maa oli kou­lut­ta­nut yli 1 300 uk­rai­na­lais­ta so­ti­las­ta kah­den vuo­den ai­ka­na.

Isois­ta EU-mais­ta Sak­sa ja Rans­ka ovat osal­lis­tu­neet kym­me­nien­tu­han­sien uk­rai­na­lais­ten kou­lut­ta­mi­seen. Maat ovat jär­jes­tä­neet kou­lu­tus­ta omal­la maa­pe­räl­lään sekä EU­MAM-ope­raa­ti­on puit­teis­sa Puo­las­sa.