Ii­ro-Mat­ti Nie­mi­nen / STT

Pos­ti aloit­taa muu­tos­neu­vot­te­lut, joi­den ar­vi­oi­daan joh­ta­van enin­tään 250 työn­te­ki­jän vä­hen­tä­mi­seen. Yh­tiö ker­too suun­nit­te­le­van­sa muu­tok­sia osoit­teet­to­mien mai­nos­ten ja il­mais­leh­tien pal­ve­lui­hin sekä Tam­pe­reen pos­ti­kes­kuk­sen toi­min­taan.

Pos­ti ai­koo pois­taa pal­ve­luis­taan osoit­teet­to­mat mai­nos­ja­ke­lut ja muut mas­sa­pos­ti­tuk­set ku­ten il­mais­leh­tien ja­ke­lun en­si vuo­den alus­ta al­ka­en. Nämä muu­tok­set voi­vat Pos­tin ar­vi­on mu­kaan joh­taa enin­tään 130 työn­te­ki­jän kar­si­mi­seen.

Pos­ti pe­rus­te­lee rat­kai­su­ja sil­lä, et­tä ko­tei­hin ja­et­ta­vien mai­nos­ten ja osoit­teet­to­mien il­mais­leh­tien mää­rät ovat jo pit­kään vä­hen­ty­neet. Mai­nos- ja il­mais­ja­ke­lu­kiel­lot ovat yleis­ty­neet, ja mai­non­ta on siir­ty­nyt yhä enem­män di­gi­taa­li­siin ka­na­viin.

– Mei­dän on kes­ki­tyt­tä­vä pal­ve­lui­hin, jot­ka ovat asi­ak­kail­lem­me te­hok­kai­ta ja mer­ki­tyk­sel­li­siä sekä tu­ke­vat kan­nat­ta­vaa lii­ke­toi­min­taa, sa­noo Pos­tin pos­ti­pal­ve­lui­den joh­ta­ja Yr­jö Es­ko­la tie­dot­tees­sa.

Tam­pe­reen Mul­ti­sil­las­sa si­jait­se­van pos­ti­kes­kuk­sen osal­ta Pos­ti ker­too suun­nit­te­le­van­sa toi­min­nan uu­del­lee­nor­ga­ni­soin­tia. Yh­tiö ai­koo in­ves­toi­da uu­siin pos­tin­kä­sit­te­lyä te­hos­ta­viin la­jit­te­lu­ko­nei­siin ja kes­kit­tää ko­neel­li­sen pos­tin­kä­sit­te­lyn Hel­sin­kiin.

Pos­ti sa­noo, et­tä se ha­lu­aa pa­ran­taa Tam­pe­reen pos­ti­kes­kuk­sen ky­kyä vas­ta­ta verk­ko­kaup­pa-asi­ak­kai­den tar­pei­siin.

Tam­pe­reen pos­ti­kes­kuk­sen muu­tos­ten ar­vi­oi­daan joh­ta­van enin­tään 120 työn­te­ki­jän vä­hen­nyk­seen. Li­säk­si kes­kuk­sen vi­ral­li­nen nimi on tar­koi­tus vaih­taa Tam­pe­reen lo­gis­tiik­ka­kes­kuk­sek­si.

Pos­ti il­moit­ti edel­li­sen ker­ran laa­jo­jen muu­tos­neu­vot­te­lu­jen al­ka­mi­ses­ta huh­ti­kuun puo­li­vä­lis­sä. Tuol­loin al­ka­neet neu­vot­te­lut kos­ke­vat Pos­ti Kul­je­tus Oy:n kul­je­tus- ja ter­mi­naa­li­teh­tä­vien työn­te­ki­jöi­tä. Nämä muu­tos­neu­vot­te­lut voi­vat joh­taa enin­tään 295 työ­teh­tä­vän kar­si­mi­seen.

Pos­ti työl­lis­tää Suo­mes­sa noin 15 000 ih­mis­tä.