San­na Ni­ku­la / STT

Edus­kun­nan pe­rus­tus­la­ki­va­li­o­kun­nan lau­sun­non mu­kaan ra­ja­me­net­te­ly­la­ki voi­daan sää­tää pe­rus­tus­lain es­tä­mät­tä. Tiis­tai­na val­mis­tu­nut lau­sun­to oli yk­si­mie­li­nen. Ra­ja­me­net­te­ly tar­koit­taa no­peu­tet­tua tur­va­paik­ka­me­net­te­lyä, jos­sa tie­tyt, esi­mer­kik­si pe­rus­teet­to­mik­si ar­vi­oi­dut tur­va­paik­ka­ha­ke­muk­set tut­ki­taan no­pe­as­ti ha­ki­joi­den ol­les­sa ra­jal­la tai sen lä­hei­syy­des­sä. Ky­sees­sä ei si­ten ole hal­li­tuk­sen val­mis­te­lus­sa edel­leen ole­va poik­keus­la­ki vä­li­neel­lis­te­tyn maa­han­tu­lon tor­ju­mi­sek­si.

– Lau­sun­to ei si­säl­lä pon­sia ei­kä val­ti­o­sään­tö­oi­keu­del­li­sia huo­mau­tuk­sia, joi­ta pi­täi­si kor­ja­ta. La­kie­si­tyk­ses­sä on otet­tu asi­an­mu­kai­ses­ti huo­mi­oon pe­rus­tus­la­ki­va­li­o­kun­nan vii­me kau­den lau­sun­to, joka kos­ki sit­tem­min rau­en­nut­ta ra­ja­me­net­te­ly­e­si­tys­tä, sa­noo pe­rus­tus­la­ki­va­li­o­kun­nan pu­heen­joh­ta­ja Heik­ki Vest­man (kok.) STT:lle.

Hä­nen mu­kaan­sa laki on va­li­o­kun­nan mie­les­tä hy­vin val­mis­tel­tu.

Nor­maa­li tur­va­paik­ka­me­net­te­ly saa kes­tää kuu­si kuu­kaut­ta, mut­ta no­peu­te­tus­sa me­net­te­lys­sä pää­tös tu­lee teh­dä nel­jäs­sä vii­kos­sa.

Edus­kun­nan hal­lin­to­va­li­o­kun­ta val­mis­te­lee mie­tin­nön ra­ja­me­net­te­ly­lais­ta.

Kiel­teis­tä pää­tös­tä odot­ta­vat tur­va­pai­kan­ha­ki­jat ei­vät sai­si liik­kua ha­ke­muk­sen­sa tut­kin­nan ai­ka­na muu­al­le Suo­meen ja edel­leen Suo­mes­ta mui­hin EU-mai­hin, ku­ten nor­maa­lis­sa tur­va­paik­ka­me­net­te­lys­sä. Käy­tän­nös­sä ha­ki­jan tu­lee py­syä kä­sit­te­lyn ajan vas­taa­not­to­kes­kuk­ses­sa, joka ai­na­kin alus­sa on Jout­se­non vas­taa­not­to­kes­kus Ete­lä-Kar­ja­las­sa. Siel­lä py­sy­mi­nen var­mis­te­taan es­te­ai­dal­la, jon­ka ra­ken­ta­mis­ta vas­taa­not­to­kes­kuk­sen ym­pä­ril­le hal­li­tus nyt esit­tää.

Pe­rus­tus­la­ki­va­li­o­kun­ta ar­vi­oi esi­tys­tä liik­ku­mis­va­pau­den ra­joi­tuk­se­na, jol­le sen nä­ke­myk­sen mu­kaan on esi­tet­ty pe­ru­soi­keus­jär­jes­tel­män kan­nal­ta hy­väk­syt­tä­vät pe­rus­teet.

– Liik­ku­mis­va­pau­den ra­joi­tuk­sel­la py­ri­tään es­tä­mään vää­rin­käy­tök­set, kä­sit­te­le­mään pe­rus­teet­to­mat ha­ke­muk­set te­hok­kaas­ti ja te­hos­ta­maan EU:n ul­ko­ra­jal­ta eteen­päin liik­ku­mi­sen val­von­taa, mikä kyt­key­tyy va­li­o­kun­nan mu­kaan myös kan­sal­li­sen tur­val­li­suu­den int­res­siin, Vest­man sa­noo.

Pe­rus­tus­la­ki­va­li­o­kun­ta kat­soo, et­tä liik­ku­mis­va­pau­den ra­joi­tus, jos­sa ha­ki­joi­den liik­ku­mi­nen ra­ja­taan vain vas­taa­not­to­kes­kuk­sen alu­eel­le es­te­ai­doin mää­rä­a­jak­si, voi­daan si­ten sää­tää pe­rus­tus­lain es­tä­mät­tä.

Ky­sees­sä on EU:n tur­va­paik­ka­me­net­te­ly­di­rek­tii­vin mu­kai­sen ra­ja­me­net­te­lyn käyt­töö­not­to Suo­mes­sa kai­kis­sa di­rek­tii­vin sal­li­mis­sa ti­lan­teis­sa. Sitä so­vel­le­taan suo­raan nor­maa­li­ti­lan­teis­sa il­man, et­tä eri­tyis­tä pää­tök­sen­te­koa tar­vit­tai­siin, ku­ten oli edel­li­sen hal­li­tuk­sen vii­me kau­del­la rau­en­nees­sa esi­tyk­ses­sä.

Kiel­tei­sen tur­va­paik­ka­pää­tök­sen saa­vat ha­ki­jat on tar­koi­tus pa­laut­taa suo­raan vas­taa­not­to­kes­kuk­ses­ta läh­tö­mai­hin­sa. Pe­rus­tus­la­ki­va­li­o­kun­nan mie­les­tä ra­ja­me­net­te­ly eli no­peu­tet­tu ha­ke­mus­ten kä­sit­te­ly ei asi­an­mu­kai­ses­ti so­vel­let­tu­na ole ris­ti­rii­das­sa pa­lau­tus­kiel­lon kans­sa.

Suo­men pe­rus­tus­la­kiin, kan­sain­vä­li­sin ih­mi­soi­keus­so­pi­muk­siin ja EU-oi­keu­teen si­säl­tyy muun mu­as­sa pa­lau­tus­kiel­to. Pa­lau­tus­kiel­to mää­rää, et­tä ke­tään ei saa pa­laut­taa alu­eel­le, jos­sa hän­tä uh­kaa kuo­le­man­ran­gais­tus, ki­du­tus, vai­no tai muu epäin­hi­mil­li­nen tai ih­mi­sar­voa louk­kaa­va koh­te­lu.

Vest­ma­nin mu­kaan käy­tän­nön täy­tän­töön­pa­non ky­sy­myk­siä on sit­ten se, jos pa­lau­tet­ta­vaa hen­ki­löä ei ote­ta vas­taan sii­hen maa­han, jo­hon hä­net ol­laan pa­laut­ta­mas­sa.

Ra­ja­me­net­te­ly voi toi­mia yh­te­nä hal­lin­nan työ­ka­lu­na pe­rus­teet­to­mien ha­ke­mus­ten kä­sit­te­lys­sä myös vä­li­neel­lis­te­tyn maa­han­tu­lon ti­lan­teis­sa jois­sa­kin ta­pauk­sis­sa.

Se ei kui­ten­kaan si­sä­mi­nis­te­ri Mari Ran­ta­sen (ps.) mu­kaan rat­kai­se itä­ra­jan ti­lan­net­ta, sil­lä me­net­te­lyyn ote­taan vain tie­tyt kri­tee­rit täyt­tä­viä tur­va­pai­kan­ha­ki­joi­ta. Esi­mer­kik­si, jos hen­ki­lön ar­vi­oi­daan an­ta­neen vi­ra­no­mai­sil­le har­haan­joh­ta­vaa tie­toa tai ole­van vaa­rak­si kan­sal­li­sel­le tur­val­li­suu­del­le ja ylei­sel­le jär­jes­tyk­sel­le.

Suo­meen saa­pui elo-tam­mi­kuus­sa itä­ra­jan yli noin 1  300 ih­mis­tä il­man maa­han­tu­lon edel­ly­tyk­siä. Maa­han­muut­to­vi­ras­ton seu­lon­nan ja ti­las­to­jen pe­rus­teel­la si­sä­mi­nis­te­riö on ar­vi­oi­nut, et­tä heis­tä noin sata oli­si oh­jau­tu­nut ra­ja­me­net­te­lyyn, jos se oli­si ol­lut käy­tös­sä.

Ra­ja­me­net­te­ly on tur­va­paik­ka­me­net­te­lyn muo­to ja eri asia kuin vii­me ai­koi­na jul­ki­suu­des­sa ol­lut kään­ny­tys­laik­si kut­sut­tu poik­keus­la­ki, jon­ka tur­vin Suo­mi voi­si tie­tyis­sä tar­koin ra­ja­tuis­sa ti­lan­teis­sa kiel­täy­tyä ot­ta­mas­ta tur­va­paik­ka­ha­ke­muk­sia vas­taan. Kään­ny­tys­la­kia on kor­jail­tu si­sä­mi­nis­te­ri­ös­sä jo pit­kään kriit­ti­sen lau­sun­to­pa­laut­teen pe­rus­teel­la. Sen pi­täi­si val­mis­tua eh­kä en­si vii­kol­la, el­lei jo täl­lä vii­kol­la.

Täl­lä het­kel­lä itä­ra­ja on sul­jet­tu ja kan­sain­vä­li­sen suo­je­lun ha­ke­mi­nen kes­ki­tet­ty muu­al­le, lä­hin­nä Hel­sin­ki-Van­taan len­to­a­se­mal­le.