Ii­ro-Mat­ti Nie­mi­nen / STT

Edus­kun­ta­puo­lu­ei­den pi­täi­si tul­la nä­ke­myk­sis­sään mer­kit­tä­väs­ti toi­si­aan vas­taan, jot­ta ne pää­si­si­vät komp­ro­mis­siin Yleis­ra­di­on tu­le­vai­suu­den ra­hoi­tuk­ses­ta. Yle-työ­ryh­mäs­sä is­tu­va pe­rus­suo­ma­lais­ten Jo­a­kim Vi­ge­lius ker­too STT:lle, et­tä puo­lue kan­nat­taa yhä 25 pro­sen­tin leik­kaus­ta Ylen ra­hoi­tuk­seen.

Va­sem­mis­to­puo­lu­eet ja vih­re­ät ovat pe­rin­tei­ses­ti ko­ros­ta­neet Ylen roo­lia, ei­vät­kä ne ole vä­läyt­tä­neet suu­ria leik­kauk­sia Ylen ra­hoi­tuk­seen. Suu­rin­ta op­po­si­ti­o­puo­lu­et­ta SDP:tä työ­ryh­mäs­sä edus­ta­van Ma­ria Gu­ze­ni­nan mu­kaan ei voi kui­ten­kaan "be­to­noi­da täy­sin" ja sa­noa, et­tei mis­tään Ylel­lä saa lei­ka­ta.

Ylen teh­tä­viä ja ra­hoi­tus­ta poh­ti­va par­la­men­taa­ri­nen eli kaik­kien edus­kun­ta­puo­lu­ei­den työ­ryh­mä on tii­vis­tä­nyt ko­kous­tah­ti­aan nyt, kun ryh­mä on aloit­ta­mas­sa vai­kei­den ra­hoi­tus­ky­sy­mys­ten kä­sit­te­lyn. Vii­me syk­sy­nä aloit­ta­nut työ­ryh­mä pyr­kii saa­maan työn­sä val­miik­si en­nen edus­kun­nan ke­sä­tau­koa.

Odo­tuk­sia Yleen koh­dis­tu­vis­ta sääs­töis­tä on ka­san­nut se, et­tä ny­kyi­set pää­hal­li­tus­puo­lu­eet ko­koo­mus ja pe­rus­suo­ma­lai­set esit­ti­vät vii­me vaa­li­kau­del­la tun­tu­via leik­kauk­sia Ylen ra­hoi­tuk­seen.

Ko­koo­mus eh­dot­ti vuo­den 2023 vaih­to­eh­to­bud­je­tis­saan yh­teen­sä yli 120 mil­joo­nan eu­ron sääs­tö­jä Ylel­le. Pe­rus­suo­ma­lai­set oli­si vaih­to­eh­to­bud­jet­tin­sa mu­kaan lei­kan­nut Ylen mää­rä­ra­hois­ta pe­rä­ti nel­jä­so­san eli run­saat 140 mil­joo­naa eu­roa.

Nä­ky­väs­ti Yleä kri­ti­soi­neen Vi­ge­liuk­sen mu­kaan pe­rus­suo­ma­lais­ten leik­kaus­ha­lu­jen kes­kei­nen syy on, et­tä Ylen ra­hoi­tus on ny­ky­muo­dos­saan "Poh­jois­mai­den ja koko maa­il­man kär­keä". Hä­nen mu­kaan­sa Yle on maan vä­ki­lu­kuun ja ta­lou­den ko­koon suh­teu­tet­tu­na jopa kym­me­niä pro­sent­te­ja kal­liim­pi kuin sen ver­ro­kit Poh­jois­mais­sa.

Yle puo­les­taan sa­noi työ­ryh­mäl­le toi­mi­te­tus­sa muis­ti­os­sa, et­tä yleis­ra­di­o­toi­min­nan ra­hoi­tus on Suo­mes­sa kes­ki­ta­soa tai vä­hän sen al­le, jos sitä ver­ra­taan mui­hin Poh­jois­mai­hin tai kes­ki­ko­koi­siin Eu­roo­pan mai­hin, joi­den yleis­ra­di­oyh­ti­öt ovat sa­man­kal­tai­sia.

Vi­ge­lius pi­tää li­säk­si on­gel­ma­na, et­tä Ylen ra­hoi­tus kas­vaa nyt in­dek­si­ko­ro­tuk­sil­la no­pe­am­min kuin Yle-ve­ron tuot­to.

– Jos Ylen an­ne­taan jat­kaa nor­maa­lil­la kas­vu-ural­laan, Yle-ve­roa pi­täi­si ko­rot­taa, ei­kä sitä voi­da pi­tää pe­rus­tel­tu­na ny­kyi­ses­sä val­ti­on­ta­lou­den ti­lan­tees­sa.

SDP:n Gu­ze­ni­nan mie­les­tä ko­koo­mus ja pe­rus­suo­ma­lai­set läh­ti­vät "ai­ka reh­vak­kaal­la ot­teel­la" vie­mään eteen­päin Ylen ra­hoi­tuk­sen leik­kauk­sia.

– Har­vem­min sil­loin saa­daan pa­ras­ta mah­dol­lis­ta rat­kai­sua ai­kaan, jos esi­te­tään, et­tä sum­ma X on täs­sä pöy­däl­lä, ja sii­hen pi­tää löy­tyä so­pi­vat pa­la­set, jois­ta lei­ka­taan, Gu­ze­ni­na sa­noo STT:lle.

Gu­ze­ni­nan mu­kaan pi­tää ym­mär­tää, mitä 120–140 mil­joo­nan eu­ron leik­kauk­set Ylen ra­hoi­tuk­seen tar­koit­tai­si­vat käy­tän­nös­sä.

– Kyl­lä täs­sä re­a­li­tee­tit ovat var­mas­ti val­jen­neet kai­kil­le ta­hoil­le, ja se on ta­val­laan eh­kä vii­sau­den al­ku. Tie­to li­sää tus­kaa niin sa­no­tus­ti, Gu­ze­ni­na sa­noo.

Hän mai­nit­see, et­tä esi­mer­kik­si ur­hei­lu oli Yle-työ­ryh­män kes­kus­te­luis­sa nos­tet­tu esiin koh­tee­na, joka tu­li­si pi­tää suo­jas­sa leik­kauk­sil­ta.

– Vas­ta siis kes­kus­te­luis­sa. Mi­tään ei ole pää­tet­ty.

Gu­ze­ni­na pi­tää tär­ke­ä­nä, et­tä au­di­o­vi­su­aa­li­sen alan ti­lan­ne huo­mi­oi­daan työ­ryh­mäs­sä. Hä­nen mu­kaan­sa Ylen os­to­ja ei pi­täi­si nyt vä­hen­tää, kun av-alan ti­lan­ne on huo­non­tu­mas­sa.

– Nä­ki­sin, et­tä os­to­ja pi­täi­si pi­kem­min­kin li­sä­tä täs­sä ti­lan­tees­sa, jot­ta saa­daan enem­män ko­ti­mais­ta tuo­tan­toa.

Gu­ze­ni­na sa­noo lä­hes­ty­vän­sä ob­jek­tii­vi­ses­ti ky­sy­mys­tä Ylen ra­hoi­tuk­ses­ta.

– Ei voi sa­noa, et­tei mis­tään voi lei­ka­ta, mut­ta ei myös­kään voi sa­noa, et­tä ote­taan vaan siel­tä 120 (mil­joo­naa eu­roa), Gu­ze­ni­na sa­noo.

– Jo­hon­kin suun­taan täs­sä var­maan Ylen ta­lou­den osal­ta tul­laan liik­ku­maan, mut­ta mil­lä ai­ka­vä­lil­lä ja min­kä­lai­sil­la sum­mil­la, sitä ei täs­sä vai­hees­sa voi vie­lä sa­noa.

Yle-työ­ryh­män ko­koo­mus­lai­set jä­se­net ovat kom­men­teis­saan pi­dät­ty­väi­siä. Mari-Lee­na Tal­vi­tien (kok.) mu­kaan ko­koo­mus pi­tää työs­ken­te­lyn kan­nal­ta tär­ke­ä­nä, et­tä edus­kun­ta­ryh­mät ei­vät lu­kit­si­si tark­ko­ja kan­to­ja täs­sä vai­hees­sa.

– Ko­koo­muk­sel­la on ol­lut vii­me kau­del­la vaih­to­eh­to­bud­je­teis­saan sääs­tö­e­si­tyk­siä Ylen ra­hoi­tuk­ses­ta. Sii­tä val­ti­on ta­lous­ti­lan­ne on ki­ris­ty­nyt, jo­ten sen vuok­si sääs­tö­pai­nei­ta koh­dis­tu­nee myös Yleen, Tal­vi­tie ker­too teks­ti­vies­til­lä STT:lle.

Työ­ryh­mää joh­ta­va Ma­ti­as Mart­ti­nen (kok.) ei ha­lua ot­taa kan­taa sii­hen, mi­ten sii­nä ta­pauk­ses­sa ede­tään, jos työ­ryh­mä ei pää­se työs­sään yk­si­mie­li­syy­teen.

– Sit­ten sii­nä täy­tyy teh­dä toi­sen­lai­sia rat­kai­su­ja, Mart­ti­nen sa­noo STT:lle.

– Olen koko pro­ses­sin ajan ko­ros­ta­nut, et­tä ta­voit­tee­na­ni on teh­dä yk­si­mie­li­nen mie­tin­tö. Toi­von, et­tä puo­lu­ei­den kes­ken löy­tyy yh­tei­nen nä­ke­mys Yleä kos­ke­vis­ta asi­ois­ta. Sil­lä on suu­ri mer­ki­tys ja ar­vo, et­tä Yleä kos­kien puo­lu­eet pys­tyi­si­vät edel­leen yh­des­sä so­pi­maan lin­jauk­sis­ta, Mart­ti­nen jat­kaa.

Pe­rus­suo­ma­lais­ten Vi­ge­liuk­sen mu­kaan työ­ryh­mäs­sä on käyn­nis­sä tie­tyn­lai­nen neu­vot­te­lu­ti­lan­ne, kos­ka siel­lä py­ri­tään yk­si­mie­li­seen lop­pu­tu­le­maan.

– Se on tie­tys­ti ny­kyi­sel­lään ai­ka vai­ke­as­ti saa­vu­tet­ta­vis­sa puo­lu­ei­den eri­lais­ten kan­to­jen vuok­si, Vi­ge­lius sa­noo.

SDP:n Gu­ze­ni­na ei sul­je pois sitä, et­tä työ­ryh­mä voi­si saa­da ai­kaan yk­si­mie­li­sen mie­tin­nön.

– En it­se asi­as­sa pi­täi­si mi­ten­kään toi­vot­to­ma­na tätä työ­tä. Mut­ta em­me to­sin ole myös­kään vie­lä sii­nä vai­hees­sa, jos­sa hel­pos­ti saat­taa ti­lan­ne es­ka­loi­tua.

Op­po­si­ti­o­puo­lue kes­kus­ta on ker­to­nut kan­nat­ta­van­sa Ylen ra­hoi­tuk­sen leik­kaa­mis­ta 20 pro­sen­til­la eli noin 120 mil­joo­nal­la eu­rol­la. Kes­kus­ta to­teut­tai­si sääs­töt kak­si vaa­li­kaut­ta kes­tä­väl­lä in­dek­si­jää­dy­tyk­sel­lä eli pi­dem­män ajan ku­lu­es­sa.

– Läh­dem­me tie­tys­ti sii­tä, et­tä myös Yle osal­lis­tuu tal­koi­siin. Kun val­ti­on­ta­lous on tiu­kal­la, niin kaik­ki kan­ta­vat kor­ten­sa ke­koon, sa­noo Yle-työ­ryh­mään kuu­lu­va Jou­ni Ovas­ka (kesk.) STT:lle.

Ovas­ka ei ha­lua ava­ta, mil­lai­sia kes­kus­te­lu­ja työ­ryh­mäs­sä on käy­ty Ylen teh­tä­vis­tä tai ra­hoi­tuk­ses­ta. Hä­nes­tä oli­si tär­ke­ää, et­tä työ­ryh­mäs­sä saa­vu­tet­tai­siin yh­tei­nen lin­ja puo­lu­ei­den kes­ken.

Ovas­ka ja Vi­ge­lius ker­to­vat pi­tä­vän­sä hy­vin to­den­nä­köi­se­nä, et­tä Ylen ra­hoi­tus­ta lei­ka­taan täl­lä vaa­li­kau­del­la.

– Mut­ta en­nen kuin kaik­ki puo­lu­eet ovat so­vus­sa ta­ka­na, on tur­ha läh­teä spe­ku­loi­maan lii­ko­ja, Ovas­ka sa­noo.

Syk­syl­lä pe­rus­te­tus­sa Yle-työ­ryh­mäs­sä on mu­ka­na edus­ta­jia kai­kis­ta edus­kun­ta­puo­lu­eis­ta. Ylen teh­tä­viä ja ra­hoi­tus­ta kos­ke­vat muu­tok­set on pe­rin­tei­ses­ti val­mis­tel­tu kaik­kien edus­kun­ta­puo­lu­ei­den kes­ken.

Työ­ryh­mä on syk­sys­tä läh­tien kuul­lut laa­jas­ti asi­an­tun­ti­joi­ta ja me­dia-alan toi­mi­joi­ta. Mart­ti­sen mu­kaan työ­ryh­mä val­mis­te­lee nyt mie­tin­töä, jos­sa käy­dään läpi Ylen ja kau­pal­li­sen me­di­an suh­det­ta, Yleä kos­ke­vaa lain­sää­dän­töä ja oh­jaus­ta sekä "tot­ta kai eh­kä haas­ta­vim­pi­na" ra­hoi­tuk­seen liit­ty­viä ky­sy­myk­siä.

Työ­ryh­män on tar­koi­tus an­taa mie­tin­tön­sä edus­kun­nan ke­vä­tis­tun­to­kau­den lop­puun men­nes­sä. Mart­ti­sen mu­kaan ko­kou­sai­ko­ja on li­sät­ty tou­ko­kuul­le ja työ­ryh­mä ko­koon­tuu nyt 2–3 ker­taa vii­kos­sa.

– Nyt sit­ten ha­e­taan näi­hin vai­keim­piin ky­sy­myk­siin par­hail­laan vas­tauk­sia, Mart­ti­nen ker­too.

Hän ei ha­lua ar­vi­oi­da, mi­ten to­den­nä­köi­ses­ti työ­ryh­mä voi­si saa­da ai­kaan yk­si­mie­li­sen mie­tin­nön.

Pe­rus­suo­ma­lais­ten Vi­ge­lius sa­noo, et­tä jos yk­si­mie­lis­tä so­pua ei saa­vu­tet­tai­si, py­rit­täi­siin mah­dol­li­sim­man laa­jaan tu­keen lo­pul­li­sel­le mie­tin­nöl­le.

– Vaik­ka siel­tä yk­sit­täi­siä puo­lu­ei­ta saat­tai­si teh­dä pe­sä­e­roa sii­hen, mi­hin suun­taan mie­tin­tö läh­tee ke­hit­ty­mään, niin var­mas­ti suu­ri tuki saa­daan sil­le pa­pe­ril­le, joka siel­tä val­mis­tuu, Vi­ge­lius sa­noo.

– It­se olen pi­tä­nyt ja pe­rus­suo­ma­lai­set on pi­tä­nyt läh­tö­koh­ta­na, et­tä sel­lais­ta so­pua työ­ryh­mäs­sä ei voi syn­tyä, et­tä Ylel­tä ei lei­kat­tai­si.