An­ni Oi­ka­ri­nen / STT

Palk­ko­jen har­mo­ni­soin­ti eli yh­den­mu­kais­ta­mi­nen on useil­la hy­vin­voin­ti­a­lu­eil­la al­ku­te­ki­jöis­sään tai sitä ei ole vie­lä edes aloi­tet­tu. So­si­aa­li- ja ter­vey­sa­lan am­mat­ti­lii­tois­sa toi­vo­taan, et­tä pal­kat saa­tai­siin yh­den­mu­kais­tet­tua vii­meis­tään en­si vuo­den ai­ka­na, vaik­ka lain­sää­dän­tö ei ole tark­kaa ta­ka­ra­jaa har­mo­ni­soin­nil­le taan­nut­kaan.

Hy­vin­voin­ti­a­lu­eet aloit­ti­vat toi­min­tan­sa vuo­den 2023 alus­sa. Laki vel­voit­taa ne yh­den­mu­kais­ta­maan työn­te­ki­jöi­den­sä pal­kat si­ten, et­tä hy­vin­voin­ti­a­lu­een si­säl­lä sa­man vaa­ti­mus­ta­son teh­tä­vis­sä työn­te­ki­jäl­le mak­se­taan sa­maa teh­tä­vä­koh­tais­ta palk­kaa. Pal­kat tu­lee ko­rot­taa ylim­pään ky­sei­ses­tä teh­tä­väs­tä mak­set­ta­vaan palk­kaan.

– Meil­le tu­lee edel­leen tie­toa sii­tä, et­tä so­si­aa­li­huol­lon puo­lel­la tätä har­mo­ni­soin­tia ei ole kai­kil­la hy­vin­voin­ti­a­lu­eil­la edes aloi­tet­tu tai jos on, niin hy­vin pie­nin as­ke­lin, sa­noo so­si­aa­li­a­lan kor­ke­a­kou­lu­tet­tu­jen am­mat­ti­jär­jes­tö Ta­len­ti­an neu­vot­te­lu­joh­ta­ja Tuo­mas Hyy­ti­nen.

Hyy­ti­sen mu­kaan vuon­na 2022 so­vit­tiin palk­ka­oh­jel­mas­ta, jos­sa hy­vin­voin­ti­a­lu­eil­le ja­e­taan pai­kal­li­sia eriä, jois­ta osa tu­lee koh­den­taa suo­raan palk­ka­har­mo­ni­soin­tiin. Vii­mei­nen har­mo­ni­soin­tiin koh­den­net­ta­va erä ja­e­taan en­si vuon­na, jol­loin palk­ko­jen yh­den­mu­kais­ta­mi­nen tu­li­si saa­da val­miik­si.

En­nen hy­vin­voin­ti­a­lu­eil­le siir­ty­mis­tä kun­tien pal­ve­luk­ses­sa ol­lei­den työn­te­ki­jöi­den teh­tä­vä­koh­tai­set pal­kat vaih­te­li­vat kun­nit­tain. Hyy­ti­sen mu­kaan so­si­aa­li­huol­los­sa työn­te­ki­jöi­den kuu­kau­si­pal­kas­sa voi ol­la edel­leen jopa tu­han­nen eu­ron ero nii­den hy­vin­voin­ti­a­lu­ei­den si­säl­lä, joil­la palk­ko­jen yh­den­mu­kais­ta­mis­ta ei ole aloi­tet­tu.

– Kun palk­ka­e­rot ovat näin suu­ria, niin on to­del­la huo­les­tut­ta­vaa, et­tä palk­ko­jen yh­den­mu­kais­ta­mis­ta ly­kä­tään ja ly­kä­tään sii­hen vii­mei­seen erään as­ti. Jos har­mo­ni­soin­tiin tar­koi­tet­tu­ja eriä ei täs­sä vai­hees­sa koh­den­ne­ta täy­si­mää­räi­ses­ti palk­ko­jen ko­ro­tuk­siin, niin pa­hoin pel­kään, et­tei tätä saa­da maa­liin vie­lä en­si vuo­den ai­ka­na.

Li­säk­si Ta­len­ti­al­le on vä­lit­ty­nyt tie­toa sii­tä, et­tä uu­sia työn­te­ki­jöi­tä ei pal­ka­ta täl­lä het­kel­lä palk­ka­har­mo­ni­soin­nin vel­voit­ta­mal­le ta­sol­le, vaan ma­ta­lam­mal­le teh­tä­vä­koh­tai­sel­le pal­kal­le.

– Täl­lä ta­voin toi­mi­mal­la hy­vin­voin­ti­a­lu­eet li­sää­vät vain har­mo­ni­saa­ti­os­ta heil­le ai­heu­tu­vaa tus­kaa.

So­si­aa­li­huol­lon osal­ta palk­ko­jen yh­den­mu­kais­ta­mi­nen laa­haa Hyy­ti­sen mu­kaan ai­na­kin Sa­ta­kun­nan, Ete­lä-Poh­jan­maan, Var­si­nais-Suo­men ja Kes­ki-Suo­men hy­vin­voin­ti­a­lu­eil­la.

Hy­vin­voin­ti­a­lu­eet voi­vat it­se päät­tää, mis­sä jär­jes­tyk­ses­sä ne yh­den­mu­kais­ta­vat pal­kat. Tä­män vuok­si palk­ka­har­mo­ni­soin­nis­sa voi ol­la huo­mat­ta­via ala­koh­tai­sia ero­ja.

Hoi­ta­ja­jär­jes­tö Te­hyn mu­kaan palk­ko­jen yh­den­mu­kais­ta­mi­nen on joil­la­kin hy­vin­voin­ti­a­lu­eil­la jo hy­väl­lä mal­lil­la. Esi­mer­kik­si Kes­ki-Uu­den­maan ja Ete­lä-Sa­von hy­vin­voin­ti­a­lu­eil­la so­si­aa­li-, ter­veys- ja kas­va­tu­sa­lo­jen työn­te­ki­jöi­den palk­ko­jen har­mo­ni­soin­ti on käy­tän­nös­sä jo to­teu­tet­tu.

– Vuon­na 2022 teh­tiin Te­hyn ja Su­pe­rin ja (työ­nan­ta­ja­liit­to) KT:n vä­li­nen palk­ka­oh­jel­ma, jos­sa so­vit­tiin et­tä hy­vin­voin­ti­a­lu­eil­le ja­e­tuil­la eril­lä to­teu­te­taan palk­kauk­sen ke­hit­tä­mis­tä, palk­kaus­jär­jes­tel­män käyt­töö­not­toa ja palk­ko­jen har­mo­ni­soin­tia. Näil­lä alu­eil­la, jois­sa yh­den­mu­kais­ta­mi­nen on saa­tu maa­liin, kes­ki­ty­tään nyt seu­raa­vak­si palk­kauk­sen ke­hit­tä­mi­seen, sa­noo Te­hyn toi­min­nan­joh­ta­ja El­se-Mai Kir­ves­nie­mi.

Kir­ves­nie­mi us­koo, et­tä Suo­mes­ta löy­tyy myös pal­jon hy­vin­voin­ti­a­lu­ei­ta, jois­sa palk­ko­jen yh­den­mu­kais­ta­mi­nen on vas­ta ihan al­ku­te­ki­jöis­sään.

– Sel­vää on, et­tä jo­kai­sel­la hy­vin­voin­ti­a­lu­eel­la pi­täi­si palk­ka­har­mo­ni­soin­nin ol­la kui­ten­kin jo käyn­nis­sä, Kir­ves­nie­mi sa­noo.

Suo­men lähi- ja pe­rus­hoi­ta­ja­liit­to Su­pe­rin mu­kaan palk­ko­ja kor­jat­tiin jo vii­me vuon­na, mut­ta yh­den­mu­kais­ta­mi­nen on vie­lä pa­has­ti kes­ken useil­la hy­vin­voin­ti­a­lu­eil­la. Su­pe­rin ju­ris­tin Riit­ta Saa­ri­kos­ken mu­kaan lä­hi­hoi­ta­jien teh­tä­vä­koh­tai­sis­sa pal­kois­sa voi ol­la edel­leen jopa sa­to­jen eu­ro­jen ero.

– Me tot­ta kai toi­vom­me, et­tä työ­nan­ta­jat sai­si­vat lä­hi­hoi­ta­jien osal­ta teh­tä­vä­koh­tai­set pal­kat kun­toon jo tä­män vuo­den lop­puun men­nes­sä. Palk­ka­har­mo­ni­soin­ti on kui­ten­kin vie­lä pa­has­ti kes­ken. Us­kon, et­tä työ­nan­ta­ja kor­jai­lee palk­ko­ja vie­lä en­si vuon­na, sa­noo Saa­ri­kos­ki.

Saa­ri­kos­ken mu­kaan palk­ko­jen yh­den­mu­kais­ta­mi­nen on hy­väl­lä mal­lil­la niil­lä hy­vin­voin­ti­a­lu­eil­la, jot­ka ovat toi­mi­neet ai­em­min kun­ta­yh­ty­mi­nä. Täl­lai­sia hy­vin­voin­ti­a­lu­ei­ta ovat muun mu­as­sa Ete­lä-Kar­ja­lan, Kes­ki-Uu­si­maan, Ky­men­laak­son ja Päi­jät-Hä­meen hy­vin­voin­ti­a­lu­eet.

Työ­nan­ta­jat ei­vät läh­tö­koh­tai­ses­ti mak­sa työn­te­ki­jöil­le ta­kau­tu­vas­ti palk­ka­e­ro­ja. Jos har­mo­ni­soin­tia ei to­teu­te­ta koh­tuul­li­ses­sa ajas­sa, am­mat­ti­lii­tot voi­vat kui­ten­kin ryh­tyä neu­vot­te­le­maan myös ta­kau­tu­vis­ta saa­ta­vis­ta.

– Täs­sä ta­pauk­ses­sa palk­ko­jen har­mo­ni­soin­ti­a­jak­si on so­vit­tu ke­sä­kuu 2025. Mi­kä­li har­mo­ni­soin­ti ei ole tuol­loin vie­lä val­mis, voi­daan palk­ko­ja ha­kea sii­tä lu­kien ta­kau­tu­vas­ti mak­set­ta­vak­si, Hyy­ti­nen sa­noo.

Lain­sää­dän­nös­sä ei ole mää­ri­tel­ty tark­kaa ta­ka­ra­jaa palk­ka­har­mo­ni­soin­nin to­teut­ta­mi­sel­le, mikä te­kee ti­lan­tees­ta mo­ni­tul­kin­tai­sen.

– Mei­dän toi­veem­me on tie­ten­kin se, et­tä työ­nan­ta­jat mah­dol­li­sim­man ri­pe­äs­sä tah­dis­sa nyt to­teut­tai­si­vat tä­män la­ki­sää­tei­sen vel­voit­teen ja har­mo­ni­soi­si­vat pal­kat niin kuin pi­tää. Niin kau­an kun siel­lä työ­pai­kal­la sa­maa työ­tä te­ke­vät ih­mi­set saa­vat eri­suu­ruis­ta palk­kaa, niin se on ai­na haas­ta­va ti­lan­ne ja luo eri­ar­voi­suut­ta, sa­noo Kir­ves­nie­mi.