Kai­su Suo­pan­ki / STT

Suo­men val­ti­on­joh­to re­a­goi vah­vas­ti Ou­lun vä­ki­val­tai­siin ta­pah­tu­miin. Asi­aan ot­ti­vat kes­ki­viik­ko­na kan­taa niin pää­mi­nis­te­ri Pet­te­ri Or­po (kok.) kuin pre­si­dent­ti Ale­xan­der Stubb.

– Uu­ti­set Ou­lun puu­ko­tuk­sis­ta ovat vas­ten­mie­li­siä. Sa­moin te­ko­jen mah­dol­li­set ra­sis­ti­set mo­tii­vit, Or­po kom­men­toi vies­ti­pal­ve­lu X:ssä.

– Ra­sis­mil­le ei ole Suo­mes­sa si­jaa. Vä­ki­val­ta on ai­na tuo­mit­ta­vaa, Or­po jat­koi.

Hän li­sä­si aja­tus­ten­sa ole­van uh­rien ja hei­dän lä­heis­ten­sä kans­sa.

Po­lii­si epäi­lee alai­käis­tä ai­kui­sen mie­hen puu­ko­tuk­ses­ta kaup­pa­kes­kus Val­ke­as­sa. Po­lii­sin alus­ta­vien tie­to­jen poh­jal­ta tiis­tai-il­ta­na ta­pah­tu­neen vä­ki­val­lan­te­on mo­tii­vi voi ol­la ra­sis­ti­nen. Sa­mas­sa kaup­pa­kes­kuk­ses­sa puu­ko­tet­tiin vii­me vii­kol­la 12-vuo­ti­as­ta poi­kaa. Po­lii­sin mu­kaan esiin on tul­lut viit­tei­tä ko­pi­oin­nis­ta.

Pre­si­dent­ti Stubb ku­vai­li omas­sa vies­tis­sään te­koa jär­kyt­tä­väk­si.

– Tuo­mit­sen ra­sis­min sen kai­kis­sa muo­dois­saan jyr­käs­ti. Ra­sis­mil­le tai ra­sis­ti­sel­le vä­ki­val­lal­le ei saa ol­la Suo­mes­sa min­kään­lais­ta si­jaa, Stubb kir­joit­ti X:ssä.

– Jo­kai­sel­la on oi­keus tun­tea olon­sa tur­val­li­sek­si. Vain yh­des­sä voim­me kit­keä ra­sis­min. Vain yh­des­sä voim­me ra­ken­taa tur­val­li­sen Suo­men, pre­si­dent­ti jat­koi ja toi­vot­ti voi­mia teon uh­reil­le ja hei­dän lä­hei­sil­leen.

Asi­aa kom­men­toi myös val­ti­o­va­rain­mi­nis­te­ri, pe­rus­suo­ma­lais­ten pu­heen­joh­ta­ja Riik­ka Pur­ra, joka ku­vai­li ta­pah­tu­nut­ta jär­kyt­tä­väk­si.

– Ou­lus­sa on jäl­leen ta­pah­tu­nut jär­kyt­tä­vä vä­ki­val­lan­te­ko. En­sim­mäis­ten tie­to­jen mu­kaan sen mo­tii­vi on ra­sis­ti­nen, Pur­ra kir­joit­ti.

– Täl­lais­ta ei voi hy­väk­syä. Lap­sia ja nuo­ria on jat­ku­vas­ti vä­ki­val­lan sekä uh­rei­na et­tä te­ki­jöi­nä. Suo­men on ol­ta­va tur­val­li­nen maa kai­kil­le asuk­kail­leen, hän sa­noi.

"Puheet nollatoleranssista eivät riitä"

Or­pon kan­na­not­to he­rät­ti X:ssä myös vah­vaa kri­tiik­kiä. Pää­mi­nis­te­riä kri­ti­soi­tiin useis­sa kom­men­teis­sa hal­li­tu­syh­teis­työs­tä pe­rus­suo­ma­lais­ten kans­sa.

Kan­na­not­toon tart­tui muun mu­as­sa va­sem­mis­to­lii­ton kan­sa­ne­dus­ta­ja Ve­ro­ni­ka Hon­ka­sa­lo, joka pe­nä­si Or­pol­ta konk­reet­ti­sia te­ko­ja.

– Minä ha­lu­an kan­sa­ne­dus­ta­ja­na tie­tää, mitä tar­kal­leen ja konk­reet­ti­ses­ti pää­mi­nis­te­ri ai­koo teh­dä ää­ri­oi­keis­ton vä­ki­val­lan py­säyt­tä­mi­sek­si? Mitä pää­mi­nis­te­ri ai­koo teh­dä sil­le, et­tä maa­han­muut­ta­jat ovat pe­lois­saan? Ja et­tä pel­ko on kas­va­nut var­sin­kin vii­mei­sen vuo­den ai­ka­na, Hon­ka­sa­lo kir­joit­ti.

Kriit­ti­seen sä­vyyn uu­ti­sia kom­men­toi myös SDP:n pu­heen­joh­ta­ja Ant­ti Lindt­man.

– Ra­sis­ti­sis­ta pu­heis­ta on ly­hyt mat­ka ra­sis­ti­siin te­koi­hin. Ja ra­sis­ti­set teot syn­nyt­tä­vät li­sää ra­sis­ti­sia te­ko­ja, Lindt­man sa­noi.

– Kau­niit pu­heet nol­la­to­le­rans­sis­ta ei­vät rii­tä. Kai­ken­lai­nen ra­sis­ti­nen puhe, mu­kaan lu­kien sen vil­je­le­mi­nen eri­lai­sil­la kier­toil­mai­suil­la tai vih­jai­luil­la on ker­ta kaik­ki­aan saa­ta­va lop­pu­maan, hän jat­koi.

Lindt­man ve­to­si, et­tä päät­tä­jien tu­li­si näyt­tää asi­as­sa esi­merk­kiä.

Yle: SDP:n Tytti Tuppurainen ehdottanee ajankoh­tais­kes­kustelua

SDP:n edus­kun­ta­ryh­män pu­heen­joh­ta­ja Tyt­ti Tup­pu­rai­nen ai­koo eh­dot­taa, et­tä edus­kun­ta kä­vi­si ajan­koh­tais­kes­kus­te­lun ää­ri­oi­keis­to­lai­ses­ta vä­ki­val­las­ta, ker­too Yle. Tup­pu­rai­nen ker­too Ylel­le, et­tä ai­koo jät­tää tä­nään kes­kus­te­lu­a­loit­teen Ou­lus­sa ta­pah­tu­nei­den puu­ko­tus­ten vuok­si. Aloit­tees­sa eh­do­te­taan ajan­koh­tais­kes­kus­te­lua sii­tä, mi­ten ää­ri­oi­keis­to­lai­seen vä­ki­val­taan pi­täi­si suh­tau­tua.

Tup­pu­rai­sen mu­kaan aloit­tees­sa ovat mu­ka­na kaik­ki edus­kun­ta­puo­lu­eet pe­rus­suo­ma­lai­sia lu­kuun ot­ta­mat­ta, ker­too Yle.

Po­lii­si epäi­lee alai­käis­tä ul­ko­maa­lais­taus­tai­sen ai­kui­sen mie­hen puu­ko­tuk­ses­ta kaup­pa­kes­kus Val­ke­as­sa. Po­lii­sin alus­ta­vien tie­to­jen mu­kaan tiis­tai-il­ta­na ta­pah­tu­neen vä­ki­val­lan­te­on mo­tii­vi voi ol­la ra­sis­ti­nen.

Sa­mas­sa kaup­pa­kes­kuk­ses­sa puu­ko­tet­tiin vii­me vii­kol­la ul­ko­maa­lais­taus­tais­ta 12-vuo­ti­as­ta poi­kaa. Kes­kus­ri­kos­po­lii­si ker­toi pian ta­pah­tu­neen jäl­keen, et­tä epäil­lyl­lä mie­hel­lä on ää­ri­oi­keis­to­taus­taa.