Uu­tis­Rau­ma

Rau­ma­lai­nen Oras Group-kon­ser­ni jat­koi lii­ke­vaih­don pu­do­tuk­ses­ta huo­li­mat­ta iso­ja in­ves­toin­te­jaan. Oras Grou­pin lii­ke­vaih­to vii­me vuon­na oli 189,7 mil­joo­naa eu­roa, mikä oli pe­rä­ti 22 pro­sent­tia alem­pi kuin vuot­ta en­nen. Lii­ke­voit­to py­syi kui­ten­kin po­si­tii­vi­se­na 7 mil­joo­naa.

– Vii­me vuon­na ra­ken­ta­mi­nen on ol­lut kaut­taal­taan taan­tu­mas­sa läpi Eu­roo­pan. Suo­mi ja Sak­sa on mei­dän kes­kei­sim­mät mark­ki­na-alu­eet ja mo­lem­mis­sa ra­ken­ta­mi­nen vä­he­ni mer­kit­tä­väs­ti, sa­noi toi­mi­tus­joh­ta­ja Kari Leh­ti­nen.

Li­säk­si lii­ke­vaih­don las­kuun vai­kut­ti jäl­leen­myy­jien va­ras­to­jen pur­ku.

Oras Group –kon­ser­nin mer­kit­tä­vät stra­te­gi­set ja mo­der­ni­soin­ti-in­ves­toin­nit tuo­tan­to­ka­pa­si­teet­tiin saa­tet­tiin pää­o­sin pää­tök­seen vuo­den 2023 ai­ka­na. Vuo­den in­ves­toin­nit oli­vat 9,6 mil­joo­naa eu­roa, ja kol­men vuo­den jak­sol­la 2021–2023 yh­teen­sä noin 50 mil­joo­naa eu­roa. In­ves­toin­nit pa­ran­ta­vat mer­kit­tä­väs­ti yh­ti­ön ener­gi­a­te­hok­kuut­ta ja ym­pä­ris­töys­tä­väl­li­syyt­tä sekä vah­vis­ta­vat yh­ti­ön kil­pai­lu­ky­kyä.

– Rau­mal­le in­ves­toi­tu muo­vik­ro­maa­mo on par­hail­laan ylö­sa­jo­vai­hees­sa, mikä on erit­täin hyvä kun val­mis­tau­du­taan tu­le­vai­suu­teen.

Rau­ma on Orak­sel­le uu­sien in­ves­toin­tien jäl­keen en­tis­tä tär­ke­äm­pi. Kon­ser­nis­sa oli hen­ki­lös­töä vuo­den­vaih­tees­sa rei­lu 1100, jois­ta 447 Suo­mes­sa ja mel­kein kaik­ki Rau­mal­la.

– Kil­pai­lu­ky­vyn pa­ran­ta­mi­sek­si eri teh­tai­den roo­lia on sel­key­tet­ty. Muo­vik­ro­maa­mon li­säk­si uu­det pin­noi­te­tut ku­lut­ta­ja­tuot­teet nos­ta­vat Rau­man mer­ki­tys­tä. Mes­sin­ki­va­luo­saa­mi­nen kes­ki­tet­ty Puo­lan Oles­non teh­taal­le, Leh­ti­nen ker­too.

Tse­kis­sä si­jait­se­va ko­koon­pa­no­teh­das lo­pe­te­taan en­si vuo­den al­ku­nel­jän­nek­seen men­nes­sä.

Leh­ti­sen mu­kaan tämä vuo­si ra­ken­ta­mi­ses­sa ele­tään edel­leen ma­ta­la­suh­dan­net­ta, ja nou­sua voi odot­taa vuon­na 2025.

– Ta­voit­te­lem­me mark­ki­noi­ta no­pe­am­paa kas­vua ja mei­dän muu­tok­set täh­tää­vät sii­hen. Et­sim­me myös koko ajan mah­dol­li­suuk­sia kas­vaa epä­or­gaa­ni­ses­ti yri­ty­sos­to­jen kaut­ta, Leh­ti­nen jat­kaa.