STT

Ra­vin­to­la­yh­tiö NoHo Part­ner­sin toi­mi­tus­joh­ta­ja Aku Vikst­röm jät­tää teh­tä­vän­sä, yh­tiö ker­toi tie­dot­tees­sa kes­ki­viik­ko­na. Vikst­röm siir­tyy Ork­la Foods Eu­ro­pen toi­mi­tus­joh­ta­jak­si vii­meis­tään syys­kuun alus­sa.

– Aku Vikst­röm on yh­des­sä joh­to­ryh­mäm­me kans­sa teh­nyt eri­no­mais­ta työ­tä ja ol­lut kes­kei­ses­sä roo­lis­sa syn­nyt­tä­mäs­sä NoHo Part­ner­sin ta­ri­naa en­sin kah­den suu­ren ra­vin­to­la­yh­ti­ön, Res­ta­ma­xin ja Ro­yal Ra­vin­to­loi­den yh­dis­ty­mi­ses­sä ja sen jäl­keen joh­ta­mal­la yh­ti­ön läpi ko­ro­na­pan­de­mi­an vai­keis­sa olo­suh­teis­sa, kom­men­toi asi­aa NoHo Part­ner­sin hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­ja Timo Lai­ne tie­dot­tees­sa.

Yh­ti­ön hal­li­tus on aloit­ta­nut Vikst­rö­min seu­raa­jan et­sin­nän.