Art­tu Mä­ke­lä, Kai­su Suo­pan­ki / STT

So­ti­las­liit­to Na­ton jä­sen­mai­den joh­ta­jat ker­to­vat kes­ki­viik­ko­na jul­kais­tus­sa jul­ki­lau­su­mas­saan jat­ka­van­sa Uk­rai­nan tu­ke­mis­ta tiel­lä koh­ti täyt­tä eu­ro­at­lant­tis­ta in­teg­raa­ti­o­ta, mu­kaan lu­kien Nato-jä­se­nyyt­tä.

Lau­su­mas­sa lu­va­taan Uk­rai­nal­le seu­raa­van vuo­den ai­ka­na ai­na­kin 40 mil­jar­din eu­ron edes­tä so­ti­la­sa­pua. Li­säk­si Uk­rai­nal­le lu­va­taan kes­tä­vän ta­son tur­val­li­suu­sa­pua.

Jul­ki­lau­su­mas­sa lu­va­tun so­ti­laal­li­sen tuen li­säk­si liit­to­lai­set ai­ko­vat jat­kaa po­liit­ti­sen, ta­lou­del­li­sen sekä hu­ma­ni­taa­ri­sen tuen an­ta­mis­ta Uk­rai­nal­le.

Na­ton ot­taa jat­kos­sa myös suu­rem­man roo­lin Uk­rai­naa kos­ke­vien kou­lu­tus­ten ja ase­toi­mi­tus­ten koor­di­noin­nis­ta, jos­ta pää­vas­tuu on tä­hän men­nes­sä ol­lut Yh­dys­val­loil­la, ja pe­rus­taa asi­aan kes­kit­ty­neen ko­men­to­e­li­men. Täl­lä py­ri­tään suo­jaa­maan ase­toi­mi­tuk­set sii­nä­kin ta­pauk­ses­sa, et­tä Uk­rai­nan tu­ke­mi­seen nih­ke­äs­ti suh­tau­tu­va Yh­dys­val­tain en­ti­nen pre­si­dent­ti Do­nald Trump va­lit­tai­siin uu­del­le pre­si­dent­ti­kau­del­le mar­ras­kuus­sa.

Muu­tok­sen myö­tä sa­to­ja työn­te­ki­jöi­tä eri Nato-jä­sen­mais­ta si­joi­te­taan Sak­sas­sa si­jait­se­vaan tu­ki­koh­taan sekä kes­kei­siin koh­tei­siin liit­tou­man itä­lai­dal­la.

Na­ton kor­keim­man päät­tä­vän eli­men eli Poh­jois-At­lan­tin neu­vos­ton ko­kous al­koi Was­hing­to­nis­sa Yh­dys­val­lois­sa kes­ki­viik­ko­na sen jäl­keen, kun maat oli­vat jul­kis­ta­neet F-16-hä­vit­tä­jien toi­mi­tus­ten Uk­rai­naan al­ka­neen.

Kes­ki­vii­kon ko­kous­päi­vän is­tun­non ava­si­vat Na­ton pää­sih­tee­ri Jens Stol­ten­berg ja isän­tä­maan pre­si­dent­ti Joe Bi­den. Ku­ten edel­tä­vän päi­vän 75-vuo­tis­juh­lal­li­suuk­sien pu­hees­saan, Bi­den mai­nit­si jäl­leen Suo­men ja Ruot­sin liit­ty­mi­sen Na­toon merk­ki­nä sii­tä, et­tä so­ti­las­liit­to on nyt vah­vem­pi kuin kos­kaan.

Jul­ki­lau­su­mas­sa ker­ro­taan li­sä­toi­mis­ta Ve­nä­jän hyb­ri­diuh­kien tai -toi­mien tor­ju­mi­sek­si yk­si­löl­li­ses­ti ja kol­lek­tii­vi­ses­ti.

Uh­kien jou­kos­sa mai­ni­taan erik­seen vä­li­neel­lis­tet­ty maa­han­tu­lo. Li­säk­si lis­tal­la ovat muun mu­as­sa sa­bo­taa­si, di­sin­for­maa­ti­o­kam­pan­jat, po­liit­ti­nen vai­kut­ta­mi­nen sekä ky­be­ru­hat. Näi­den toi­mien ar­vi­oi­daan muo­dos­ta­van uhan Nato-mai­den tur­val­li­suu­del­le.

Na­ton joh­ta­jat lu­paa­vat jat­kaa Ve­nä­jän epä­va­kaut­ta­mis­toi­mil­le eni­ten alt­tii­den jä­sen­mai­den tu­ke­mis­ta, kun ne vah­vis­ta­vat omaa kes­tä­vyyt­tään hyb­ri­di­haas­tei­den edes­sä.

– Val­ti­ol­li­set ja ei-val­ti­ol­li­set toi­mi­jat käyt­tä­vät yhä ag­g­res­sii­vi­sem­pia hyb­ri­di­toi­mia liit­to­lai­sia ​​vas­taan. Jat­kam­me hyb­ri­diuh­kiin ja -haas­tei­siin val­mis­tau­tu­mis­ta, nii­den es­tä­mis­tä, niil­tä puo­lus­tau­tu­mis­ta sekä nii­den tor­ju­mis­ta, lau­su­mas­sa sa­no­taan.

– Tois­tam­me, et­tä hyb­ri­di­o­pe­raa­ti­ot liit­to­lai­sia ​​vas­taan ​​voi­vat saa­vut­taa aseel­li­sen hyök­käyk­sen ta­son ja saa­da Poh­jois-At­lan­tin neu­vos­ton ve­to­a­maan Was­hing­to­nin so­pi­muk­sen ar­tik­laan 5, lau­sun­nos­sa jat­ke­taan vii­ta­ten vel­voit­tee­seen yh­tei­ses­tä puo­lus­tuk­ses­ta.

Na­ton jä­sen­mai­den joh­ta­jat il­mai­si­vat jul­ki­lau­su­mas­sa li­säk­si huol­taan Kii­nan ja Ve­nä­jän sy­ve­ne­vis­tä suh­teis­ta. Li­säk­si joh­ta­jat syyt­ti­vät Kii­nal­la ole­van avain­roo­li Ve­nä­jän Uk­rai­nas­sa käy­män hyök­käys­so­dan avus­ta­mi­ses­sa.

Lau­su­mas­sa sa­no­taan, et­tä Kii­na on muo­dos­tu­nut rat­kai­se­vak­si mah­dol­lis­ta­jak­si Ve­nä­jän so­das­sa Uk­rai­naa vas­taan niin sa­no­tun ra­joit­ta­mat­to­man kump­pa­nuu­ten­sa sekä Kii­nan Ve­nä­jän puo­lus­tus­te­ol­li­suu­del­le tar­jo­a­man laa­jan tuen myö­tä.

Jul­ki­lau­su­mas­sa vaa­di­taan, et­tä Kii­na lo­pet­taa Ve­nä­jän so­ti­laal­lis­ten pyr­ki­mys­ten ma­te­ri­aa­li­sen ja po­liit­ti­sen tu­ke­mi­sen.

Kii­na jul­kai­si vas­tauk­sen­sa Na­tol­le pian jul­ki­lau­su­maan jul­kai­sun jäl­keen.

– Na­ton tu­li­si lo­pet­taa niin kut­su­tus­ta Kii­na-uhas­ta meuh­kaa­mi­nen sekä vas­tak­kai­na­set­te­lun ja kil­pai­lun liet­so­mi­nen, ja teh­dä enem­män maa­il­man­rau­han ja va­kau­den edis­tä­mi­sek­si, Kii­nan EU:n edus­tus­ton tie­dot­ta­ja sa­noo tie­dot­tees­sa.

Kii­na ei niel­lyt myös­kään Na­ton kri­tiik­kiä sen roo­lis­ta Uk­rai­nan so­das­sa.

– Kaik­ki tie­tä­vät, et­tä Kii­na ei ole Uk­rai­nan krii­sin luo­ja. Kii­nan suh­tau­tu­mi­nen Uk­rai­naan on avoin ja re­hel­li­nen, edus­tus­ton tie­dot­tees­sa sa­no­taan.

Kii­na on ai­em­min kiel­täy­ty­nyt tuo­mit­se­mas­ta Ve­nä­jän hyök­käys­tä Uk­rai­naan.

Kii­nan hal­lin­to on ai­em­min­kin tor­ju­nut vi­hai­ses­ti Na­ton syy­tök­siä ja sa­no­nut Yh­dys­val­tain joh­ta­man liit­tou­man et­si­vän te­ko­syy­tä laa­jen­taa vai­ku­tus­val­taan­sa itään.

Yh­dys­val­lat on pai­nos­ta­nut eu­roop­pa­lai­sia ​​liit­to­lai­si­aan jo vuo­sia kiin­nit­tä­mään en­tis­tä enem­män huo­mi­o­ta Kii­nan ai­heut­ta­miin uh­kiin.

– Mie­les­tä­ni Na­ton täs­sä huip­pu­ko­kouk­ses­sa lä­het­tä­mä vies­ti on erit­täin vah­va ja sel­keä, ja me mää­rit­te­lem­me sel­väs­ti Kii­nan vas­tuun Ve­nä­jän so­dan mah­dol­lis­ta­mi­ses­sa, Na­ton väis­ty­vä pää­sih­tee­ri Jens Stol­ten­berg sa­noi.

Kes­ki­viik­koi­ses­sa jul­ki­lau­su­mas­sa täh­den­net­tiin li­säk­si, et­tä Poh­jois-Ko­re­an ja Ira­nin kat­so­taan ruok­ki­van Ve­nä­jän hyök­käys­so­taa Uk­rai­nas­sa an­ta­mal­la Ve­nä­jäl­le suo­raa so­ti­laal­lis­ta tu­kea.

– Tuo­mit­sem­me jyr­käs­ti Ko­re­an de­mok­raat­ti­sen kan­san­ta­sa­val­lan ty­kis­tö­am­mus­ten ja bal­lis­tis­ten oh­jus­ten vien­nin, joka rik­koo lu­kui­sia YK:n tur­val­li­suus­neu­vos­ton pää­tös­lau­sel­mia, ja pa­nem­me erit­täin huo­les­tu­nee­na mer­kil­le Poh­jois-Ko­re­an ja Ve­nä­jän vä­lis­ten suh­tei­den sy­ve­ne­mi­sen, lau­su­mas­sa sa­not­tiin vii­ta­ten Poh­jois-Ko­re­aan maan vi­ral­li­sel­la ni­mel­lä.

Jul­ki­lau­su­mas­sa ker­ro­taan, et­tä yli kak­si kol­ma­so­saa Na­ton jä­sen­mais­ta on täyt­tä­nyt Na­ton aset­ta­man ta­voit­teen käyt­tää puo­lus­tus­me­noi­hin kak­si pro­sent­tia brut­to­kan­san­tuot­tees­ta. Eu­roop­pa­lais­ten jä­sen­ten ja Ka­na­dan puo­lus­tus­me­no­jen ker­ro­taan li­säk­si kas­va­neen 18 pro­sent­tia vuon­na 2024, mikä on suu­rin kas­vu vuo­si­kym­me­niin.

Li­säk­si lau­su­mas­sa to­de­taan muun mu­as­sa, et­tä liit­tou­ma hyö­dyn­tää täy­si­mää­räi­ses­ti Suo­men ja Ruot­sin liit­toon tuo­mia val­miuk­sia. Nato in­teg­roi uu­det tu­lok­kaat täy­si­mää­räi­ses­ti suun­ni­tel­miin, jouk­koi­hin ja ko­men­to­ra­ken­tei­siin. Lau­su­mas­sa mai­ni­taan erik­seen, et­tä so­ti­las­liit­to laa­jen­taa läs­nä­o­loa Suo­meen.