STT

Va­sem­mis­to­lii­ton kan­sa­ne­dus­ta­ja Min­ja Kos­ke­la (vas.) ai­koo ker­toa seu­raa­vien viik­ko­jen ai­ka­na, läh­tee­kö hän ta­voit­te­le­maan va­sem­mis­to­lii­ton pu­heen­joh­ta­juut­ta.

Puo­lu­een pu­heen­joh­ta­ja vaih­tuu, sil­lä ny­kyi­nen pu­heen­joh­ta­ja Li An­ders­son on jo ai­em­min ker­to­nut luo­pu­van­sa teh­tä­väs­tä. An­ders­son va­lit­tiin sun­nun­tain vaa­leis­sa eu­ro­par­la­ment­tiin sa­moin kuin va­sem­mis­to­lii­ton edus­kun­ta­ryh­män pu­heen­joh­ta­ja Jus­si Sa­ra­mo, jota pi­det­tiin yh­te­nä mah­dol­li­se­na pu­heen­joh­ta­ja­eh­dok­kaa­na.

– Se­hän on erit­täin kun­ni­an­hi­moi­nen teh­tä­vä, se on erit­täin kiin­nos­ta­va teh­tä­vä. Ja minä olen eh­dot­to­mas­ti kiin­nos­tu­nut sii­tä teh­tä­väs­tä. Mut­ta sit­ten on pal­jon kaik­kia asi­oi­ta, mitä mi­nun pi­tää miet­tiä suh­tees­sa omaan ar­kee­ni ja omaan elä­mää­ni ja omaan ti­lan­tee­see­ni. Ja sitä poh­din­taa teen nyt seu­raa­vien viik­ko­jen ai­ka­na, Kos­ke­la sa­noi STT:lle.

Va­sem­mis­to­lii­tol­la on edes­sään suu­ria muu­tok­sia, sil­lä pu­heen­joh­ta­jan li­säk­si myös edus­kun­ta­ryh­män pu­heen­joh­ta­ja vaih­tuu ja myös 11 kan­sa­ne­dus­ta­jan edus­kun­ta­ryh­mään on tu­los­sa usei­ta muu­tok­sia. Eu­ro­par­la­ment­tiin läh­te­vien An­ders­so­nin, Sa­ra­mon ja Mer­ja Kyl­lö­sen ti­lal­le edus­kun­taan nou­se­vat Jo­han­nes Yrt­ti­a­ho Var­si­nais-Suo­mes­ta, Pia Lo­hi­kos­ki Uu­del­ta­maal­ta ja Jes­si Jo­ke­lai­nen Ou­lus­ta.

Kos­ke­la sa­noo, et­tä puo­lu­een seu­raa­va työ on­kin pi­tää kiin­ni eu­ro­vaa­li­voi­tos­ta ja sii­tä, et­tä hyvä työ jat­kuu edus­kun­ta­vaa­lei­hin saak­ka. Tu­le­van pu­heen­joh­ta­jan pi­täi­si hä­nen mie­les­tään pys­tyä työs­ken­te­le­mään yh­des­sä koko puo­lu­een kans­sa niin, et­tä kan­na­tus säi­lyy kor­ke­al­la.

– Nyt seu­raa­van pu­heen­joh­ta­jan, seu­raa­van edus­kun­ta­ryh­män pu­heen­joh­ta­jan ja koko sen po­ru­kan pi­tää teh­dä tosi pit­kä­jän­tei­ses­ti töi­tä, et­tä saa­daan pi­det­tyä se hyvä op­po­si­tio-drai­vi, mikä meil­lä on nyt ol­lut.

Va­sem­mis­to­lii­ton eu­ro­vaa­li­tu­los­ta Kos­ke­la ku­vai­li "jä­ri­syt­tä­vän fan­tas­ti­sek­si".

– En tie­dä, on­ko kos­kaan ol­lut po­li­tii­kas­sa niin hyvä olo. Edes sil­loin, kun on it­se pääs­syt kan­sa­ne­dus­ta­jak­si.

Hän nä­kee tu­lok­sen taus­tal­la usei­ta syi­tä, ku­ten sen, et­tä va­sem­mis­to­liit­to on tar­jon­nut vaih­to­eh­to­ja leik­kaus­po­li­tii­kal­le. Li An­ders­so­nin val­ta­va hen­ki­lö­koh­tai­nen suo­sio pe­rus­tuu Kos­ke­lan mu­kaan sii­hen, et­tä An­ders­son se­lit­tää va­sem­mis­to­lais­ta po­li­tiik­kaa erit­täin ym­mär­ret­tä­väs­ti.

– Ih­mi­set ni­me­no­maan ai­na ke­hu­vat Litä hä­nen asia-ar­gu­men­teis­taan ja sii­tä, et­tä hän on asi­a­po­lii­tik­ko. Mikä me­nee mi­nus­ta vä­hän tä­män hen­ki­löi­ty­mis­kes­kus­te­lun ul­ko­puo­lel­le ja on yk­si sig­naa­li ta­val­laan sii­tä, et­tä se va­sem­mis­to­lai­nen vies­ti on se, mikä pu­hut­te­lee.

Va­sem­mis­to­lii­ton pu­heen­joh­ta­ja­ki­saan ei ole tois­tai­sek­si il­moit­tau­tu­nut eh­dok­kai­ta. Ai­em­min use­am­pi­kin kan­sa­ne­dus­ta­ja on il­moit­ta­nut poh­ti­van­sa mah­dol­lis­ta ki­saan läh­te­mis­tä rau­has­sa. Näin asi­aa ovat kom­men­toi­neet Kos­ke­lan li­säk­si Ve­ro­ni­ca Hon­ka­sa­lo, Ai­no-Kai­sa Pe­ko­nen, Han­na Sark­ki­nen ja Mai Ki­ve­lä.

Kos­ke­la sa­noo, et­tä kes­kus­te­lu­ja pu­heen­joh­ta­ja­ku­vi­ois­ta ale­taan käy­dä to­den te­ol­la vas­ta nyt, sil­lä aja­tuk­se­na on ylei­ses­ti ol­lut, et­tä eu­ro­vaa­lit käy­dään en­sin.

– Nyt on se ai­ka, et­tä ne on käy­ty. Ja tämä ti­lan­ne on sel­lai­nen, mitä ku­kaan ei var­maan osan­nut odot­taa. Nyt nii­tä läh­de­tään poh­ti­maan vä­hän eri poh­jal­ta eh­kä, kuin omis­sa­kaan spe­ku­laa­ti­ois­sa.