Pau­li Uu­si-Kil­po­nen

Hy­vin­voin­ti­a­lue vä­hen­tää ul­ko­puo­li­sia os­to­ja ko­ti­hoi­dos­sa ja siir­tää ne mah­dol­li­suuk­sien mu­kaan omaan or­ga­ni­saa­ti­oon­sa.

Eten­kin tapa, jol­la muu­tos­ta teh­dään, he­rät­tää jois­sain ta­pauk­sis­sa är­ty­mys­tä ja häm­men­nys­tä.

– Isäl­le­ni il­moi­tet­tiin, et­tä os­to­pal­ve­lu lop­puu, ja hän siir­tyy hy­vin­voin­ti­a­lu­een ko­ti­pal­ve­luun. Isä­ni hä­tään­tyi muu­tok­ses­ta. Hä­nen kä­si­tyk­sen­sä on, et­tä tu­tut hen­ki­löt vaih­tu­vat nyt vie­rai­siin ih­mi­siin, ker­too Kim Vaa­ran­vuo isäs­tään.

Vaa­ran­vuon mie­les­tä iäk­kääl­le ih­mi­sel­le tu­li­si an­taa ai­kaa so­peu­tua ti­lan­tee­seen, ei­kä jät­tää vaih­toa pel­kän il­moi­tuk­sen va­raan.

Esi­hen­ki­lö Sari Ar­vo Sa­ta­kun­nan hy­vin­voin­ti­a­lu­een Rau­man yk­si­lös­tä sa­noo, et­tei pal­ve­lun tuot­ta­jaa yleen­sä vaih­de­ta len­nos­ta.

– En­sin teh­dään pal­ve­lun tar­pees­ta kar­toi­tus, kes­kus­tel­laan pal­ve­lu­tar­pees­ta ja uu­des­ta ti­lan­tees­ta. Vas­ta sen jäl­keen ta­pah­tuu yleen­sä pal­ve­lun tuot­ta­jan vaih­dos.

Asi­ak­kaal­le teh­dään ai­na yk­si­löl­li­nen pal­ve­lun mu­kai­nen mak­su­pää­tös, joka lä­he­te­tään asi­ak­kaal­le tie­dok­si.

Vaa­ran­vuol­le il­moi­tet­tiin, et­tä toki hä­nen isäl­lään voi edel­leen käy­dä os­to­pal­ve­lun hoi­ta­ja. Sil­loin hän mak­saa pal­ve­lun ko­ko­naan it­se. Yk­si­tyi­set ko­ti­pal­ve­lu­fir­mat las­kut­ta­vat pal­ve­lus­taan 40–60 eu­roa tun­ti. Mah­dol­li­nen ko­ti­ta­lous­vä­hen­nys pu­dot­taa hin­nan al­le kah­den kym­pin.

Vaa­ran­vuo ih­met­te­lee, et­tei pal­ve­lu­se­te­lei­tä enää myön­ne­tä kom­pen­soi­maan mak­su­ja.

– Kyl­lä mi­nun kä­si­tyk­se­ni mu­kaan nii­tä pi­täi­si saa­da yk­si­tyis­ten pal­ve­lu­jen os­ta­mi­seen. Ei­kös sii­tä ole oi­kein edus­kun­nan pää­tös.

Hy­vin­voin­ti­a­lue, en­nen Rau­man kau­pun­ki, on os­ta­nut ko­ti­pal­ve­lua yk­si­tyi­sil­tä alan yri­tyk­sil­tä hen­ki­lö­pu­lan ta­kia.

Sari Ar­von mu­kaan on ihan jär­ke­vää teh­dä ko­ti­pal­ve­lua mah­dol­li­sim­man pal­jon oma­na työ­nä.

– Mitä enem­män ky­ke­nem­me tii­vis­tä­mään omaa pal­ve­lu­verk­koa, sen alem­mak­si saam­me yk­sik­kö­kus­tan­nuk­set, hän las­kee.

Ko­ti­hoi­don Rau­man yk­si­kös­sä pal­ve­lu tuo­te­taan ai­na en­si­si­jai­ses­ti oma­na pal­ve­lu­na, tar­vit­ta­es­sa os­to­pal­ve­lu­na ja vii­mei­nen vaih­to­eh­to­na pal­ve­lu­se­te­lin myön­tä­mi­nen.

Rau­mal­la ko­ti­pal­ve­lut on ja­et­tu nel­jään alu­ee­seen, jois­sa työs­ken­te­lee yh­teen­sä 160 ih­mis­tä kah­des­sa vuo­ros­sa. Hoi­ta­jan kier­tää ikäih­mis­ten luo­na lis­tan mu­kaan. Sii­hen ei pääs­tä, et­tä yk­si ja sama hoi­ta­ja käy ikäih­mi­sen luo­na. Vaih­tu­vuut­ta tu­lee vä­ki­sin.

– Hen­ki­lö­kun­nan saa­mi­nen on yhä nih­ke­ää. Työ on hen­ki­ses­ti vaa­ti­vaa. Kun men­nään ih­mi­sen ko­tiin, pi­tää ol­la hoks­nok­kaa, hy­vät vuo­ro­vai­ku­tus­tai­dot ja ky­kyä re­a­goi­da eri­lai­siin ti­lan­tei­siin luon­te­vas­ti ja luot­ta­mus­ta he­rät­tä­väs­ti.

– Kai­kis­ta tä­hän ei ole, vaik­ka kou­lu­tus si­nän­sä oli­si­kin kun­nos­sa, Ar­vo muis­tut­taa.

Hän on it­se työs­ken­nel­lyt alan teh­tä­vis­sä 35 vuot­ta.

Jul­ki­ses­ti tuo­te­tun pal­ve­lun hin­nas­sa on suo­ja­o­sa, joka las­ke­taan brut­to­tu­lois­ta. Jos saa elä­ket­tä esi­mer­kik­si 1500 eu­roa kuu­kau­des­sa, suo­ja­o­sa on 653 eu­roa hen­ki­löl­tä ja kah­del­ta 1200 eu­roa. Eli se raha, joka jää vä­hin­tään omaan käyt­töön.

Ikäih­mi­sen pi­tää mak­saa omat ku­lut, ku­ten asu­mi­sen ja ruu­an. Pal­ve­lun hin­ta mää­räy­tyy sen mu­kaan, pal­jon­ko pal­ve­lua tun­ti­mää­räi­ses­ti tar­vi­taan.

– Mi­nul­la ei ole kä­si­tys­tä, mitä pal­ve­lu mak­saa isäl­le­ni. Vain se ker­rot­tiin, et­tä hin­ta on kus­tan­nus­ten kas­vun ta­kia nous­sut rei­lus­ti.

Po­ris­sa hy­vin­voin­ti­a­lue ei enää juu­ri­kaan os­ta yk­si­tyi­sel­tä pal­ve­lu­ja. Po­ris­sa os­to­pal­ve­lut ovat al­ku­jaan­kin ol­leet vä­häi­siä.

Kos­ka Rau­mal­la pääs­tään vas­taa­vaan ti­lan­tee­seen, sitä ei Ar­vo ryh­dy ar­vi­oi­maan. Sen eteen teh­dään kui­ten­kin töi­tä joka päi­vä.

Hy­vin­voin­ti­a­lu­eet ovat ra­hoi­tusk­rii­sis­sä, vaik­ka hal­li­tus on li­sän­nyt ra­hoi­tus­ta kah­del­la mil­jar­dil­la. Kai­kil­la hy­vin­voin­ti­a­lu­eil­la kar­si­taan ku­lu­ja ran­kal­la kä­del­lä.

Pal­ve­lu­tuo­tan­non siir­ron li­säk­si pal­ve­lu­yk­si­köt vä­he­ne­vät. Enää ei pe­rus­ter­vey­den­huol­lon pal­ve­lui­ta saa joka nie­men not­kos­sa ja saa­rel­mas­sa.

Lue li­sää: Ko­ti­pal­ve­lun kus­tan­nuk­sia ha­lu­taan jul­ki­sek­si