Pau­li Uu­si-Kil­po­nen

Hy­vin­voin­ti­a­lu­eet ovat vä­hen­tä­neet ko­ti­pal­ve­lui­den os­ta­mis­ta yk­si­tyi­sil­tä yri­tyk­sil­tä. Pal­ve­lui­ta siir­re­tään mah­dol­li­suuk­sien mu­kaan omaan or­ga­ni­saa­ti­oon.

Yk­si­tyi­set pal­ve­lun­tuot­ta­jat pe­rää­vät sitä, on­ko siir­to kus­tan­nus­ten ja pal­ve­lui­den ko­ko­nai­suu­den kan­nal­ta jär­ke­vää.

Alan yrit­tä­jät Sa­ta­kun­nas­sa läh­te­vät sii­tä, et­tä mo­ni­tuot­ta­ja­mal­li oli­si kaik­kien etu. Eli kat­sot­tai­siin, mit­kä pal­ve­lut oli­si vii­sain­ta tuot­taa hy­vin­voin­ti­a­lu­een oma­na työ­nä ja mit­kä os­taa alan yrit­tä­jil­tä.

Sa­ta­kun­nan yrit­tä­jien sote-ver­kos­ton rau­ma­lai­nen pu­heen­joh­ta­ja Eli­na Jun­ni­la pe­rää kus­tan­nus­ten esil­le tuo­mis­ta.

– Olem­me jo pit­kään odot­ta­neet hy­vin­voin­ti­a­lu­een ko­ti­pal­ve­lui­den yk­sik­kö­kus­tan­nus­ten jul­kis­ta­mis­ta. Se an­tai­si jon­kin­lai­sen poh­jan tar­kas­tel­la pal­ve­lu­jen tuot­ta­mi­sen jär­ke­vyyt­tä.

Jun­ni­lan vank­ka kä­si­tys on, et­tä juu­ri mo­ni­toi­mi­mal­li toi­si par­haan pal­ve­lu­ko­ko­nai­suu­den kus­tan­nus­ten ja pal­ve­lua tar­vit­se­vien asi­ak­kai­den kan­nal­ta.

En­nen hy­vin­voin­ti­a­lu­ei­den pe­rus­ta­mis­ta Rau­man kau­pun­gin tuot­ta­man ko­ti­pal­ve­lun yk­sik­kö­kus­tan­nuk­set oli­vat lä­hel­lä sa­taa eu­roa tun­ti. Alan yri­tyk­set tar­jo­a­vat pal­ve­lu­ja asi­ak­kail­le al­le 50 eu­ron tun­ti. Ko­ti­ta­lous­vä­hen­nyk­sen jäl­keen hin­taa tu­lee sa­dan eu­ron oma­vas­tuun jäl­keen al­le 20 eu­roa tun­ti.

Ko­ti­ta­lous­vä­hen­nys on 3500 eu­roa hen­ki­löä koh­ti vuo­des­sa.

Jun­ni­la muis­tut­taa yk­sik­kö­hin­to­jen eros­ta:

– Jos vii­pyy asi­ak­kaan luo­na 15 mi­nuut­tia ja toi­nen pal­ve­lun­tuot­ta­ja tun­nin tai puo­li, niin ko­ko­nais­kus­tan­nus muut­tuu mer­kit­tä­väs­ti, sa­noo Jun­ni­la.

Mitä vä­hem­män kul­jet, sen pie­nem­mäk­si muo­dos­tuu hoi­to­työn yk­sik­kö­hin­ta.

Käyt­töön on otet­tu val­ta­kun­nal­li­ses­ti otet­tu niin sa­not­tu Rai-ar­vi­oin­ti­mit­ta­ris­to. Sen avul­la sel­vi­te­tään asi­ak­kaan toi­min­ta­ky­ky ja yh­te­näis­te­tään alan kri­tee­rit kai­kil­le.

Jun­ni­la pi­tää mit­ta­ris­toa hy­vä­nä asi­a­na, kos­ka se sel­ven­tää pal­ve­lun laa­dun ja tar­peen.

– Nyt toi­min­ta­ky­vyn pi­tää ol­la sel­ke­äs­ti hei­ken­ty­nyt, et­tä pal­ve­lui­ta yli­pää­tään saa.

Jun­ni­la pi­tää tär­ke­ä­nä, et­tä asi­a­kas voi­si saa­da ke­vy­em­piä pal­ve­lu­ja, ku­ten apua ul­ko­na ole­mi­seen, pe­sey­ty­mi­seen jne.

Jos täl­lai­sia pal­ve­lu­ja ei saa, käy hel­pos­ti niin kuin ai­na en­nen­kin: eri­kois­sai­raan­hoi­don kus­tan­nuk­set sen kuin kas­va­vat.

Jun­ni­la ar­vi­oi, et­tä pal­ve­lu­jen siir­tä­mi­ses­tä yk­si­tyi­sil­tä hy­vin­voin­ti­a­lu­eil­le voi tuo­da sääs­tö­jä, mut­ta en­nen tie­toa hy­vin­voin­ti­a­lu­een yk­sik­kö­hin­nois­ta, se on vain ar­vai­lua. Ne, joil­la on va­raa, käyt­tä­vät yk­si­tyi­siä pal­ve­lu­ja ja mak­sa­vat ne it­se.