Sa­ta­kun­nan hy­vin­voin­ti­a­lu­een alu­e­hal­li­tuk­sel­le esi­te­tään uu­sia ta­lou­den ja toi­min­nan sääs­tö­toi­mia käyn­nis­sä ole­van muu­to­soh­jel­man li­säk­si. Esi­te­tyil­lä sääs­tö­toi­mil­la on hen­ki­lös­tö­vai­ku­tuk­sia, min­kä joh­dos­ta hen­ki­lös­tön kans­sa aloi­te­taan vuo­ro­pu­he­lu yh­teis­toi­min­ta­me­net­te­lys­sä.

Ta­voi­tel­lut sääs­töt ovat las­ken­nal­li­ses­ti ar­vi­ol­ta enin­tään 400 hen­ki­lö­työ­vuot­ta. Yh­teis­toi­min­ta­me­net­te­lyn koh­tee­na on koko hen­ki­lös­tö. So­si­aa­li- ja ter­vey­den­huol­lon am­mat­ti­teh­tä­vis­sä työs­ken­te­le­vien osal­ta hen­ki­lös­tö­vä­hen­nyk­siä ei ta­voi­tel­la, mut­ta ne saat­ta­vat ol­la seu­rauk­se­na, mi­kä­li toi­mi­paik­ka tai työ­teh­tä­vä muut­tuu, ei­kä hen­ki­lö ota vas­taan tar­jot­tua teh­tä­vää.

Hy­vin­voin­ti­a­lue tie­dot­taa, et­tä ta­lou­den ta­sa­pai­not­ta­mi­ses­sa py­ri­tään en­si­si­jai­ses­ti kes­tä­viin ja pit­kä­jän­tei­siin rat­kai­sui­hin. Hen­ki­lös­tö­jär­jes­tö­jen edus­ta­jien kans­sa käy­dään vä­hin­tään kuu­den vii­kon ajan neu­vot­te­lui­ta eri vaih­to­eh­dois­ta yh­teis­ten toi­men­pi­tei­den löy­tä­mi­sek­si.

Neu­vot­te­luis­sa on tar­kas­tel­ta­va­na ko­ko­nai­suus, jos­sa tar­kas­tel­laan or­ga­ni­saa­ti­o­ra­ken­net­ta, pal­ve­lu­verk­koa, hoi­to­ket­ju­ja ja pal­ve­lup­ro­ses­se­ja sekä hen­ki­lös­tö­re­surs­sin koh­den­tu­mis­ta pal­ve­lui­hin tar­koi­tuk­sen­mu­kai­ses­ti. Sääs­tö­toi­mien ta­voit­tee­na on vä­hen­tää hen­ki­lös­tö­ku­lu­ja kaik­ki­aan 15 mil­joo­naa eu­roa.

Pää­ta­voi­te on hy­vin­voin­ti­a­lu­een ta­lou­den ta­sa­pai­not­ta­mi­nen ja ali­jää­mien kat­ta­mi­nen vuo­den 2026 lop­puun men­nes­sä.

Vuo­den 2023 ti­lin­pää­tös on 50,8 mil­joo­naa eu­roa ali­jää­mäi­nen. Ali­jää­mä tu­lee kat­taa ra­hoi­tus­lain mu­kaan kol­men vuo­den ku­lu­es­sa. Vuo­den 2024 ta­lou­sar­vio oli­si ar­vi­oi­den mu­kaan 56,5 mil­joo­naa eu­roa ali­jää­mäi­nen. Laki edel­lyt­tää, et­tä vuo­del­le 2025 tu­lee laa­tia ta­sa­pai­noi­nen tai yli­jää­mäi­nen ta­lou­sar­vio.

Yh­teis­toi­min­ta­neu­vot­te­lui­den käyn­nis­tä­mi­ses­tä sekä tu­lok­ses­ta päät­tää alu­e­hal­li­tus.

Hy­vin­voin­ti­a­lue to­te­aa, et­tä yt:t he­rät­tä­vät luon­nol­li­ses­ti huol­ta hen­ki­lös­tön kes­kuu­des­sa. Hen­ki­lös­töä pi­de­tään ajan ta­sal­la lin­jauk­sis­ta, jois­ta neu­vot­te­luis­sa yh­tei­ses­ti so­vi­taan. Hen­ki­lös­tö saa tie­toa yh­teis­toi­min­ta­neu­vot­te­luis­ta eri­tyi­ses­ti esi­hen­ki­löi­den­sä kaut­ta, hen­ki­lös­töin­fois­ta ja int­ra­ne­tis­tä sekä hen­ki­lös­tö­jär­jes­töil­tään.