Uu­tis­Rau­ma

Fin­dan toi­mi­tus­joh­ta­ja Tom­mi Au­re­jär­vi sa­noo haas­tat­te­lus­sa (Kaup­pa­leh­ti 27.2.), et­tei hän aio osal­lis­tua yh­ti­ön etu­kä­teen rii­tai­sak­si ar­vi­oi­tuun yh­ti­ö­ko­kouk­seen. Se oli­si vii­des ker­ta pe­rä­jäl­keen, kun osak­kee­no­mis­ta­jat ei­vät pys­ty ky­sy­mään Fin­dan toi­mi­tus­joh­ta­jal­ta yh­ti­ö­ko­kouk­ses­sa mi­tään.

Fin­dan pie­no­sak­kaat ovat kri­ti­soi­neet jul­ki­ses­ti muun mu­as­sa sitä, et­tei toi­mi­tus­joh­ta­ja ole vuo­siin osal­lis­tu­nut yh­ti­ö­ko­kouk­siin, vii­me vuon­na pois­sa­o­lol­laan lois­ti myös yh­ti­ön hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­ja, ei­kä ti­lin­tar­kas­ta­jaa­kaan ole nä­ky­nyt mail­la ei­kä hal­meil­la.

Nyt Au­re­jär­vi ker­too Kaup­pa­leh­des­sä, et­tä kes­ki­vii­kon yh­ti­ö­ko­kouk­ses­sa on pai­kal­la yh­ti­ön hal­li­tus­ta pu­heen­joh­ta­jaa myö­ten sekä ai­na­kin Fin­dan ta­lous­joh­ta­ja.

Au­re­jär­vi it­se ei kui­ten­kaan ole ko­kouk­ses­sa pai­kal­la. Kaup­pa­leh­den uu­ti­sen mu­kaan hän kes­kit­tyy yh­ti­ös­sä enem­män si­joi­tus­toi­min­taan.

Pie­no­sak­kai­den osin­ko­vaa­ti­muk­siin Au­re­jär­vi suh­tau­tuu nui­vas­ti.

”Hä­vi­sim­me (vuon­na 2022) 134 mil­joo­naa eu­roa. Mei­dän piti mak­saa 27 mil­joo­nan eu­roa osin­koa. Pie­ni vä­hem­mis­tö sai kui­ten­kin vaa­ti­muk­sen­sa läpi ja mak­soim­me osin­koa 61 mil­joo­nan eu­ron edes­tä. Se­kään ei enää riit­tä­nyt, enem­män pi­täi­si tul­la”, Au­re­jär­vi kom­men­toi nyt Kaup­pa­leh­des­sä.

Pie­no­mis­ta­jat ovat puo­les­taan kri­ti­soi­neet, mik­si sur­kei­ta si­joi­tus­pää­tök­siä te­ke­väl­le Fin­dan joh­dol­le pi­täi­si täs­sä­kin ti­lan­tees­sa an­taa vie­lä enem­män si­joi­tet­ta­vaa yh­tei­ses­tä kas­sas­ta, ja mik­si osa­ke ei voi­si tuot­taa mi­tään.

Kaup­pa­leh­ti kir­joit­taa, et­tä Al­ma Ta­len­tin tie­to­pal­ve­lui­den mu­kaan Fin­da on mak­sa­nut 330 mil­joo­nan eu­ron edes­tä osin­koa vii­mei­sen seit­se­män vuo­den ai­ka­na. Emo­yh­ti­öl­lä oli ja­ko­kel­poi­sia va­ro­ja 692,8 mil­joo­naa eu­roa vuo­den 2022 ti­lin­pää­tök­sen mu­kaan.