STT

Kol­me nel­jäs­tä suo­ma­lai­ses­ta pai­not­tai­si EU:n po­li­tii­kas­sa ai­em­paa enem­män oma­va­rai­suut­ta kriit­ti­sis­sä tek­no­lo­gi­ois­sa ja tuot­teis­sa, sel­vi­ää Elin­kei­no­e­lä­män val­tuus­kun­nan Evan ar­vo- ja asen­ne­tut­ki­muk­ses­ta.

Lä­hes yh­tä suu­ri osuus toi­voo EU:lta ai­em­paa suu­rem­paa pai­no­tus­ta puo­lus­tuk­sen ja puo­lus­tus­te­ol­li­suu­den vah­vis­ta­mi­seen, siir­to­lai­suu­den hal­lin­taan sekä ri­kol­li­suu­den ja kor­rup­ti­on tor­jun­taan.

Sen si­jaan ym­pä­ris­tö­ky­sy­myk­set ja­ka­vat suo­ma­lais­ten EU-nä­ke­myk­siä. Niuk­ka enem­mis­tö suo­ma­lai­sis­ta pai­not­tai­si EU:n po­li­tii­kas­sa ny­kyis­tä enem­män luon­to­ka­don tor­ju­mis­ta ja luon­non mo­ni­muo­toi­suu­den tur­vaa­mis­ta. Il­mas­ton­muu­tok­sen tor­ju­mis­ta pai­not­tai­si ny­kyis­tä enem­män va­jaa puo­let.

Ky­se­lyyn vas­ta­si Ta­lous­tut­ki­muk­sen in­ter­net­pa­nee­lis­sa yli 2 000 ih­mis­tä maa­lis­kuun lop­pu­puo­lel­la. Tu­los­ten vir­he­mar­gi­naa­li on koko vä­es­tön ta­sol­la 2–3 pro­sent­tiyk­sik­köä kum­paan­kin suun­taan.