Nina Tör­nudd / STT

Elin­kei­no­e­lä­män val­tuus­kun­ta Eva kat­soo, et­tä Suo­men pi­täi­si alen­taa yh­tei­sö­ve­ro 15 pro­sent­tiin in­ves­toin­tien käyn­nis­tä­mi­sek­si.

Evan mu­kaan Suo­mea vai­vaa kas­vun puu­te, joka ei kor­jaan­nu il­man uu­sien in­ves­toin­tien hou­kut­te­le­mis­ta. Ai­noa riit­tä­vän no­pe­as­ti vai­kut­ta­va asia, mitä po­lii­ti­kot voi­vat asi­al­le teh­dä, on ve­ro­tuk­sen ke­ven­tä­mi­nen, sa­no­taan Evan jul­kai­sus­sa.

– Suo­men yh­tei­sö­ve­ro­kan­ta pi­tää alen­taa 15 pro­sent­tiin, glo­baa­lin mi­ni­mi­ve­ron ta­sol­le. Hyö­dyl­li­sin­tä oli­si ajoit­taa ve­ro­na­len­nus vaa­li­kau­den lop­puun, mut­ta päät­tää sii­tä jo nyt. En­nal­ta il­moit­ta­mi­nen an­tai­si in­ves­toi­jil­le sig­naa­lin si­joit­taa Suo­meen heti ve­ro­na­len­nuk­sen tul­tua tie­toon, sa­noo Evan joh­ta­va ve­ro­a­si­an­tun­ti­ja Em­mi­lii­na Ku­jan­pää tie­dot­tees­sa.

Suo­mel­la ei ole Evan mu­kaan va­raa hou­ku­tel­la vih­re­än siir­ty­män in­ves­toin­te­ja mer­kit­tä­vil­lä yri­tys­tuil­la ja ve­ro­kan­nus­ti­mil­la ku­ten suu­ris­sa te­ol­li­suus­mais­sa teh­dään. Ku­jan­pään mu­kaan tä­hän so­pi­si rat­kai­suk­si ve­ro­hy­vi­tys­mal­li, joka alen­taa uu­sien in­ves­toin­tien tuo­tos­ta mak­set­ta­van yh­tei­sö­ve­ron 15 pro­sen­tin ta­sol­le. Osa in­ves­toin­ti­kus­tan­nuk­sis­ta oli­si mah­dol­lis­ta saa­da hy­vi­te­tyk­si ve­ro­tuk­ses­sa.

Ve­ro­hy­vi­tys poik­ke­aa ve­ro­vä­hen­nyk­ses­tä si­ten, et­tä se pie­nen­tää suo­raan mak­set­ta­van ve­ron mää­rää ei­kä ve­ro­tet­ta­van tu­lon mää­rää, Ku­jan­pää esit­tää.

Eva eh­dot­taa myös, et­tä kor­keim­pia työn mar­gi­naa­li­ve­ro­ja pi­täi­si alen­taa 10 pro­sent­tiyk­si­köl­lä lä­hem­mäk­si Suo­men kil­pai­li­ja­mai­ta.

Myös Elin­kei­no­e­lä­män tut­ki­mus­lai­tos Et­la on esit­tä­nyt yh­tei­sö­ve­ron alen­ta­mis­ta 15 pro­sent­tiin tam­mi­kuus­sa jul­kai­se­mis­saan suo­si­tuk­sis­sa.