Pau­li Uu­si-Kil­po­nen

Tui­ja Saa­ri­vir­ta on opet­ta­nut vii­del­lä vuo­si­kym­me­nel­lä.

Ko­ke­mus an­taa pers­pek­tii­viä op­pi­lai­den pa­hoin­voin­nin syi­den ja kou­lun ny­kyis­ten haas­tei­den poh­ti­mi­seen.

– Ei las­ten pa­hoin­voin­nil­le pidä tar­jo­ta yk­sit­täi­siä se­li­tyk­siä. Kyse on ko­ko­nai­suu­des­ta, sii­tä mi­ten ih­mis­ten, per­hei­den ja las­ten elä­mä ja ym­pä­ris­tö ovat muut­tu­neet, sa­noo Tui­ja Saa­ri­vir­ta, joka toi­mii Nor­maa­li­kou­lun leh­to­ri­na ja eri­tyi­so­pet­ta­ja­na.

Van­hem­pien ja las­ten yh­tei­set het­ket jää­vät mo­nes­ti lii­an vä­häl­le, kos­ka elä­mä on muut­tu­nut hek­ti­sek­si.

Kii­rei­syys on vä­hen­tä­nyt las­ten ja van­hem­pien vuo­ro­vai­ku­tus­ta ja ai­toa kuu­le­mis­ta.

– Pu­hun ta­val­li­ses­ta ar­ki­ses­ta yh­tei­ses­tä ajas­ta, jos­sa tär­ke­ää on vä­lit­tä­vä läs­nä­o­lo, sa­noo Saa­ri­vir­ta.

Hän muis­tut­taa tut­ki­muk­ses­ta, jon­ka mu­kaan lap­set ja nuo­ret ar­vos­ti­vat tur­val­lis­ta van­hem­pien kans­sa olei­lua enem­män kuin yk­sit­täi­siä su­per­lo­mia.

Hän ko­ros­taa, et­tä suu­ri osa lap­si­per­heis­tä voi hy­vin. Heil­le on ko­to­na an­net­tu rak­kaut­ta, ope­tet­tu tun­ne- ja vuo­ro­vai­ku­tus­tai­to­ja, ja he tie­tä­vät, mikä on oi­kein ja mikä vää­rin.

Saa­ri­vir­ta kui­ten­kin muis­tut­taa, et­tä kaik­kien van­hem­pien voi­ma­va­rat ei­vät rii­tä.

– On­gel­mat ja haas­teet nä­ky­vät sit­ten kou­lus­sa.

Saa­ri­vir­ta pu­huu sii­tä, mi­ten so­men maa­il­ma on muut­ta­nut ar­vo­ja. Kun ai­kai­sem­min ah­ke­ruus ja opis­ke­lu an­toi­vat eväät elä­mään, niin nyt saa­te­taan aja­tel­la toi­sin.

– Op­pi­las voi to­de­ta, et­tä mik­si hän puur­tai­si opis­ke­lun pa­ris­sa. Hä­nes­tä tu­lee Tik-tok­kaa­ja. Ne tie­naa­vat pal­jon ra­haa.

Saa­ri­vir­ran mu­kaan ihan lii­kaa ovat val­lal­la sel­lai­set vaa­ti­muk­set, et­tä pi­tää ol­la kau­nis, me­nes­ty­vä, ri­kas ja kuu­lui­sa. Se li­sää nuor­ten ah­dis­tu­nei­suut­ta.

– Kaik­ki tämä vie­lä mah­dol­li­sim­man no­pe­as­ti ja vä­häl­lä vai­val­la. Pi­täi­si ym­mär­tää, et­tä pie­ni ta­val­li­nen elä­mä on riit­tä­vä. Mui­hin ver­taa­mi­nen on tur­haa.

Ai­em­min koti ja kou­lu vah­vis­ti­vat yh­des­sä sa­man­suun­tai­sia ar­vo­ja oh­jaa­mal­la ja opet­ta­mal­la vas­tuu­seen omas­ta elä­mäs­tä.

Ny­kyi­sin net­ti on pait­si ai­ka­va­ras, myös ar­vos­tus­ten muok­kaa­ja.

Saa­ri­vir­ran mu­kaan ah­ke­ran opis­ke­lun ar­vos­tus on vä­hen­ty­nyt. Lii­ka ruu­tu­ai­ka nä­kyy kes­kit­ty­mis­ky­vyt­tö­myy­te­nä ja kär­si­mät­tö­myy­te­nä.

Suo­men Pisa-tu­lok­set ovat jo pit­kään las­ke­neet. Saa­ri­vir­ta pi­tää tu­lok­sia ihan loo­gi­se­na seu­rauk­se­na sii­tä, mitä ym­pä­röi­väs­sä maa­il­mas­sa ja kou­lus­sa ta­pah­tuu.

– Kun op­pi­las ei jak­sa kes­kit­tyä tar­peek­si, on rau­ha­ton ja häi­ri­ö­herk­kä, kär­sii op­pi­mi­nen. Kun tuo­hon li­sä­tään vas­tuul­li­suu­den, sin­nik­kyy­den ja yrit­tä­mi­sen vä­he­ne­mi­nen, ei tu­lok­sien las­kua pidä ih­me­tel­lä.

Eri­tyi­ses­ti ma­te­ma­tiik­ka vaa­tii Saa­ri­vir­ran mai­nit­se­mia omi­nai­suuk­sia.

Hän ha­lu­aa muis­tut­taa, et­tei opis­ke­lu ai­na ole ki­vaa. Pi­tää puur­taa: muis­taa, kor­ja­ta ja ker­ra­ta.

– Se on eh­kä tyl­sää, mut­ta ke­hit­tä­vää ja työn te­ke­mi­ses­tä syn­tyy on­nis­tu­mi­sen ilo, hän muis­tut­taa.

Saa­ri­vir­ta poh­tii myös it­se­oh­jau­tu­van opis­ke­lun mie­lek­kyyt­tä.

– On mo­ti­voi­tu­nei­ta ja osaa­via op­pi­lai­ta, joil­le it­se­näi­nen tie­don­han­kin­ta saat­taa so­pia. Pal­jon on kui­ten­kin nii­tä, joi­den tai­dot ei­vät ole riit­tä­vät. Opet­ta­jan teh­tä­vä­nä on opet­taa pe­rus­tai­dot ja pe­rus­kä­sit­teet, joi­den va­ras­sa op­pi­mi­nen ete­nee, Saa­ri­vir­ta pai­not­taa.

Avoi­mik­si op­pi­mi­sym­pä­ris­töik­si ra­ken­ne­tut kou­lut on to­det­tu haas­teel­li­sik­si tur­val­li­suu­den, kes­kit­ty­mi­sen ja työ­rau­han kan­nal­ta. Muun mu­as­sa pää­kau­pun­ki­seu­dul­la avoi­mien ti­lo­jen muu­tos­ta har­ki­taan.

– Kou­lu ei voi yk­sin rat­kais­ta las­ten hy­vin­voin­nin haas­tei­ta. Kaik­kien on huo­leh­dit­ta­va lap­sis­ta ja ra­joi­tet­ta­va hei­dän elä­mään­sä hai­tal­li­ses­ti vai­kut­ta­via asi­oi­ta. On an­net­ta­va tur­vaa ja luot­ta­mus­ta tu­le­vai­suu­teen, Saa­ri­vir­ta to­te­aa.