STT

Edus­kun­ta ää­nes­tää tä­nään täy­sis­tun­nos­sa koko op­po­si­ti­on jät­tä­mäs­tä vä­li­ky­sy­myk­ses­tä, joka kos­kee tu­le­via sai­raa­la­ver­kos­ton muu­tok­sia. Op­po­si­ti­o­puo­lu­eet kat­so­vat, et­tä hal­li­tuk­sen suun­ni­tel­mat sul­kea ym­pä­ri­vuo­ro­kau­ti­sia päi­vys­tyk­siä hei­ken­tä­vät ter­vey­den­huol­toa mer­kit­tä­väs­ti. Edus­kun­ta ää­nes­tää li­säk­si so­si­aa­li- ja ter­veys­mi­nis­te­ri Kai­sa Juu­son (ps.) luot­ta­muk­ses­ta, kos­ka op­po­si­tio kat­soo, et­tei hän ole teh­tä­vien­sä ta­sal­la.

Täy­sis­tun­to ei ää­nes­tä vie­lä tä­nään työ­rau­ha­lain si­säl­lös­tä. Edus­kun­ta­tie­do­tuk­sen aa­mu­kah­del­ta päi­vää­män tie­dot­teen mu­kaan asi­an kä­sit­te­ly kes­key­tet­tiin, jo­ten kes­kus­te­lua asi­as­ta jat­ke­taan vie­lä.