Pet­te­ri Iko­nen / STT

Suo­men mies­ten jää­kiek­ko­maa­jouk­ku­een hyök­kää­jä Jes­se Pul­ju­jär­vi pur­su­si iloa sun­nun­tai­na Pra­has­sa pe­la­tun MM-kil­pai­lu­jen al­ku­sar­ja­ot­te­lun jäl­keen.

Pul­ju­jär­vi sum­ma­si pis­teet 1+2, kun Suo­mi ku­kis­ti Bri­tan­ni­an maa­lein 8–0 ja ot­ti avaus­voit­ton­sa Tshe­kis­sä jär­jes­tet­tä­vis­sä MM-kil­pai­luis­sa. Koko kak­kos­ket­ju Ah­ti Ok­sa­nen (0+3)–Oli­ver Ka­pa­nen (3+0)–Pul­ju­jär­vi esiin­tyi eduk­seen.

– On mu­ka­va saa­da on­nis­tu­mi­sia. Rum­mu­tim­me ja me­nim­me maa­lil­le. Siel­tä te­hot tu­le­vat, Pul­ju­jär­vi jut­te­li.

– Odo­tim­me, et­tä pys­tym­me pe­laa­maan hy­vän pe­lin. Pai­noim­me töi­tä en­sim­mäi­ses­sä eräs­sä, ja sit­ten maa­li­pai­kois­ta al­koi men­nä si­sään.

Ka­pa­nen oh­ja­si avau­se­räs­sä puo­lus­ta­ja Oli­wer Kas­ken lau­kauk­ses­ta 1–0-lu­ke­mat. Pul­ju­jär­vi käyt­ti re­sep­tiä toi­sen erän alus­sa ja tup­la­si joh­don oh­jauk­sel­laan.

– Me­nin maa­lil­le. Sit­ten tuli kun­non lä­mä­ri, joka osui. Luu­lin, et­tä mai­la kat­ke­si, mut­ta kyl­lä se kes­ti, hän ku­vai­li.

Täy­so­su­man jäl­keen Pul­ju­jär­ven hymy le­vi­si kor­viin. Hän kuu­li vaih­to­ai­ti­oon, kun suo­ma­lais­kat­so­jat kan­nus­ti­vat hän­tä ryt­mi­käil­lä Jes­se-huu­doil­laan.

– Oli haus­kaa ja mu­ka­vaa kuul­la tuol­lais­ta. En muis­ta, mil­loin mi­nul­le on edel­li­sen ker­ran huu­det­tu noin.

Hyvät luistelijat vierellä

Pul­ju­jär­vi, Pat­rik Lai­ne ja Se­bas­ti­an Aho nou­si­vat kan­san­suo­si­keik­si al­le 20-vuo­ti­ai­den MM-ko­ti­ki­sois­sa vuo­den­vaih­tees­sa 2015–2016.

Maa­il­man­mes­ta­ruu­den jäl­kei­sel­lä kau­del­la kol­mik­ko läh­ti NHL:ään, mut­ta Pul­ju­jär­ven ura jäi läh­tö­te­li­nei­seen, kun Aho ja Lai­ne aloit­ti­vat ra­ket­ti­mai­sen nou­sun sar­jan täh­ti­kar­tal­le.

– Olen ve­tä­nyt pit­kän pät­kän ja pääs­syt tän­ne. Mu­ka­val­ta tun­tui teh­dä maa­li, tois­ta ker­taa ai­kuis­ten MM-kil­pai­luis­sa pe­laa­va hyök­kää­jä sa­noi.

Kol­me te­ho­pis­tet­tä on hä­nel­le har­vi­nais­ta herk­kua.

– Tai­si tul­la edel­li­sen ker­ran jou­lu­kuus­sa 2021. Peli oli Co­lum­bus­ta vas­taan, Pul­ju­jär­vi muis­te­li Ed­mon­to­nin ai­ko­jaan.

– Ei kol­mea pis­tet­tä tule joka il­ta. Hyvä, et­tä saan vä­lil­lä te­ho­ja, taa­la­jäil­lä yleen­sä haa­la­ri­mie­he­nä näh­ty suo­ma­lais­hyök­kää­jä nau­rah­ti.

Edel­li­sen kol­men pis­teen ot­te­lun jäl­keen Pul­ju­jär­vi on käy­nyt läpi vai­ke­at lonk­ka­leik­kauk­set ja siir­ty­nyt Ca­ro­li­nan kaut­ta Pit­ts­burg­hiin. Nyt hom­mat mais­tu­vat MM-kau­ka­los­sa Ka­pa­sen ja Ok­sa­sen kans­sa.

– Ok­sa­nen on hyvä luis­te­le­maan. Hä­nel­lä vah­va mai­la, ja hän voit­taa kak­sin­kamp­pai­lu­ja. Hän pys­tyy myös te­ke­mään pe­liä. Saam­me hyök­käys­pe­liä rul­laa­maan hä­nen avul­la.

– Ka­pa­nen on hyvä nuo­ri ka­ve­ri. Hän on hyvä luis­te­li­ja ja aloit­ta­ja.