Pau­li Uu­si-Kil­po­nen

Lii­ga­tuo­ma­rit ovat saa­neet pal­jon ar­vos­te­lua osak­seen. Lin­ja on häi­ly­vä, kah­vaa­mis­ta kat­so­taan läpi kä­sien ja vas­tus­ta­jan va­hin­goit­ta­mi­ses­ta sel­vi­ää lii­an usein kak­ko­sel­la.

– Tuo­ma­ri­lin­jan ar­vos­te­luun on ai­het­ta, sa­no­vat Mat­ti Lind­roos ja Sep­po Mä­ke­lä.

Sep­po Mä­ke­lä on yk­si Suo­men tun­ne­tuim­mis­ta ja pal­ki­tuim­mis­ta jää­kiek­ko­tuo­ma­reis­ta. Mat­ti Lind­roos toi­mi pit­kään lii­ga­ta­sol­la lin­jal­la ja on sen jäl­keen kou­lut­ta­nut ero­tuo­ma­rei­ta.

Vaik­ka nuo ovat jo elet­tyä elä­mään, Lind­roos seu­raa tar­kas­ti ko­tois­ten lii­ga­pe­lien li­säk­si Sveit­sin ja Ruot­sin pää­sar­ja­pe­le­jä te­le­vi­si­os­ta. Mä­ke­lä seu­raa pe­le­jä har­vem­min.

– Ruot­sis­sa ja Sveit­sis­sä ote­taan tiu­kal­la kä­del­lä kaik­ki kouk­ki­mi­set ja kah­vaa­mi­set pois. Myös sään­tö­jen vas­tai­sis­sa tak­lauk­sis­sa lin­ja on tiuk­ka. Pol­vi­tak­lauk­set ja pää­hän koh­dis­tu­vat ryn­täyk­set tie­tä­vät ar­mot­ta vi­tos­ta ja ot­te­lu­ran­gais­tus­ta.

Lind­roo­sin mu­kaan Lu­kon ja TPS:n ot­te­luis­sa vaa­ral­li­sen nä­köi­nen pol­vi­tak­laus tie­si vain pien­tä ran­gais­tus­ta.

– Mi­nun nä­ke­myk­se­ni mu­kaan tuol­lai­sis­ta pi­täi­si vi­hel­tää ai­na vi­to­nen. Ei sen pi­täi­si kos­kaan rat­kais­ta, louk­kaan­tuu­ko tak­lat­tu vai ei. Teon mu­kaan ran­gais­tuk­set pi­tää ja­kaa.

Lind­roos ei ole nä­ke­myk­si­neen yk­sin. Myös mo­net val­men­ta­jat ovat ot­ta­neet kan­taa tuo­ma­ri­lin­jaan. Mä­ke­län nä­ke­mys on, et­tä val­men­ta­jien kri­tiik­ki osuu oi­ke­aan.

Toki pa­nos­ten kas­va­es­sa val­men­ta­jat kat­so­vat ti­lan­tei­ta läpi omas­ta läh­tö­koh­dis­taan, vä­ril­lis­ten la­sien läpi.

Mat­ti Lind­roos muis­tut­taa, et­tä tiuk­ka lin­ja es­tä­mi­siin ja kah­vaa­mi­siin tuo tai­dol­le enem­män ti­laa. Pe­lis­tä tu­lee kat­so­jan sil­mis­sä nau­tin­nol­li­sem­paa.

Hä­nen nä­ke­myk­sen­sä on, et­tä ko­vaa saa pe­la­ta ja tak­la­ta, kun­han tak­laus teh­dään oi­kein.

– Kä­det ja kyy­när­päät al­haal­la, ei­kä ryn­nä­tä pit­käl­lä ja ko­val­la vauh­dil­la päin kie­kon jo pois syöt­tä­nyt­tä pe­laa­jaa. Ei lop­puun saak­ka pe­laa­mi­nen tätä tar­koi­ta, Lind­roos opas­taa.

Luk­ko–TPS-sar­jas­sa näh­tiin myös ulo­sa­jo, kun tur­ku­lais­hyök­kää­jä löi Lu­kon maa­li­vah­tia Chris­top­her Gib­so­nia kas­vu­suo­jaan.

– Ulo­sa­jo oli pai­kal­laan. Pal­jon tu­lee nii­tä­kin ti­lan­tei­ta, jois­sa vas­tus­ta­ja ryn­tää maa­li­vah­tia koh­den ja yrit­tää vie­lä lyö­dä kiek­koa pat­jan tai rä­py­län al­ta si­sään. Il­man muu­ta pi­täi­si saa­da kak­ko­sen.

Lind­roo­sin mie­les­tä maa­li­vah­tia tu­li­si suo­jel­la pal­jon ny­kyis­tä pa­rem­min. Mel­kein sään­tö­nä on, et­tä maa­li­vah­ti on ka­san alim­mai­se­na ja iso kasa vas­tus­ta­jan pe­laa­jia maa­li­vah­din pääl­lä.

– Jos Mä­ke­län Sep­po vie­lä vi­hel­täi­si, tuol­lais­ta ei ta­pah­tui­si.

Mä­ke­län mu­kaan hän oli­si an­ta­nut vi­to­sen myös Lu­kon pe­laa­jal­le, joka is­ki ta­pauk­sen jäl­keen poi­kit­tai­sel­la vas­tus­ta­jaa nis­kaan.

Lii­ga­pe­lien kes­toa ve­nyt­tä­vät ny­ky­ään vi­de­o­tar­kis­tuk­set. Nii­tä voi­tai­si Lind­roo­sin mie­les­tä vä­hen­tää.

–  Ei joka ti­lan­teen jäl­keen pi­täi­si men­nä kat­so­maan, kos­ki­ko mai­la maa­li­vah­tia tai oli­ko kor­kea mai­la. Ti­lan­tei­den vat­vo­mi­nen vie ai­kaa ja pit­käs­tyt­tää kat­so­jia.

– En­kä kä­si­tä sitä, et­tä vi­de­oi­den kat­se­lun jäl­keen men­nään val­men­ta­jil­le pe­rus­te­le­maan rat­kai­sua.

Ihan sama ti­lan­ne on myös ran­gais­tuk­sia vi­hel­let­tä­es­sä. Val­men­ta­jat vaa­ti­vat se­li­tyk­sen ja tuo­ma­rit se­lit­tä­vät.

– Kyl­lä kent­tä­kuu­lu­tus ker­too tuo­mi­on syyn. Ei sitä pidä erik­seen val­men­ta­jil­le ja pe­laa­jil­le se­li­tel­lä. Jos pu­hua ha­lu­aa, niin pu­hu­koon ko­to­na mui­jal­le, Mä­ke­lä let­kaut­taa

Ny­ky­ään myös nurk­ka­ruuh­kat ovat pit­käs­tyt­tä­vää kat­sel­ta­vaa. Tuo­ma­rit an­ta­vat pe­lin jat­kua to­del­la pit­kään, kun pe­laa­ja pi­tää kiek­koa luis­ti­mel­la lai­taa vas­ten.

– Mik­si ei nou­da­te­ta en­tis­tä sään­töä. Peli poik­ki, jos ruuh­kas­sa on mo­lem­pien jouk­ku­ei­den pe­laa­ja ja kiek­ko nä­ky­mät­tö­mis­sä. Jos pe­laa­ja sul­kee kie­kon lai­taan it­sek­seen, vi­hel­le­tään jää­hy pe­lin vii­vyt­tä­mi­ses­tä, Mä­ke­lä ih­met­te­lee.

Mä­ke­län mie­les­tä yk­si se­lit­tä­vä te­ki­jä sii­hen, et­tä Sveit­sis­sä ja Ruot­sis­sa peli on viih­dyt­tä­väm­pää ja nurk­ka­ruuh­kat vä­häi­sem­piä, löy­tyy kau­ka­lon suu­rem­mas­ta koos­ta.

– Ei mei­dän tar­vit­si­si joka asi­as­sa NHL:ää mat­kia. Ja jos pe­laa­ja me­nes­tyy isos­sa kau­ka­los­sa, pär­jää se myös ka­pe­am­mas­sa, Mä­ke­lä kuit­taa ja muis­tut­taa, et­tä hän on vii­mek­si vi­hel­tä­nyt nel­jän­nes­vuo­si­sa­ta sit­ten, ei­kä hän ha­lua sen enem­pää tuo­ma­rei­ta ar­vos­tel­la.