STT–AFP

Kol­men vuo­den ta­kai­sen ko­la­rin ai­heut­ta­mat vam­mat lait­ta­vat Ti­ger Wood­sin lu­jil­le, kun hän ta­voit­te­lee gol­fin his­to­ri­aa mies­ten ar­vo­tur­nauk­ses­sa Mas­ter­sis­sa. Jal­ka­ki­pui­nen Woods jou­tuu kä­ve­le­mään toi­se­na pe­li­päi­vä­nä 23 väy­län ver­ran ta­val­li­sen 18:n si­jaan, sil­lä hä­nen avaus­kier­rok­sen­sa jäi kes­ken Yh­dys­val­tain Au­gus­tas­sa.

Woods eh­ti pe­la­ta tors­tai­na 13 väy­lää en­nen kuin pi­meys pa­kot­ti pe­laa­jat ken­täl­tä. Hän on tu­lok­ses­sa –1.

Jos 15 ar­vo­voi­ton Woods yl­tää Mas­ter­sis­sa jat­ko­kier­rok­sil­le, hän pe­laa 24. ker­ran pe­räk­käin täy­det nel­jä kier­ros­ta Mas­ter­sis­sa. Vain Gary Pal­mer ja Fred Coup­les ovat ai­em­min sel­vit­tä­neet niin sa­no­tun cut-ra­jan 24 ker­taa Mas­ter­sis­sa. Ra­jan sel­vit­tä­neet pe­laa­vat koko tur­nauk­sen, mui­den urak­ka ty­pis­tyy kah­teen kier­rok­seen.

Woods myön­tää, et­tä kä­ve­le­mi­nen on ki­vu­li­as­ta.

– Au­gus­tas­sa on pal­jon mä­ki­sem­pää kuin mo­nil­la PGA-kier­tu­een ken­til­lä. Tu­lee pit­kä kä­ve­ly, Woods ar­vi­oi.

Woods louk­ka­si jal­ko­jaan pa­has­ti vuo­den 2021 au­to-on­net­to­muu­des­sa. Hä­nel­le teh­tiin iso nilk­ka­leik­kaus vii­me vuo­den huh­ti­kuus­sa.

Kovat nimet kärjessä

Avaus­päi­vän kär­ki­ni­met ovat tut­tu­ja me­nes­ty­jiä. Bry­son DeC­ham­be­au val­ta­si tu­los­lis­tan yk­kös­si­jan teh­ty­ään vii­si bir­dieä kuu­den vii­me väy­län ai­ka­na. Voi­ma­lyö­jä­nä tun­net­tu DeC­ham­be­au on tu­lok­ses­sa –7 käy­tet­ty­ään 65 lyön­tiä. Lyön­nin pääs­sä hä­nes­tä on maa­il­man­lis­tan yk­kös­pe­laa­ja, niin ikään yh­dys­val­ta­lai­nen Scot­tie Schef­f­ler. Schef­f­ler pe­la­si ta­sai­sen kier­rok­sen il­man bo­ge­ja.

Kier­rok­sen lop­puun as­ti pe­lan­neis­ta eu­roop­pa­lais­pe­laa­jis­ta par­hais­sa ase­mis­sa on Mas­ter­sin kah­dek­san vuo­den ta­kai­nen voit­ta­ja, eng­lan­ti­lai­nen Dan­ny Wil­lett. Ol­ka­pää­vam­mas­ta toi­pu­va Wil­lett kier­si ken­tän 68 lyön­nil­lä.

Maa­il­man­lis­tan kak­ko­nen, Poh­jois-Ir­lan­nin Rory McIl­roy käyt­ti 71 lyön­tiä. Mas­ters on tois­tai­sek­si ai­noa ar­vo­voit­to, joka hä­nel­tä puut­tuu.

– Olot ovat han­ka­lat, McIl­roy kom­men­toi.

Avaus­kier­ros jäi kes­ken 27 pe­laa­jal­ta.