Jen­na Wes­ter­lund

Fe­ran ja Jys­keen yh­teis­työ­so­pi­mus ei ole ai­noa laa­tu­aan. Il­man sitä Jys­ke ei to­den­nä­köi­ses­ti pe­lai­si Yk­kös­pe­sis­tä, ei­kä alu­een pe­laa­jil­la oli­si pol­kua ai­na Su­per­pe­sik­seen saak­ka.

Uu­den pe­sä­pal­lo­kau­den kyn­nyk­sel­lä kat­so­jat voi­vat jou­tua hie­ro­maan sil­mi­ään, kun he huo­maa­vat sa­man pe­laa­jan pe­laa­van esi­mer­kik­si Rau­mal­la tyt­tö­jen Su­per­pe­sis­tä, mut­ta Lai­ti­las­sa Yk­kös­pe­sis­tä.

Tämä on use­am­mal­le pe­laa­jal­le ar­ki­päi­vää Fe­ran ja Jys­keen sol­mi­man yh­teis­työ­so­pi­muk­sen vuok­si. Jo kol­mat­ta ke­sää put­keen tul­laan ke­sän ai­ka­na nä­ke­mään pe­laa­ja­lii­ken­net­tä seu­ro­jen vä­lil­lä niin sa­no­tun far­mi­so­pi­muk­sen muo­dos­sa. So­pi­mus­ta oli­vat ai­koi­naan sol­mi­mas­sa Jys­keen pe­sä­pal­lo­ja­os­ton sil­loi­nen pu­heen­joh­ta­ja Sami Mäki sekä Fe­ran hal­li­tuk­sen va­ra­pu­heen­joh­ta­ja Timo Ra­ja­la.

– Yh­teis­työ­tä alet­tiin suun­nit­te­le­maan jo ke­säl­lä 2020, kun huo­mat­tiin yh­teis­työn tar­ve mo­lem­mis­sa seu­rois­sa. Kau­del­la 2021 Fe­ran kak­kos­jouk­kue nou­si Yk­kös­pe­sik­seen, ja sii­tä oli help­po läh­teä te­ke­mään lo­pul­lis­ta yh­teis­työ­so­pi­mus­ta. Ai­van en­sim­mäi­sek­si Fe­ran sar­ja­paik­ka siir­ret­tiin Lai­ti­laan, Fe­ran seu­ra­koor­di­naat­to­ri Toni Leh­ti­nen ker­taa.

Yh­teis­työ on su­ju­nut moit­teet­to­mas­ti. Jys­ke on me­nes­ty­nyt Yk­kös­pe­sik­ses­sä yl­tä­en kah­te­na edel­li­se­nä ke­sä­nä vä­lie­riin saak­ka, ja use­am­pi Fe­ras­sa pie­nel­le vas­tuul­le jää­nyt pe­laa­ja on pääs­syt pe­laa­maan ko­va­ta­soi­sia pe­le­jä Jys­keen nu­tus­sa.

– Ta­voit­tee­na on koko ajan ol­lut kas­vat­taa yhä val­miim­pia nuo­ria pe­laa­jia Yk­kös­pe­sik­ses­tä koh­ti Su­pe­ria. Jo muu­ta­mia vuo­sia sit­ten Jys­keen Ilo­na Ha­ko­nie­mi siir­tyi Fe­ran Su­per­pe­sis­jouk­ku­ee­seen ja täl­lä kau­del­la niin ikään Jys­keen kas­vat­ti Pin­ja Toi­vo­nen on jo saa­nut näy­tön­pai­kan Su­pe­rin puo­lel­la, Jys­keen Yk­kös­pe­sis­jouk­ku­een pe­lin­joh­ta­ja Mäki avaa.

Jyskeen kasvatti Pinja Toivonen on täydellinen esimerkki siitä, miten yhteistyösopimus parhaimmillaan toimii. Toivonen teki debyyttinsä Superpesiksessä Feran kauden avausottelussa.

Jyskeen kasvatti Pinja Toivonen on täydellinen esimerkki siitä, miten yhteistyösopimus parhaimmillaan toimii. Toivonen teki debyyttinsä Superpesiksessä Feran kauden avausottelussa.

Jenna Westerlund

Isom­mis­sa kau­pun­geis­sa, ku­ten Po­ris­sa tai Jy­väs­ky­läs­sä, jouk­ku­eil­la on aka­te­mi­a­jouk­ku­eet, jot­ka pe­laa­vat Yk­kös­pe­sis­tä. Li­säk­si yh­teis­työ­tä teh­dään myös eri kau­pun­kien ja seu­ro­jen vä­lil­lä, jo­ten Fe­ran ja Jys­keen vä­li­nen so­pi­mus ei ole uniik­ki.

– Juu­ri Su­per­pe­sik­seen nous­seel­la Pöy­ty­äl­lä ja Ja­nak­ka­lal­la on sa­man­lai­nen toi­min­ta­ta­pa, min­kä li­säk­si Itä-Suo­mes­sa sol­mit­tiin juu­ri kau­den kyn­nyk­sel­lä Vii­ni­jär­ven ja Jo­en­suun vä­li­nen far­miyh­teis­työ, Mäki ker­too.

Fe­ras­sa täl­lä het­kel­lä vai­kut­ta­va Leh­ti­nen oli it­se ai­koi­naan mu­ka­na nos­ta­mas­sa Jys­ket­tä Yk­kös­pe­sik­seen, min­kä li­säk­si hän oli Mäen apu­kä­te­nä val­men­nus­puu­his­sa vuo­den ver­ran. Hän on siis näh­nyt konk­reet­ti­ses­ti sen, mi­ten so­pi­mus toi­mii. Hän myös ker­too, et­tä kum­pi­kaan osa­puo­li ei hyö­dy so­pi­muk­ses­ta ra­hal­li­ses­ti.

– Yk­kös­pe­sis on tär­keä pon­nah­dus­lau­ta Su­per­pe­sik­seen täh­tää­vil­le. Osa­na yh­teis­työ­tä Fe­ran ja Jys­keen vä­lil­le sol­mi­taan far­mi­so­pi­mus, joka mah­dol­lis­taa Fe­ran so­pi­mus­pe­laa­jien pe­laa­mi­sen Lai­ti­las­sa. Seu­ro­jen vä­lil­lä ei lii­ku ra­haa tä­män toi­min­nan osal­ta.

– So­pi­muk­sen myö­tä ai­na­kin Ali­na ja Eri­ca Ro­sen­dahl sekä Ida ja Nel­li Mä­en­pää pu­ke­vat Jys­keen pe­li­a­sun pääl­leen vii­me ke­sän ta­paan. Far­mi­so­pi­muk­sen myö­tä pe­laa­jia voi tul­la mui­ta­kin.

Yh­teis­työ­so­pi­mus on he­rät­tä­nyt ky­sy­myk­siä sii­tä, voi­si­ko Jys­ke mah­dol­li­ses­ti pe­la­ta Su­per­pe­sik­ses­sä. Asi­aan on help­po vas­taus.

– So­pi­mus ei es­tä Jys­keen nou­sua Su­pe­riin, eli jos pe­laa­mal­la pai­kan saa­vu­tam­me, sen vas­taa­not­ta­mi­seen ei so­pi­muk­sen puit­teis­sa ole es­tei­tä, Mäki pal­jas­taa.

Jys­keel­lä on vas­taa­van­lai­sia pie­nem­män mit­ta­kaa­van so­pi­muk­sia myös nuo­rem­pien ikä­luok­kien koh­dal­la. Yh­teis­työn avul­la Lai­ti­lan kal­tai­sel­la pie­nel­lä paik­ka­kun­nal­la voi­daan pe­la­ta pe­sä­pal­loa kor­ke­al­la ta­sol­la.

– Us­kal­lan sa­noa, et­tä il­man lä­hi­a­lu­een seu­ra­yh­teis­työ­tä meil­lä ei esi­mer­kik­si oli­si näin laa­du­kas­ta Yk­kös­pe­sis­jouk­ku­et­ta, Mäki päät­tää.