STT

Jää­kie­kon NHL:ssä Flo­ri­da Pant­hers kaa­toi Tam­pa Bay Light­nin­gin maa­lein 6–1 ko­ti­jääl­lään ja jouk­kue ete­nee pu­do­tus­pe­lien toi­sel­le kier­rok­sel­le ot­te­lu­voi­toin 4–1.

Suo­ma­lai­sit­tain il­ta oli mes­se­vä. Flo­ri­dan kap­tee­ni Alek­san­der Bar­kov teki te­hot 2+1, Niko Mik­ko­la 1+1 ja An­ton Lun­dell sekä Ee­tu Luos­ta­ri­nen kir­jaut­ti­vat it­sel­leen syöt­tö­pis­teet. Ot­te­lun lop­pu­lu­ke­mat si­ne­töi­neen maa­lin te­ki­jä oli Mik­ko­la, syöt­tä­ji­nä Lun­dell ja Luos­ta­ri­nen. Bar­ko­vin kä­si­a­laa oli­vat puo­les­taan 2–0- ja 3–1-maa­lit. Kak­si Tam­pan maa­leis­ta hy­lät­tiin joh­tu­en maa­li­vah­din häi­rin­näs­tä, NHL.com uu­ti­soi.

Bar­kov kom­men­toi jouk­ku­een uu­del­leen­jul­kai­se­mas­sa haas­tat­te­lus­sa ko­ti­hal­lis­saan vies­ti­pal­ve­lu X:ssä, et­tä voit­to isos­ta pe­lis­tä oli suu­ri on­nis­tu­mi­nen jouk­ku­eel­le. En­sim­mäi­nen erä oli hä­nen mu­kaan­sa vai­kea, mut­ta kol­mas erä oli jo pel­käs­tään Pant­her­sin. Bar­ko­vil­ta ky­syt­tiin, mil­tä tun­tui joh­taa jouk­ku­et­ta kah­del­la maa­lil­la ja syöt­tö­pis­teel­lä.

– Mei­dän jouk­ku­ees­sam­me ei ole vä­liä, ket­kä maa­lit te­ke­vät. -- Mut­ta tot­ta kai on hie­noa teh­dä maa­le­ja ja otim­me ison voi­ton tä­nään.

Bar­kov myös kiit­ti Tam­paa ja sa­noi ar­vos­ta­van­sa jouk­ku­et­ta suu­res­ti.

Sa­mal­la Bar­kov to­te­si, et­tä Pant­her­sil­la on nip­pu lois­ta­via pe­laa­jia, jois­ta jo­kai­nen voi pe­la­ta jo­kai­sen kans­sa.

– On eri­tyis­tä saa­da pe­la­ta tei­dän edes­sän­ne, kap­tee­ni to­te­si ko­ti­hal­lis­saan.

Flo­ri­da koh­taa pu­do­tus­pe­lien toi­sel­la kier­rok­sel­la joko Bos­ton Bruin­sin tai To­ron­to Map­le Le­af­sin.

Tam­pa voit­ti Stan­ley Cu­pin vuo­si­na 2020 ja 2021.