Uu­tis­Rau­ma

Rau­ma­lai­nen Alek­si Ahl­fors, 17, nä­kee edes­sään am­mat­tiur­hei­li­jan po­lun. En­si vuon­na lu­ki­os­sa tois­ta vuot­ta opis­ke­le­va Ahl­fors ai­koo lu­ki­on jäl­keen kes­kit­tyä täy­si­pai­noi­ses­ti juok­suun.

Vie­lä tois­tai­sek­si ei kut­sua maa­jouk­ku­ee­seen ole kuu­lu­nut, mut­ta mat­ka al­le nuor­ten EM-ki­soi­hin on siin­tää ta­voit­teis­sa. Ahl­for­sin 3000 met­rin ai­ka Ti­las­to­pa­ja­cu­pis­sa 8.24,7 alit­ti vi­ral­li­sen nuor­ten maa­jouk­ku­een EM-ki­sa­ra­jan 8.30. Sa­moin 1500 met­ril­lä Ahl­fors yl­si ra­jan al­le, eli maa­jouk­ku­e­kut­sua on lupa odo­tel­la.

– Olen ihan pie­nes­tä pi­tä­en har­ras­ta­nut juok­sua. Sil­loin pie­ne­nä ekois­sa ki­sois­sa huo­ma­sin, et­tä pär­jään täs­sä ai­ka hy­vin, niin se in­nos­ti, Ahl­fors muis­te­lee.

Pi­dem­mät juok­su­mat­kat va­li­koi­tui­vat pää­la­jik­si heti, kun ylei­sur­hei­lun har­ras­ta­mi­nen al­koi.

– 3000 met­riä ja 1500 met­riä ja es­teet­kin, vaik­ka nii­tä en ole tänä vuon­na pääs­syt vie­lä juok­se­maan. Es­teet vaa­ti­vat eril­lis­tä har­joit­te­lua.

– It­sel­le mie­lui­sin on ra­ta­juok­su. Maas­to­juok­su on ihan oma jut­tun­sa, ei­kä sitä oi­ke­as­taan juos­ta kuin SM-maas­to­juok­su­ki­sois­sa.

Ahl­fors on saa­nut mais­taa me­nes­tys­tä ju­ni­o­ri­sar­jois­sa, vii­mek­si maas­to­juok­sun SM-ki­sois­sa ke­vääl­lä. Sil­loin Kot­kan ki­sois­ta Ahl­fors sai 17-vuo­ti­ai­den nel­jän ki­lo­met­rin sar­jas­sa mes­ta­ruu­den. Ai­em­min ke­vääl­lä maan­tie­juok­sun SM-ki­sois­sa 10 ki­lo­met­rin mat­kal­la oli tyy­ty­mi­nen ho­pe­aan.

Vii­me vii­kon­lop­pu­na Ahl­fors pää­si tun­nus­te­le­maan ai­kuis­ten vauh­tia Vaa­saan Ka­le­van Ki­so­jen 5000 met­ril­lä. Voit­ta­ja Mus­ta­fe Muu­se juok­si mat­kan ai­kaan 13.52, rei­lun mi­nuu­tin no­pe­am­min kuin Ahlf­ros.

Pit­kien mat­ko­jen juok­sun har­joit­te­lu on yk­si­näis­tä hom­maa. Ahl­fors ker­too har­joit­te­le­van­sa nor­maa­lil­la har­joi­tus­kau­del­le 10–12 tun­tia vii­kos­sa. Ki­lo­met­re­jä vii­kos­sa tait­tuu rei­lu sata. Har­joit­te­lu on pää­sään­töi­ses­ti juok­sua ja vä­hän li­has­kun­to­har­joit­te­lua.

– Käyn Rau­man Ur­hei­li­joi­den yh­teist­ree­neis­sä yleen­sä ker­ran vii­kos­sa. Sil­loin tree­na­taan no­peust­ree­niä ja tek­niik­kaa ede­saut­ta­via har­joit­tei­ta ja on vä­hän seu­raa­kin. Muu­toin on yk­si­näis­tä puur­ta­mis­ta.