Ku­ten olem­me vii­me viik­koi­na saa­neet to­dis­taa, on Suo­mes­sa me­nos­sa mel­kois­ta ki­pui­lua ny­ky­hal­li­tuk­sen hal­li­tu­soh­jel­maa kos­kien.

Val­ti­on­ta­lous on syn­käs­sä kun­nos­sa, Suo­men on pak­ko ki­ris­tää vyö­tä ja sa­mal­la hal­li­tuk­sen on et­sit­tä­vä toi­mia joil­la Suo­mi ja Suo­men ta­lous saa­daan nou­suun, jot­ta Suo­mi oli­si edel­leen­kin paik­ka, jos­sa ih­mis­ten on hyvä elää ja ol­la.

Mik­si näi­tä vält­tä­mät­tö­miä toi­mia tar­vi­taan?

Yk­si syy löy­tyy edel­li­sen pu­na­vih­re­än hal­li­tuk­sen toi­mis­ta. Ra­haa on ja­et­tu vas­tuut­to­mas­ti ym­pä­ri Eu­roop­paa ja maa­il­maa, mil­loin mil­lä­kin ve­ruk­keel­la ja vie­lä­pä ve­lak­si, vel­kaa on otet­tu ja ve­ro­va­ro­ja on syy­det­ty ulos maas­tam­me. Tä­män li­säk­si vie­lä Uni­per-seik­kai­lu, jon­ka an­si­os­ta suo­ma­lais­ten kas­sa ke­ve­ni 7 mil­jar­dil­la eu­rol­la.

Sote-uu­dis­tuk­sen jäl­keen hy­vin­voin­ti­a­lu­eet ope­roi­vat vah­vas­ti ali­bud­je­toi­duil­la re­surs­seil­la. Sääs­tö­toi­mia ha­e­taan alim­mil­ta ta­soil­ta, mut­ta joh­ta­jien yli­suu­riin kor­vauk­siin ei toki ol­la ka­jo­a­mas­sa. Tä­mä­kin uu­dis­tus teh­tiin edel­li­sen hal­li­tuk­sen toi­mes­ta sil­mät kun­ni­an­hi­mos­ta kii­lu­en ta­lou­des­ta vä­lit­tä­mät­tä.

Nyt kun re­a­li­tee­tit ovat kiis­tat­to­mat ja toi­mia on teh­tä­vä niin hätä on val­ta­va - var­sin­kin po­li­tii­kan va­sem­mal­la lai­dal­la.

Suu­rin­ta huo­mi­o­ta ovat he­rät­tä­neet hal­li­tu­soh­jel­man työ­e­lä­mään suun­na­tut uu­dis­tuk­set, jot­ka ovat he­rät­tä­neet juu­ri tä­män po­li­tii­kan va­sem­man lai­dan hal­lus­sa ole­vat SAK:lai­set lii­tot ka­pi­noi­maan hal­li­tu­soh­jel­maa ja osin hal­li­tus­ta­kin vas­taan. Vien­ti sei­soo, ta­va­ra ei kul­je ja te­ol­li­suu­den teh­tai­den pii­put ovat kyl­mä­nä, mikä pa­hen­taa en­ti­ses­tään ta­lou­del­lis­ta ti­laa.

Lak­ko­toi­mien an­si­os­ta hei­ken­tyy myös nii­den lu­kuis­ten pie­ni­tu­lois­ten ih­mis­ten, yk­sin­huol­ta­jien sekä van­hus­ten elin­ta­so suo­raan an­si­on­me­ne­tyk­si­nä tai pal­ve­lu­jen heik­ke­ne­mi­se­nä. Juu­ri nii­den, joi­den puo­les­ta näi­tä työ­tais­te­lu­toi­mia muka käy­dään.

Rau­ma ja Rau­man kau­pun­ki me­net­tää myös ve­ro­tu­lo­ja näi­den ky­seis­ten työ­tais­te­lu­toi­mien an­si­os­ta. Mi­ten käy tu­le­vien työ­eh­to­so­pi­mus­ten kans­sa, kun lii­tot lyö­vät ka­pu­laa te­ol­li­suu­den pyö­ri­viin rat­tai­siin?

Ai­ka näyt­tää, on­ko seu­raa­va pol­ku lo­mau­tus­ten tai pa­him­mil­laan ir­ti­sa­no­mis­ten tie, kun ti­lauk­sia va­luu toi­siin mai­hin, jois­sa toi­mi­tus­ket­jut ovat vä­hem­män herk­kiä vas­taa­vil­le

Mik­si SAK ei läh­te­nyt kes­ki­te­tys­ti puo­lus­ta­maan hoi­ta­jia vuon­na 2022 kun Ma­ri­nin hal­li­tus siu­na­si hoi­ta­jien ”pak­ko­työ­lain”?

Ei­hän ruok­ki­vaa kät­tä kan­na­ta pur­ra, oli­han SAK:n emo­puo­lue sil­loin hal­li­tus­vas­tuus­sa.

Nyt kun kes­ki­te­tys­ti käy­dään hal­li­tuk­sen ja var­sin­kin yh­den puo­lu­een ihol­le suur­mie­le­no­soi­tuk­sis­sa, jos­sa ku­vien pe­rus­teel­la var­sin hil­peis­sä tun­nel­mis­sa ote­taan sel­fie­i­tä Pa­les­tii­nan, Neu­vos­to­lii­ton sekä Che Gu­e­va­ran lip­pu­jen kes­kel­lä,niin toi­min­ta he­rät­tää lä­hin­nä ih­me­tys­tä. Var­sin­kin kun mie­le­no­soi­tuk­seen läh­ti­jöil­le on osal­le aat­teen pa­lon ri­kas­ta­mi­sek­si vie­lä mak­set­tu yh­tei­ses­tä kas­sas­ta, et­tä ot­taa osaa ky­sei­seen mie­le­nil­mai­suun.

Va­sem­mal­ta lai­dal­ta ei kor­vaa­via esi­tyk­siä hal­li­tu­soh­jel­maan ole juu­ri kuul­tu sitä kuu­lui­saa ei­tä lu­kuu­not­ta­mat­ta.

Nyt jos kos­kaan oli­si oi­ke­as­ti ai­ka kuul­la työ­mark­ki­na­jär­jes­tö­jen esi­tyk­siä, joil­la oli­si mah­dol­lis­ta pääs­tä neu­vot­te­lu­pöy­tään ja löy­tää rat­kai­su­ja tä­hän um­pi­sol­mus­sa ole­vaan ti­lan­tee­seen. Eh­do­ton ei ja lak­ko­toi­met ei­vät tätä ti­lan­net­ta rat­kai­se, vaan ra­ken­ta­mal­la, ei rik­ko­mal­la näi­tä ti­lan­tei­ta rat­kais­taan.

Tomi Vai­nio

Rau­man kau­pun­gin­val­tuu­tet­tu (ps.)