Ve­nä­jä tu­ho­aa mie­li­val­tai­ses­ti oh­juk­sil­la Uk­rai­nan kau­pun­ke­ja, maa­kun­tia ja kan­san it­se­tun­toa. Vie­lä vuo­si sit­ten us­kot­tiin, et­tä Uk­rai­na työn­tää Ve­nä­jän tais­te­lu­jou­kot ulos maa­pe­räl­tään no­pe­as­ti. Nyt me­di­an­kin sävy on toi­nen. Ha­e­taan syi­tä Uk­rai­nan vas­ta­hyök­käyk­sen epä­on­nis­tu­mi­seen. Hir­vit­tä­vää so­taa, jos­sa ta­pe­taan val­ta­vas­ti ih­mi­siä ja tu­ho­taan alu­ei­ta asuin­kel­vot­to­mik­si, uu­ti­soi­daan kuin jää­kiek­ko-ot­te­lua. Kum­pi on voi­tol­la, kol­mas erä al­kaa. Kun me­dia tur­tuu, niin kat­so­jat ja lu­ki­jat­kin tur­tu­vat.

Ve­nä­jän dik­taat­to­ri Pu­tin ei lo­pe­ta so­taa. Pu­tin tar­vit­see so­taa tur­va­tak­seen hir­mu­val­tan­sa. Me­dia on osa so­taa. Pu­tin sa­noo kan­sal­le puo­lus­ta­van­sa hei­tä län­nes­tä uh­kaa­val­ta vi­hol­li­sel­ta. To­del­li­suu­des­sa me­kin tie­däm­me, et­tei Ve­nä­jää uh­kaa mi­kään so­ti­laal­li­nen voi­ma. Pu­tin hi­moit­see Uk­rai­nan val­ta­via vil­jan­tuo­tan­to­a­lu­ei­ta sa­dak­seen hal­tuun­sa ruo­ka-aseen. Täs­tä nä­kö­kul­mas­ta ei ole juu­ri­kaan pu­hut­tu.

Pu­ti­nin Ve­nä­jäl­le on saa­ta­va vas­ta­voi­ma. Tut­ki­ja Mika Aal­to­la sa­noi pai­nok­kaas­ti heti Pu­ti­nin hyö­kät­tyä Uk­rai­naan, et­tä tar­vi­taan us­kot­ta­va vas­ta­voi­ma. En­sin aja­tel­tiin ja eh­kä vie­lä­kin aja­tel­laan, et­tä län­nel­tä riit­tä­väs­ti ase- ja am­mu­sa­pua Uk­rai­nal­le ja pa­kot­teet Ve­nä­jäl­le ovat riit­tä­vä vas­ta­voi­ma. So­taa on käy­ty 2 vuot­ta, ase­a­pu ny­ky­muo­dos­saan ei ole riit­tä­vä vas­ta­voi­ma. Pa­kot­teet ei­vät te­hoa, nii­tä kier­re­rään.

Län­nen joh­ta­jil­ta tar­vi­taan uu­sia, luo­via rat­kai­su­ja. Vas­ta­voi­ma voi ol­la jä­re­äm­pi ase­a­pu tai Kii­nan ja In­ti­an suh­tau­tu­mi­sen muut­ta­mi­nen Ve­nä­jän hyök­käys­so­taan. Vii­mek­si mai­ni­tul­la oli­si kova po­liit­ti­nen hin­ta, mut­ta Uk­rai­nan tu­ho­a­mi­nen on saa­ta­va lop­pu­maan. So­taa käy­dään Uk­rai­nan maa­pe­räl­lä. Ve­nä­jäl­lä ele­tään lä­hes nor­maa­lia elä­mää, kun sota ei näy ve­nä­läi­sil­le. Ve­nä­jän kan­san mie­li­pi­teen sel­kä kään­ty­mi­nen so­taa vas­taan oli­si myös vas­ta­voi­ma. On­ko se vain te­o­reet­ti­nen mah­dol­li­suus?

”Asi­oil­la on ta­pa­na jär­jes­tyä” on suo­ma­lai­nen sa­non­ta, joka ei to­del­la­kaan päde Pu­ti­nin Ve­nä­jään. Ta­sa­val­lan pre­si­dent­ti Ale­xan­der Stubb oli oi­ke­as­sa, kun hän Ge­or­gi­an so­dan ai­ka­na 2008 to­te­si, et­tä Ve­nä­jäl­lä on halu ja kyky käyt­tää ase­voi­maan­sa ul­ko­po­li­tii­kan vä­li­nee­nä. Kan­sain­vä­li­set so­pi­muk­set ei­vät enää päde Ve­nä­jään. Sil­loi­nen ul­ko­mi­nis­te­ri, Etyj:n pu­heen­joh­ta­ja Stubb sai ko­vaa kri­tiik­kiä. Nyt voi­daan to­de­ta hä­nen ol­leen va­li­tet­ta­vas­ti oi­ke­as­sa. Pu­tin ei lo­pe­ta so­ti­mis­ta, jol­lei maa­pal­lol­ta löy­de­tä riit­tä­vää vas­ta­voi­maa.

Juk­ka Tuo­ri

maa­kun­ta­neu­vos

Sa­ta­kun­ta