Käär­meis­tä en tyk­kää pät­kää­kään. Jos­kus on hyvä pe­reh­tyä in­hok­kei­hin tai nii­hin liit­ty­viin us­ko­muk­siin. Kii­na­lai­sen ho­ros­koo­pin mu­kaan on käyn­nis­ty­nyt lo­hi­käär­meen vuo­si, min­kä us­ko­taan tuo­van on­nea.

Kii­nas­sa on kah­den lap­sen po­li­tii­kan tu­lok­se­na syn­ty­nyt huo­li lap­si­mää­rän py­sy­väs­tä vä­he­ne­mi­ses­tä. Lo­hi­käär­meen vuo­den odo­te­taan­kin tuo­van on­nea myös ”vau­va­mark­ki­noil­le”. Mo­net ha­lu­a­vat lap­sen­sa syn­ty­vän juu­ri tänä vuon­na.

Mis­tä meil­le löy­tyi­si so­pi­va mää­rä kii­na­lai­suut­ta. Kau­pun­kim­me ikä­ra­ken­teen seu­raa­mi­nen on ol­lut osa työ­tä­ni, useim­mi­ten kui­ten­kin ikään­ty­nei­den ih­mis­ten ja hei­dän pal­ve­lu­jen­sa osal­ta. Nyt mie­ti­tään mi­ten ta­tin nä­köi­sek­si muo­dos­tu­nut ikä­py­ra­mi­dim­me saa­tai­siin py­sy­mään pys­tys­sä en­tis­tä tuu­li­sem­mas­sa maa­il­man­me­nos­sa. Meil­lä las­ten ha­lu­a­mi­nen on kui­ten­kin jo­kai­sen oma asia.

Uu­ti­soin­nin mu­kaan Rau­mal­la syn­ty­vyys on las­ke­nut vain vä­hän. Tar­kas­tel­ta­es­sa koko 2020-lu­kua, on muu­tos kui­ten­kin suu­ri. Vuon­na 2020 meil­le syn­tyi 305 ja vii­me vuon­na enää 251 las­ta. Vas­taa­va las­ku nä­kyy val­ta­kun­nal­li­ses­ti. Ko­ko­nais­he­del­mäl­li­syys­lu­ku oli 1,32 vuon­na 2022. Kor­ke­as­ti kou­lu­te­tuil­la ja yli 30-vuo­ti­ail­la kään­ne nä­kyy sel­ke­äs­ti, vaik­ka las­ten kas­va­tuk­seen liit­ty­vien val­miuk­sien pe­rus­teel­la voi­si olet­taa toi­sin. On­nek­si on alu­ei­ta, mis­sä syn­ty­vyys on kor­ke­aa. Opin­to­käyn­ti näil­le alu­eil­le tus­kin aut­taa.

Olem­me tot­tu­neet lis­taa­maan on­gel­mia ja siir­räm­me rat­kai­su­ja täy­del­li­syyt­tä ihan­noi­vas­sa ja oh­jei­ta täyn­nä ole­vas­sa maa­il­mas­sam­me. Some vie ai­kaa ja yk­sit­täi­sis­tä har­meis­ta uu­ti­soi­va me­dia li­sää epä­var­muut­ta omas­ta riit­tä­vyy­des­tä van­hem­pa­na. Per­he­ar­ki on kui­ten­kin useim­mil­le hy­vää, täyn­nä si­säl­töä. Sii­hen riit­tää ihan ta­val­li­nen maa­lais­jär­ki, jos­kin uu­den elä­män myö­tä jo­tain on vas­ta­vuo­roi­ses­ti hyvä vä­hen­tää, kai­kel­la kun on ra­jan­sa. Apua voi löy­tyä naa­pu­ris­ta­kin, jos sitä vaan ky­syy.

Iha­naa, kun jäl­ki­kas­vu huu­taa: ”Tule mam­ma meil­le.”

Satu He­lin

Rau­man kau­pun­gin so­ten toi­mi­a­la­joh­ta­ja 2018–2022