Elet­tiin vuot­ta 1989. Uo­ti­lan­rin­teen ylä­as­teen ko­ne­kir­joi­tus­luo­kas­sa is­tut­tiin hil­jaa ja va­ka­va­na, kun opet­ta­ja ker­toi Rau­man­me­ren kou­lun am­pu­mis­ta­pauk­ses­ta, jos­sa 14-vuo­ti­as poi­ka sur­ma­si 15-vuo­ti­aan ja 14-vuo­ti­aan po­jan.

Taus­tal­ta pal­jas­tui ala-as­teel­ta as­ti jat­ku­nut kiu­saa­mi­nen. Sama ai­he nou­si esiin Vier­to­lan traa­gi­ses­sa kou­lu­sur­mas­sa.

Val­ta­kun­nal­li­ses­ti­kin jät­ti­läis­mäi­sen Rau­man ta­pauk­sen jäl­ki­puin­ti jat­kui vilk­kaa­na sen ai­kai­sis­sa suo­si­tuis­sa me­di­ois­sa, ku­ten sa­no­ma­leh­tien ylei­sö­no­sas­tois­sa. Sil­loin pu­hut­tiin te­le­vi­si­on vä­ki­val­ta­oh­jel­mis­ta, nyt nuor­ten aja­tus­maa­il­maa se­koit­ta­vis­ta Tik­Tok-vi­de­ois­ta.

Vier­to­lan sur­man jäl­keen oli sel­vää, et­tä kes­kus­te­lu siir­tyy no­pe­as­ti kou­lu­jär­jes­tel­mään, so­si­aa­li­sen me­di­an vai­ku­tuk­seen, ase­la­kiin ja las­ten­suo­je­lun toi­mi­vuu­teen. Näis­tä ai­heis­ta pit­kää­kin kes­kus­tel­la, mut­ta ai­ka har­voin pääs­tään var­si­nai­seen asi­an yti­meen, juu­ri­syy­hyn, joka ai­heut­taa pa­hoin­voin­tia.

Suo­ma­lai­sil­le on tyy­pil­lis­tä, et­tä krii­seis­sä ja on­gel­mis­sa kat­se kään­tyy val­ti­oon, yh­teis­kun­taan, pal­ve­lu­ra­ken­tee­seen, po­lii­tik­koi­hin, ra­ken­tei­siin ja val­vo­vaan isoon­vel­jeen – ei niin­kään it­seem­me ja lä­hei­siim­me.

Vas­tuun ot­ta­mi­nen it­ses­tä ja omas­ta elä­mäs­tä ei ole ko­vin­kaan tren­di­käs­tä, kos­ka olem­me tot­tu­neet ul­kois­ta­maan elä­mäm­me pal­ve­lu­jär­jes­töön ni­mel­tä Oy Suo­mi Ab.

Kun lap­si voi huo­nos­ti, siir­räm­me asi­an hoi­don kou­lul­le, so­si­aa­li­vi­ra­no­mai­sil­le, ur­hei­lu­seu­roil­le ja jär­jes­töil­le. Kun lap­si on tuu­pat­tu pois nä­ky­vis­tä ja mie­les­tä, on hyvä kes­kit­tyä oman Ins­tag­ram-ti­lin päi­vit­tä­mi­seen ja se­lai­luun.

Tä­hän as­ti par­haan nä­kö­kul­man kou­lu­sur­ma­kes­kus­te­luun on tuo­nut hy­vin­kää­läi­nen reh­to­ri Jar­no Han­nu­la, joka nos­ti Kun­ta­leh­den haas­tat­te­lus­sa kes­ki­öön tun­teen ja läs­nä­o­lon.

– Ai­kuis­ten huo­no olo ja kii­re, voi­vat hel­pos­ti hei­jas­tua lap­siin ja seu­rauk­set nä­ky­vät. Ei ole kyse sii­tä, ovat­ko lap­set niin sa­no­tus­ti huo­nois­ta tai hy­vis­tä per­heis­tä tai on­ko kou­lus­sa riit­tä­väs­ti pois­tu­mis­tei­tä, Han­nu­la kom­men­toi.

Kun edes jou­du­taan miet­ti­mään va­ka­vis­saan pa­ko­reit­tiä am­pu­ma­vä­li­koh­tauk­sen sat­tu­es­sa, on teh­ty jo ai­ka mon­ta asi­aa vää­rin. Tai jä­tet­ty te­ke­mät­tä ko­ko­naan.

Han­nu­la us­koo vah­vas­ti, et­tä jos lap­sel­ta ot­taa pu­he­li­men pois ja eh­dot­taa yh­teis­tä te­ke­mis­tä esi­mer­kik­si ul­ko­na, au­to­tal­lis­sa tai ui­ma­hal­lis­sa, lap­si kyl­lä en­nen pit­kää in­nos­tuu.

– Kyse on sii­tä, on­ko täl­lais­ta te­ke­mis­tä tar­jol­la, jak­sam­me­ko me ol­la läs­nä, eh­dim­me­kö?

Lap­si­a­si­a­val­tuu­tet­tu Eli­na Pek­ka­ri­nen muis­tut­ti A-stu­di­os­sa, et­tä Suo­mes­sa on yh­tä las­ta koh­den nel­jä ai­kuis­ta. Ei­kö sen pi­täi­si jo riit­tää sii­hen, et­tä pys­tyi­sim­me huo­leh­ti­maan kruu­nun­ja­lo­ki­vis­täm­me?

– Lap­set ovat ko­tien­sa kas­vat­te­ja, Pek­ka­ri­nen tii­vis­ti osu­vas­ti.

Jos ka­dul­la vi­ruu kaa­tu­nut van­hus, älä kä­ve­le ohi. Älä­kä sil­loin­kaan, kun näet pa­hoin­voi­van lap­sen.

Mar­ko Lep­pä­nen