Vii­me hal­li­tus­kau­del­la pää­tet­ty sote-uu­dis­tus toi mu­ka­naan hy­vin­voin­ti­a­lu­eet ja his­to­ri­al­li­sen suu­ren ra­ken­ne­muu­tok­sen.

Alu­eil­la on kä­sis­sään ali­jää­mäi­nen ta­lous, jon­ka ta­sa­pai­not­ta­mi­nen on vai­ke­aa. Pal­ve­lui­den jär­jes­tä­mi­nen he­rät­tää voi­mak­kai­ta tun­tei­ta var­sin­kin pie­nem­mis­sä kun­nis­sa. Sa­ta­kun­nas­sa vas­tak­kain ovat kes­kus­kau­pun­ki Pori ja muu maa­kun­ta. Rau­ma maa­kun­nan toi­sek­si suu­rim­pa­na kes­kuk­se­na voi ai­na­kin tois­tai­sek­si luot­taa sii­hen, et­tä kau­pun­kiin jää kes­kei­nen pal­ve­lu­kes­kus.

Kun so­si­aa­li- ja ter­veys­pal­ve­lu­jen jär­jes­tä­mis­vas­tuu oli kun­nil­la, bud­je­tit ai­na­kin Rau­mal­la yli­tet­tiin sään­nön­mu­kai­ses­ti. Toki pal­ve­lu­verk­ko voi­tiin sää­tää tar­koi­tuk­sen­mu­kai­sem­mak­si hel­pom­min, kun ei tar­vin­nut rii­del­lä asi­ois­ta kuin oman kun­nan si­säl­lä.

Sa­ta­kun­nan hy­vin­voin­ti­a­lu­een kus­tan­nuk­set ylit­ti­vät vii­me vuon­na sil­le osoi­te­tut val­ti­on ra­hat noin 50 mil­joo­nal­la. Sum­ma on suu­ri, mut­ta kun ot­taa mit­ta­kaa­vak­si noin mil­jar­din ko­ko­nai­suu­den, niin pu­hu­taan vii­den pro­sen­tin yli­tyk­ses­tä.

Kus­tan­nus­ten kar­si­mi­sek­si al­ka­vat yt-neu­vot­te­lut, jois­sa ta­voi­tel­laan 15 mil­joo­nan vä­hen­nys­tä hal­lin­non ku­lui­hin. Hal­lin­non kar­sin­taa oli­si pi­tä­nyt teh­dä jo heti alus­sa, kun kun­tien kaik­ki pääl­lek­käi­set toi­min­not siir­tyi­vät hy­vin­voin­ti­a­lu­eel­le.

Hal­lin­nos­ta kar­si­mi­nen käy po­liit­ti­sil­le päät­tä­jil­le, toi­sin kuin pal­ve­lu­ver­kon kar­sin­nat. Hy­vin­voin­ti­a­lu­een pää­tök­sen­te­ko ei ole var­si­nai­ses­ti saa­nut kun­ta­lais­ten ihai­lua osak­seen, sil­lä rii­te­ly toi­mi­val­las­ta on nous­sut pää­o­saan. Sa­mal­la se on hi­das­ta­nut jo en­nes­tään­kin verk­kai­ses­ti ete­ne­viä uu­dis­tuk­sia.

Hal­lin­non kar­si­mi­sen jäl­keen lu­vas­sa ei ole sen hel­pom­pia pää­tök­siä, sil­lä kus­tan­nuk­set ovat edel­leen lii­an kor­ke­al­la ra­hoi­tuk­seen näh­den.

Samu Vah­te­ris­to

pää­toi­mit­ta­ja