Tämä tors­tai­nen ky­se­ly­tun­ti pa­laut­ti kat­so­jat päi­vä­jär­jes­tyk­seen. Oli­han viik­ko tol­kul­la ke­hut­tu kan­sain­vä­li­siä me­di­oi­ta myö­ten, kuin­ka tah­di­kas­ta ja ar­vos­ta­vaa suo­ma­lai­nen po­liit­ti­nen kes­kus­te­lu kil­pai­li­joi­ta koh­taan oli ol­lut pre­si­den­tin­vaa­lien kym­me­nis­sä pa­nee­leis­sa ja haas­tat­te­luis­sa.

On­nek­si näi­tä Suo­men edus­kun­nan ky­se­ly­tun­te­ja ei seu­ra­ta ul­ko­mail­la. Kat­soin tors­tai­na kak­si ky­sy­my­so­si­o­ta, sit­ten oli pak­ko läh­teä TV:n luo­ta pois. Pre­si­den­tin­vaa­leis­ta ei ol­lut opit­tu mi­tään. De­ma­rien kan­sa­ne­dus­ta­ja Tuu­la Haa­tai­nen aloit­ti ky­se­lyn. Jos ar­vi­oi­daan Haa­tai­sen esi­tys­tä, il­mei­tä ja ke­hon­kiel­tä ivan nä­kö­kul­mas­ta, hän on­nis­tui. Työ­mi­nis­te­ri Ar­to Sa­to­nen vas­ta­si Haa­tai­sen ir­vis­te­lyyn tyy­nes­ti ja tar­kas­ti. Tätä jat­kui, ei­hän seu­raa­vat­kaan ky­sy­jät voi­neet poi­ke­ta ivas­ta ja hal­vek­sun­nas­ta. Työ­mi­nis­te­ri vas­ta­si kaik­kiin tyy­nes­ti ja asi­al­li­ses­ti.

Toi­nen ”näy­tös” al­koi vä­hin­tään­kin yh­tä ala­tyy­li­ses­ti. Kes­kus­tan kan­sa­ne­dus­ta­ja An­ne Kal­ma­ri kes­kit­tyi hauk­ku­maan sil­mit­tö­mäs­ti maa- ja met­sä­ta­lous­mi­nis­te­ri Sari Es­sa­ya­hia. Kal­ma­rin ky­sy­mys jäi taka-alal­le. Tämä kes­kus­ta­lais­ten hyök­käys jat­kui mo­nen edus­ta­jan suul­la. Mi­nis­te­ri Sari Es­sa­yah ei an­sait­si­si täl­lais­ta koh­te­lua. An­ne Kal­ma­rin väit­teet oli­vat ala-ar­voi­sia ja vää­riä. Voi ky­syä, mit­kä ovat Kal­ma­rin omat näy­töt po­li­tii­kas­sa, jos­sa on toi­mi­nut jo pit­kään.

Jo tä­män puo­len vuo­den mi­nis­te­ri­kau­ten­sa ai­ka­na Sari Es­sa­yah on pal­jas­tu­nut po­li­tiik­kaa seu­raa­vil­le ah­ke­rak­si, ja osaa­vak­si mi­nis­te­rik­si. Suo­mes­sa on nyt pit­käs­tä ai­kaa vah­va maa- ja met­sä­ta­lous­mi­nis­te­ri. Nyt maa- ja met­sä­ta­lou­sa­si­oil­la on pai­no­ar­voa hal­li­tuk­sen si­säl­lä! Jäin ih­met­te­le­mään mi­ten op­po­si­ti­on ivaa ja val­het­ta si­säl­tä­viin ky­sy­myk­siin vas­tuu­mi­nis­te­rit pys­tyi­vät vas­taa­maan tyy­nes­ti ja asi­al­li­ses­ti. Po­li­tii­kan­te­on ala­tyy­lis­tä ku­vaa täy­den­si vie­lä edus­kun­ta­sa­lis­ta kan­tau­tu­va jat­ku­va huu­to ja mö­li­nä.

Juk­ka Tuo­ri

maa­kun­ta­neu­vos

Huit­ti­nen