-Lai­te­taan oi­kein ai­dot kynt­ti­lät pa­la­maan, kun tääl­lä on use­am­pi ih­mi­nen vah­ti­mas­sa, to­te­aa Lyy­li Kuk­ko is­tu­es­saan alas Ree­ta Rai­ni­on na­pa­tes­sa tu­li­tik­ku­as­kin hyl­lyl­tä ja sy­tyt­tä­en use­am­man kynt­ti­län.

Yk­sin ol­les­saan rou­va käyt­tää led-kynt­ti­löi­tä tur­val­li­suus­syis­tä, mut­ta tä­nään on hie­man juh­la­vam­pi päi­vä, kun ko­dis­sa on vie­rai­ta.

Nyt 90-vuo­ti­as Lyy­li on asut­ta­nut sa­maa ko­tia kol­mi­sen­kym­men­tä vuot­ta ja pär­jää ko­ti­hoi­don tur­vin edel­leen yk­sin. Yk­si tär­keä elä­mä­ni­loa li­sää­vä asia Lyy­lin elä­mäs­sä on SPR:n ys­tä­vä­toi­min­nan kaut­ta puo­li­sen­tois­ta vuot­ta sit­ten löy­ty­nyt Ree­ta Rai­nio.

-Huo­ma­sim­me kyl­lä heti, et­tä meil­lä so­pii ju­tut yk­siin, Lyy­li Kuk­ko hy­myi­lee.

Nai­sia yh­dis­tää kiin­nos­tus esi­mer­kik­si kä­si­töi­hin, his­to­ri­aan, ruo­kaan ja ruo­an­lait­toon sekä sie­nes­tyk­seen.

Yh­des­sä on suo­tui­sil­la ke­leil­lä käy­ty myös kä­ve­lyil­lä ja ta­pah­tu­mis­sa, ku­ten lu­en­noil­la.

Elä­viä ta­ri­noi­ta his­to­ri­as­ta

Jut­tua riit­tää ai­na kun Ree­ta saa­puu Lyy­lin luok­se eli yleen­sä pa­rin vii­kon vä­lein. Al­kuun he kat­se­li­vat pal­jon va­lo­ku­via Lyy­lin elä­män var­rel­ta ja näin toi­nen tuli tu­tuk­si.

-Lyy­li on mat­kus­tel­lut ko­vas­ti elä­män­sä ai­ka­na ja hä­nel­lä on pal­jon mie­len­kiin­toi­sia ta­ri­noi­ta. It­se his­to­ri­as­ta kiin­nos­tu­nee­na saan pal­jon ir­ti hä­nen ker­to­muk­sis­taan, Ree­ta Rai­nio ker­too ja Lyy­li Kuk­ko jat­kaa:

-Pal­jon on unoh­tu­nut, mut­ta mie­leen on jää­nyt il­ta so­dan al­la pie­ne­nä tyt­tö­nä, kun asuin vie­lä Kar­ja­las­sa. Tai­vaal­la oli re­von­tu­lia, mikä oli har­vi­nais­ta ja mum­mo­ni to­te­si, et­tä tai­vas pa­laa, mah­taa al­kaa sota. Muis­tan kat­sel­lee­ni so­ti­laan sy­lis­sä tai­vaan loi­mua.

Li­sää yh­tei­söl­li­syyt­tä

-Roh­kai­sen kyl­lä kaik­kia, jot­ka asi­aa miet­tii ha­keu­tu­maan mu­kaan toi­min­taan. Ajan­käy­tös­tä ei tar­vit­se teh­dä it­sel­leen kyn­nys­tä, vaan se­kin riit­tää, et­tä juo­daan yh­des­sä vaik­ka ne kah­vit ja vaih­de­taan kuu­lu­mi­set, Ree­ta Rai­nio ker­too.

Hek­ti­ses­sä maa­il­mas­sa nii­tä, joil­la ei ole kii­ret­tä, tois­ten kii­re kos­ket­taa nä­ky­väl­lä ta­val­la yk­si­näi­syy­den muo­dos­sa.

-Van­han ajan yh­tei­söl­li­syys on ka­don­nut. Ei en­nen ol­tu näin eris­tet­tyi­nä, vaan usein puu­hat­tiin yh­des­sä. Oli­si se mu­ka­vam­paa, jos ih­mi­set tu­li­si­vat käy­mään, vaik­ka vain het­kek­si. Ja us­kal­let­tai­siin koh­da­ta toi­nen, ol­la tu­ke­na, ot­taa ha­lauk­seen ja vaik­ka it­ke­ä­kin yh­des­sä, jos sil­tä tun­tuu, Lyy­li Kuk­ko miet­tii.

Ys­tä­vää vail­la mo­nia kym­me­niä

SPR:n Sa­ta­kun­nan pii­rin alu­eel­la toi­mii noin vii­si­sa­taa va­paa­eh­tois­ta ys­tä­vää, ja vaik­ka mää­rä äk­ki­sel­tään suu­rel­ta kuu­los­taa­kin, se ei sil­ti vas­taa tar­pee­seen.

-Meil­lä on pula va­paa­eh­toi­sis­ta, pel­käs­tään Po­rin vä­li­tyk­ses­sä va­paa­eh­tois­ta ys­tä­vää it­sel­leen odot­taa täl­le het­kel­lä noin vii­ti­sen­kym­men­tä asi­a­kas­ta, SPR:n Sa­ta­kun­nan pii­rin ys­tä­vä­toi­min­nas­ta vas­taa­va Ee­va-Lii­sa Kos­ki­nen ker­too.

Pää­o­sa ys­tä­vää et­si­vis­tä on iäk­käi­tä, yk­si­näi­siä ih­mi­siä. Va­paa­eh­toi­sis­sa puo­les­taan on kai­ke­ni­käi­siä ih­mi­siä.

Ys­tä­vä­toi­min­taan va­paa­eh­toi­sek­si voi ha­keu­tua kuka ta­han­sa, jol­la on halu ja mah­dol­li­suus aut­taa.

-Tär­kein­tä on, et­tä va­paa­eh­toi­nen pys­tyy an­ta­maan het­ken omas­ta ajas­taan toi­min­nal­le.

Ys­tä­vä­pa­rit ta­paa­vat omien re­surs­sien­sa mu­kaan, toi­set vii­koit­tain, toi­set kuu­kau­sit­tain, yleen­sä pari tun­tia ker­ral­laan, riip­pu­en myös sii­tä, mi­ten pal­jon va­paa­eh­toi­sel­la on ai­kaa an­net­ta­va­na.

-Saa­te­taan kei­tel­lä kah­vit, ju­tel­la mu­ka­via, käy­dä kä­ve­lyl­lä tai kaup­pa­reis­sul­la tai lu­e­taan päi­vän leh­det, mah­dol­li­suuk­sia on pal­jon, Ee­va-Lii­sa Kos­ki­nen avaa.

Ys­tä­vä­pa­rin yh­dis­tä­mi­nen

Ys­tä­vää et­si­vä tai hä­nen lä­hei­sen­sä voi ot­taa yh­teyt­tä pai­kal­li­seen ys­tä­vä­vä­li­tyk­seen, jon­ka jäl­keen va­paa­eh­toi­nen ys­tä­vä­vä­lit­tä­jä et­sii par­haan mah­dol­li­sen vaih­to­eh­don va­paa­eh­toi­sis­ta ys­tä­vis­tä. Ys­tä­vä­pa­rin en­sim­mäi­ses­sä ta­paa­mi­ses­sa on mu­ka­na jo pi­dem­pään mu­ka­na ol­lut va­paa­eh­toi­nen. Ja näin al­kun­sa saat­taa saa­da jopa vuo­sia kes­tä­vä ys­tä­vyys.

Li­sä­tie­to­ja Ee­va-Lii­sa Kos­ki­nen 040 8610 748 tai Oma Pu­nai­nen Ris­ti

Tu­le­vat ys­tä­vä­kurs­sit

Nak­ki­la 29.2.

Ko­ke­mä­ki 7.3.

Pori 13.3.

Har­ja­val­ta 16.3.

Rau­ma 20.3.

Ikaa­li­nen 26.3.

Sii­kai­nen 10.4.

Ys­tä­vä­kurs­sin kes­to on 3 tun­tia ja kaik­ki kurs­sit jär­jes­te­tään klo 17-20.

Kou­lu­tuk­ses­sa kä­si­tel­lään muun mu­as­sa seu­raa­via ai­hei­ta:

• Pu­nai­sen Ris­tin ys­tä­vä­toi­min­ta

• Yk­si­näi­syys haas­taa ys­tä­vä­toi­min­taa

• Va­paa­eh­toi­se­na toi­mi­mi­nen

• Va­paa­eh­toi­sen hy­vin­voin­ti